Ważne dla posiadaczy bydła. Warto mieć dokument o liczbie DJP

22.12.2018

1 stycznia 2019 roku wchodzi w życie ustawa z 9 listopada 2018 roku o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Zgodnie z nią producenci rolni mogą ubiegać się o zwrot podatku akcyzowego m.in. na podstawie średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

Na potrzeby wniosku, który należy złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na położenie gruntów, producent rolny może wystąpić do kierownika biura powiatowego ARiMR o wydanie dokumentu zawierającego informację o liczbie DJP bydła.

Wzór wniosku dostępny będzie od 2 stycznia w biurach powiatowych ARiMR oraz na stronie internetowej www.arimr.gov.pl/identyfikacja-i-rejestracja-zwierzat

(22.12.2018 za agropolska.pl)