„Restrukturyzacja małych gospodarstw” także dla osób nieubezpieczonych w KRUS!

22.02.2019

Utrzymano jednak punkty za to ubezpieczenie w ramach kryterium wyboru operacji i wprowadzono ocenę „zarobkowego charakteru prowadzonej przez rolnika działalności rolniczej”.

To kolejna – po dotyczących „Premii dla młodego rolnika” – zmiana w PROW, zapowiadana jesienią.

I tak z możliwości otrzymania 60 tys. zł na „Restrukturyzację małych gospodarstw” będą mogli skorzystać wszyscy ci, którzy osiągają z pracy w gospodarstwie rolnym przychód/dochód na poziomie co najmniej 25% w stosunku do całości osiąganych przychodów/dochodów.

Ocena zarobkowego charakteru prowadzonej działalności rolniczej ma się odbywać za pomocą dwóch alternatywnych metod: kryterium dochodowości lub przychodowości.

Pierwsza polegać będzie na wyliczeniu dochodu z pracy w gospodarstwie rolnym na podstawie liczby hektarów przeliczeniowych wchodzących w skład tego gospodarstwa oraz wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego, ogłaszanej przez prezesa GUS (ostatnio, w 2017 roku, było to 3399 zł).

Obliczanie przychodu z pracy w gospodarstwie rolnym ma się odbywać przy użyciu narzędzia wykorzystywanego do badania wielkości ekonomicznej gospodarstwa. Metoda ta polega na wyliczeniu całkowitej rocznej standardowej produkcji gospodarstwa na podstawie współczynników standardowej produkcji, obliczonych zgodnie z metodologią UE.

Zrezygnowano też z wymogu nieprowadzenia działalności gospodarczej, potwierdzonej wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w okresie poprzedzających 12 miesięcy.

Podniesiono górny próg wielkości wyjściowej wielkości ekonomicznej do 13 tys. euro, przy zachowaniu wymogu osiągnięcia wzrostu wielkości ekonomicznej w okresie docelowym na poziomie 10 tys. euro i – w każdym przypadku – o co najmniej 20% w stosunku do wartości wyjściowej.

Złagodzono wymóg dotyczący struktury własnościowej gospodarstwa w okresie docelowym: powierzchnia użytków rolnych stanowiących przedmiot własności beneficjenta, użytkowania wieczystego lub dzierżawy z ZWRSP lub od jednostek samorządu terytorialnego ma stanowić już nie 70, ale 50% powierzchni gospodarstwa uwzględnianego przy wyliczeniu wielkości docelowej.

Wreszcie mała zmiana słowa „albo” na „lub”, mająca jednak duże konsekwencje dla ogłaszania terminu naboru – pozwoli ogłaszać go nie w pierwszym albo drugim kwartale roku, ale zarówno w pierwszym, jak i drugim, nawet częściej niż raz w roku.

Wśród wymaganych załączników do wniosku nie ma już kopii dowodu osobistego i konieczności udowodnienia stanu faktycznego (posiadanie samoistne), a nie prawnego nieruchomości. Doprecyzowano pouczenie dodawane do decyzji.

Rozporządzenie ma wejść w życie następnego dnia po dniu ogłoszenia.

Limit środków na to działanie dotychczas wynosił 3 909 186 511,55 zł (905 527 034,00 euro) ale trwa procedura zmiany dotyczącej realokacji środków dostępnych na „Restrukturyzację” w kwocie 100 mln euro i w projektowanym rozporządzeniu podano już w ocenie skutków regulacji, że budżet na „Restrukturyzację małych gospodarstw” po uwzględnieniu zmiany wynosi 805 527 034 euro. Zamiast na „Restrukturyzację” 100 mln euro ma trafić m.in. na „Gospodarkę wodno-ściekową” i „Przetwórstwo i marketing produktów rolnych”.

Wykorzystanie dostępnego limitu wyliczono dotychczas na 10,35%.

Najbliższy nabór wniosków rozpoczyna się 28 lutego i potrwa do 29 marca.

(22.02.2019 za Marzena Pokora-Kalinowska, farmer.pl)