Powstała Sektorowa Rama Kwalifikacji Handlu

11.10.2018

Fundacja Przedsiębiorczości oraz Stowarzyszenie Forum Dialogu Gospodarczego na zlecenie Instytutu Badań Edukacyjnych stworzyły Sektorową Ramę Kwalifikacji Handlu (SRKH).

Instytut Badań Edukacyjnych tłumaczy, że sektorowe ramy kwalifikacji to uszczegółowienie Polskiej Ramy Kwalifikacji i sposób na opisanie w spójny sposób kwalifikacji branżowych.

Przypomnijmy, że Polska Rama Kwalifikacji to opis hierarchii poziomów kwalifikacji wpisywanych do Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji w Polsce. Polska Rama Kwalifikacji, podobnie jak Europejska Rama Kwalifikacji, składa się z ośmiu poziomów kwalifikacji.

Każdy z poziomów PRK jest opisywany za pomocą ogólnych stwierdzeń charakteryzujących efekty uczenia się, jakie musi potwierdzać kwalifikacja, aby znaleźć się na danym poziomie. PRK uwzględnia efekty uczenia się osiągnięte w ramach zorganizowanej edukacji oraz w inny sposób (np. przez szkolenia, doświadczenie zawodowe, samodoskonalenie). Obejmuje edukację ogólną, wyższą i zawodową, w tym to, czego można się nauczyć nie tylko w szkole czy na uczelni, lecz także np. na kursach, szkoleniach, w pracy, w domu. Punktem odniesienia dla charakterystyk poziomów PRK były odpowiednie zapisy w Europejskiej Ramie Kwalifikacji.

Branża handlowa chce się rozwijać

Dlaczego stworzono Sektorową Ramę Kwalifikacji Handlu? Autorzy SRKH wyjaśniają, że sektor handlu zgłaszał zapotrzebowanie na opracowanie Sektorowej Ramy Kwalifikacji Handlu, ponieważ rola handlu w gospodarce Polski jest istotna, o czym świadczy m.in. 15-17% udział w tworzeniu PKB, ponad 24% udział w liczbie przedsiębiorstw handlowych ogółem w kraju i ponad 15% udział w ogółem pracujących w Polsce.

Ponadto, jak tłumaczą twórcy SRKH, handel jest ważnym inwestorem, który dynamicznie wprowadza nowe technologie informacyjne i komunikacyjne, powodujące zapotrzebowanie na pracowników dysponujących nową wiedzą, umiejętnościami i posiadających określone kompetencje społeczne.

Jakie korzyści ma przynieść branży handlowej Sektorowa Rama Kwalifikacji Handlu?

Autorzy SRKH wymieniają sześć obszarów:

1. Ograniczenie wysokiej rotacji personelu w firmach handlowych;

2. Spoiste porównywane poziomy kwalifikacji na tożsamych stanowiskach;

3. Jednorodne efekty uczenia się w systemach edukacji poza-formalnej;

4. Kreowanie ścieżki kariery;

5. Czytelność wymagań stawianych kandydatom do pracy, nowe kompetencje;

6. Przywrócenie etosu pracy handlowca.

Przedstawiciele Fundacji Przedsiębiorczości oraz Stowarzyszenia Forum Dialogu Gospodarczego mają nadzieję, że Sektorowa Rama Kwalifikacji Handlu zacznie być wdrażana w podmiotach handlowych i przyczyni się do wzrostu kwalifikacji pracowników handlu oraz do wzrostu konkurencyjności firm stosujących SRKH.

(11.10.2018 za portalspozywczy.pl)