Kraj pochodzenia podstawowego składnika środka spożywczego rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 2018/775

07.06.2018

29 maja br. opublikowano w Dzienniku Urzędowym UE rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 2018/775 z dnia 28 maja 2018 roku ustanawiające zasady stosowania art. 26 ust. 3 Rozporządzenia (UE) nr 1169/2011 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat środka spożywczego, w odniesieniu do przepisów wskazujących kraj lub miejsce pochodzenia podstawowego składnika środka spożywczego, w przypadku gdy jest ono inne niż podane dla tego środka spożywczego.

Bezpośredni link do tekstu ww. rozporządzenia na stronie Dziennika Urzędowego UE:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32018R0775&qid=1528292742060&rid=1

Przedmiotowe rozporządzenie stosuje się od 1 kwietnia 2020 roku.

Środki spożywcze wprowadzone do obrotu lub etykietowane przed datą rozpoczęcia stosowania niniejszego rozporządzenia mogą być przedmiotem obrotu do czasu wyczerpania zapasów.

Rozporządzenie wykonawcze CELEX_32018R0775_PL_TXT

(07.06.2018 za izbamleka.pl)