Resort rolnictwa informuje WPR po 2020 PROW i dopłaty bezpośrednie

04.10.2018

1 czerwca 2018 roku Komisja Europejska przedstawiła pakiet trzech projektów rozporządzeń ustanawiających przepisy dotyczące realizacji Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2021-2027. Są to rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady: (COM(2018) 392), COM(2018) 393), COM(2018) 394).

Szczegółowe rozwiązania dotyczące realizacji wsparcia w ramach płatności bezpośrednich oraz wsparcia rozwoju obszarów wiejskich określone zostały w pierwszym z ww. projektów rozporządzeń. Zgodnie z propozycją Komisji Europejskiej nowa WPR będzie dążyć do realizacji celów szczegółowych, takich jak m.in.: wspieranie godziwych dochodów gospodarstw rolnych, zwiększenie zorientowania na rynek i konkurencyjność, poprawa pozycji rolników w łańcuchu wartości, przyczyniania się do łagodzenia zmiany klimatu, wspieranie zrównoważonego rozwoju i wydajnego gospodarowania zasobami naturalnymi. Ponadto na podstawie rodzajów interwencji wyszczególnionych w projekcie rozporządzenia państwa członkowskie będą opracowywać interwencje dostosowane do swoich uwarunkowań i będą je przedstawiać w planie strategicznym WPR.

Oprócz tego KE zaproponowała obowiązkowe wdrożenie satelitarnego monitoringu gruntów rolnych oraz możliwość przesunięcia do 15% środków pomiędzy filarem I a filarem II.
Nowy system płatności bezpośrednich obejmuje elementy obowiązkowe i dobrowolne dla państw członkowskich.

(04.10.2018 za Sejm RP)