Czy można wstrzymać płatności objęte de minimis?

07.12.2018

Podatek od czynności cywilnoprawnych trzeba opłacić przy sprzedaży gruntów podczas sporządzenia aktu notarialnego. Jeśli stało się to w czasie wyczerpania limitu pomocy de minimis, z ulgi w postaci zwolnienia z podatku skorzystać nie można – za dzień udzielenia pomocy publicznej uznaje się dzień, w którym podmiot ubiegający się o pomoc nabył prawo do otrzymania tej pomocy, w przypadku ww. czynności jest to dzień sporządzenia aktu notarialnego.

– W ostatnich dniach zakupiłem grunty rolne na powiększenie gospodarstwa, zostałem zmuszony do opłacenia podatku od czynności cywilnoprawnych (tj. 2% od wartości transakcji), choć przysługuje mi zwolnienie od tego podatku poprzez skorzystanie z pomocy de minimis. Limit z tej pomocy na 3 lata mam duży, ulga mi przysługuje, a nie mogę skorzystać, gdyż skończyła się pula pieniędzy, co mogę z tym zrobić? Osób będących w takiej sytuacji jest coraz więcej – z takim pytaniem zwrócił się do nas czytelnik.

Przekazaliśmy je do Ministerstwa Rolnictwa, dopytując, czy w związku ze wstrzymaniem pomocy udzielanej w ramach de minimis można wstrzymać płatności, których trzeba dokonać, a które mogłyby być zniesione w ramach tego limitu? Czy nie można terminu płatności tych należności przełożyć, a potem umorzyć płatność w ramach nowego limitu? Dlaczego jedni mogą skorzystać z jakiejś formy pomocy, a drudzy mają być jej pozbawieni z powodu skończenia się limitu państwa?

Niestety, nie jest to możliwe.

Ministerstwo podało, że „zgodnie z art. 9 pkt 2 ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2017 roku poz. 1150) zwalnia się od podatku od czynności cywilnoprawnych sprzedaż własności gruntów, stanowiących gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym, po spełnieniu warunków określonych w tym przepisie. Przepis ten stanowi, że zwolnienie to stanowiło będzie pomoc de minimis w rozumieniu rozporządzenia Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 9). Natomiast ww. rozporządzenie stanowi, że pomoc może być udzielona do wysokości krajowego limitu pomocy de minimis. A zatem w przypadku wykorzystania tego limitu, żadna pomoc de minimis w rolnictwie nie może być udzielona. Zgodnie z ustawą z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2018 roku poz. 362) za dzień udzielenia pomocy publicznej uznaje się dzień, w którym podmiot ubiegający się o pomoc nabył prawo do otrzymania tej pomocy, w przypadku ww. czynności jest to dzień sporządzenia aktu notarialnego. A zatem dniem udzielenia pomocy nie jest dzień dokonania (wstrzymania) płatności.”

Jak dodało ministerstwo, wznowienie udzielania pomocy de minimis nastąpi po 1 stycznia 2019 roku.

– Po nowym roku będzie nowa pula, rząd powinien zainterweniować i wprowadzić rozporządzenie, na mocy którego zostaną zwrócone pieniądze za podatek CCP – uważa nasz czytelnik.

A warto też zapytać, na jakiej podstawie wstrzymano udzielanie pomocy de minimis, skoro obwieszczenie ministra o wyczerpaniu limitu opublikowano 19 listopada. Są też osoby, które nie opłaciły podatku CCP – a teraz są wzywane do jego opłacenia.

(07.12.2018 za Marzena Pokora-Kalinowska, farmer.pl)