Plan Działań dla Żywności i Rolnictwa Ekologicznego

11.06.2018

Ministerstwo rolnictwa przyjęło zaktualizowany Ramowy Plan Działań dla Żywności i Rolnictwa Ekologicznego w Polsce na lata 2014-2020. Jego celem jest rozwój rolnictwa ekologicznego i rynku żywności ekologicznej w Polsce.

Dokument ten wskazuje działania, jakie powinny być podejmowane i realizowane przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz jednostki podległe lub nadzorowane dla osiągnięcia tych celów.

Zakłada, że dla rozwoju rolnictwa ekologicznego konieczna jest realizacja działań w 7 obszarach, wskazanych jako cele szczegółowe. Są to: I. Zwiększenie konkurencyjności rolnictwa ekologicznego oraz wzrost podaży żywności ekologicznej na rynku; II. Rozwój przetwórstwa produktów ekologicznych; III. Dywersyfikacja oraz wzmocnienie kanałów dystrybucji produktów ekologicznych; IV. Wzrost wiedzy konsumentów na temat rolnictwa ekologicznego i żywności ekologicznej; V. Podniesienie poziomu współpracy pomiędzy podmiotami działającymi w sektorze rolnictwa ekologicznego; VI. Włączenie organów administracji rządowej i samorządowej w rozwój sektora rolnictwa ekologicznego; VII. Utrzymanie wysokiego poziomu systemu kontroli i certyfikacji produktów ekologicznych.

– Plan ten został przygotowany we współpracy z Radą do spraw Rolnictwa Ekologicznego, która została powołana przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w czerwcu 2016 roku i stanowi płaszczyznę dialogu pomiędzy ministrem a organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz rozwoju rolnictwa ekologicznego i rynku żywności ekologicznej. W jej skład wchodzą przedstawiciele podmiotów i instytucji działających w sektorze rolnictwa ekologicznego, w tym: organizacji oraz stowarzyszeń zrzeszających producentów ekologicznych, a także uczelni wyższych, instytutów, instytucji sprawujących nadzór nad produkcją ekologiczną oraz podmiotów doradczych – informuje resort rolnictwa.

(11.06.2018 za MRIRW)