Dlaczego dopłaty to 107 euro na ha, skoro zapowiadano na ten rok 108,6 euro?

26.10.2018

W 2015 roku zapowiadano wzrost stawki jednolitej płatności obszarowej: ze 107 euro na ha w 2015 roku do 108,6 euro na ha w 2018 roku. Miało to przybliżać polskich rolników do średniej unijnej kwoty dopłat. Tymczasem stawka w tym roku to 107 euro, tyle co w 2015 roku.

W 2015 roku zapowiadano coroczny wzrost kopert finansowych na dopłaty. Począwszy od 2015 roku miało to być odpowiednio (w mln euro) 3379, 3395, 3412, 3431. Wraz ze wzrostem koperty finansowej zapowiadano też wzrost stawki jednolitej płatności obszarowej. W kolejnych latach koperta przeznaczana na JPO, począwszy od 2015 roku, miała wynosić: 1510, 1518, 1525, 1534 mln euro. Miało to zapewnić wzrost stawek JPO ze 107 euro na ha w 2015 roku do 108,6 euro na ha w 2018 roku.

Tymczasem mamy 107 euro na ha. Nie wzrosła też stawka za zazielenienie. Dlaczego? – zapytaliśmy w MRiRW.

Jak się okazuje – wszystko jest zgodnie z planem. Jak tłumaczy ministerstwo, do wyliczenia szacunkowych stawek na lata 2015-2020 przyjęto powierzchnię do obliczenia stawki jednolitej płatności obszarowej w roku 2014, wynoszącą 14 117 561,17 ha. Tymczasem w 2018 roku powierzchnia zgłoszona do jpo wyniosła 14 286 971,08 ha, czyli o 169 409,91 ha więcej.

„W konsekwencji, pomimo wzrostu puli środków w wyniku konwergencji zewnętrznej, stawki tych płatności są nieco niższe niż zakładano” – wyjaśnia ministerstwo, przypominając swoje zastrzeżenia, że szacunkowe stawki płatności bezpośrednich mogą ulec zmianie.

Stawka jednolitej płatności obszarowej za 2018 rok (459,19 zł/ha, tj. ok. 107,35 euro/ha) została ustalona jako iloraz koperty finansowej przeznaczonej na ten cel (1 533 762 000 euro) i zgłoszonych hektarów.

„Zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2018/891 maksymalna wysokość środków finansowych przeznaczonych na jednolitą płatność obszarową za rok 2018 wynosi 1 568 075 tys. euro. Kwota przyjęta do obliczenia stawki tej płatności została pomniejszona o 34 313 tys. euro (do 1 533 762 tys. euro), w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu finansowania w ramach płatności dla młodego rolnika, zgodnie z art. 51 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1307/201” – podało MRiRW.

A pułap dla młodych rolników, wyznaczony przez UE dla Polski na 2018 rok to 34 312 tys. euro, zwiększono go podwójnie, kosztem jpo.

Dodajmy, że zgodnie z tym samym unijnym rozporządzeniem 2018/891, pułap płatności podstawowej to np. dla Niemiec 3 005 470 tys. euro, Francji – 3 036 371 tys. euro, Hiszpanii – 2 835 995 tys. euro, Włoch – 2 217 396 tys. euro.

Natomiast roczne pułapy krajowe odnoszące się do płatności z tytułu praktyk rolniczych korzystnych dla klimatu i środowiska wynoszą dla Niemiec 1 446 097 tys. euro, Francji – 2 070 253 tys. euro, Hiszpanii – 1 464 015 tys. euro, Włoch – 1 125 581 tys. euro, Polski – 1 029 371 tys. euro.

(26.10.2018 za Marzena Pokora-Kalinowska, farmer.pl)