Zmiany zasad szacowania strat

19.02.2019

Proponowane zmiany w wytycznych dla komisji powołanych przez wojewodę dotyczących ogólnych zasad szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan odsunięcie się ziemi lub lawinę były omawiane na dzisiejszym spotkaniu podsekretarza stanu Rafała Romanowskiego z przedstawicielami wojewodów, ośrodków doradztwa rolniczego i izb rolniczych.

Zaproponowane zmiany mają dotyczyć:

  1. Wprowadzenia proporcjonalnego do procentowych strat liczenia kosztów nieponiesionych uwzględnianych przy szkodach co najmniej 70%;
  2. Całkowitej rezygnacji z określania daty wystąpienia szkody w przedziale czasowym;
  3. Uzależnienia udzielenia pomocy na odtworzenie środka trwałego w gospodarstwie rolnym od poniesienia szkód w produkcji rolnej przekraczających 30% średniej rocznej produkcji rolnej z trzech lat (lub średniej z trzech lat wybranych z pięciu bez wielkości najwyższej i najniższej);
  4. Uszczegółowienia, że warunek ubezpieczenia dotyczy upraw rolnych bez użytków zielonych (łąk, pastwisk i traw na gruntach ornych).

Dziś omawiano także zasady sporządzania protokołów z szacowania strat, których aktywny formularz dostępny jest na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

(19.02.2019 za MRiRW, fot. MRiRW)