OSM W BYCHAWIE ZATRUDNI WICEPREZESA ZARZĄDU

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Bychawie ogłasza konkurs na stanowisko wiceprezesa zarządu.

Kandydaci przystępujący do konkursu powinni spełniać następujące warunki:

  • wykształcenie wyższe, poparte praktyką w branży produkcji spożywczej,
  • znajomość zagadnień z zakresu handlu i marketingu w branży spożywczej,
  • umiejętność kierowania zespołami ludzkimi.

Termin składania pisemnych ofert do dnia 15.05.2018 roku (decyduje data wpływu oferty).

Oferta winna zawierać:

  • CV z fotografią i klauzulą o wyrażaniu zgody na przetwarzanie informacji i przechowywanie danych osobowych w celu rekrutacji;
  • List motywacyjny;
  • Kserokopię dokumentów świadczących o spełnieniu warunków udziału w konkursie określonych w punkcie a, b, c.

Oferty należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem „OSM w Bychawie – konkurs na stanowisko V-ce Prezesa Zarządu”.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.05.2018 roku.

O zakwalifikowaniu się do konkursu oraz terminie jego przeprowadzenia kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.