Prezydent podpisał Prawo wodne

10.04.2018

Prezydent Andrzej Duda 5 kwietnia podpisał ustawę z dnia 28 lutego 2018 roku o zmianie ustawy – Prawo wodne.

Jej celem jest zmodyfikowanie przepisów przejściowych, określających zasady, zgodnie z którymi przepisy ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku – Prawo wodne stosuje się do postępowań będących w toku, wszczętych pod rządami ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 roku – Prawo wodne weszła w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku, uchylając z tym dniem dotychczasową ustawę z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne.

Nowelizacja dotyczy przede wszystkim zmian w art. 545 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku – Prawo wodne.

Zgodnie z nowelizacją, do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem 1 stycznia 2018 roku, dotyczących decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydawanych na podstawie ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz decyzji, przed wydaniem których przeprowadza się ponowną ocenę oddziaływania na środowisko, zastosowanie znajdą, co do zasady, „stare” przepisy obowiązujące przed dniem 1 stycznia 2018 roku, a nie jak ma to miejsce obecnie, nowe przepisy ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku – Prawo wodne.

Ustawa uchyla wymóg określenia wartości nieruchomości oszacowanej przez rzeczoznawcę majątkowego, jako elementu wniosku o wyrażenie przez ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej zgody na rozporządzenie nieruchomością przez Wody Polskie. Ponadto dodaje przepisy określające zasady postępowania w sprawach wszczętych i niezakończonych przed dniem 1 stycznia 2018 roku, dotyczących administracyjnych kar pieniężnych, o których mowa w art. 298 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska.

(10.04.2018 za Kancelaria Prezydenta RP)