Przetwórcy proponują zmiany w ustawie o odpadach

08.03.2018

Przedstawiciele PZPTS spotkali się 5 lutego w Ministerstwie Środowiska z dyrektorem Departamentu Gospodarki Odpadami, Magdą Gosk oraz naczelnikiem wydziału, Łukaszem Turowskim, aby zwrócić uwagę ministerstwu na negatywne skutki wprowadzenia znowelizowanej ustawy o odpadach z dnia 20 lipca 2018 roku oraz rozporządzeń do ustawy w projektowanym kształcie.

Konfederacja Lewiatan popiera stanowisko przetwórców, którzy zwracają uwagę na nadmierne obciążenia branży, mogące spowodować obniżenie poziomu wykorzystania odpadów tworzyw sztucznych w produkcji gotowych wyrobów. Monitoring składowisk oraz zabezpieczenie roszczeń wydają się zasadne w przypadku podmiotów zbierajacych odpady oraz tych, dla których przyjęcie odpadów stanowi przychód. Zupełnie inna sytuacja jest jednakże w przypadku przetwórców i w tym wypadku nie ma uzasadnienia. Ustawodawca pominął w regulacjach kwestię wartości odpadów. Przetwórcy kupują odpady tworzyw sztucznych, a ich cena jest wyższa od kwoty zabezpieczenia roszczeń w wysokości 400 zł za tonę wynikającej z projektu rozporządzenia do ustawy. Przetwórcy zatem nie mają przesłanek do niewłaściwego postępowania z odpadami, więc monitoring też nie ma zastosowania w tym wypadku. Konfederacja Lewiatan w uzgodnieniu z PZPTS wysłała 14 lutego propozycję zmian w ustawie zwalniającą z planowanego monitoringu WIOŚ oraz wnoszenia kaucji przez podmioty kupujące odpady za cenę wyższą od kwoty zabezpieczenia roszczeń. Proponuje się także zapisy nakładające na podmioty, które skorzystają z wyłączenia obowiązek składania oświadczeń rocznych z ceną średnioroczną oraz także sankcje w przypadku naruszenia proponowanych regulacji. Tego rodzaju propozycje zapisów mają za zadanie przeciwdziałanie nadużyciom i uszczelnienie sytemu ewentualnych zwolnień. Lewiatan zgłosił ministerstwu gotowość do zaangażowania się w proces legislacyjny w tym zakresie.

(08.03.2019 za pzpts.pl)