Z jakimi problemami zmaga się polskie mleczarstwo? Prezes KZSM Waldemar Broś pisze do ministra Ardanowskiego

09.08.2019

Poniżej publikujemy list Waldemara Brosia, Prezesa Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich skierowany do ministra rolnictwa, Jana Krzysztofa Ardanowskiego. Zawiera on listę problemów, z jakimi na co dzień musi mierzyć się polskie mleczarstwo.

W nawiązaniu do spotkania Pana Ministra z branżą mleczarską w dniu 11 lipca br., przedstawiamy poniżej problemy, które zgłaszaliśmy również w ramach prac Porozumienia Rolniczego:

Regulacje prawne

 1. uregulowanie spraw dostaw energii, zlikwidowanie ograniczeń w poborze mocy dla przetwórstwa produktów wrażliwych, takich jak przemysł spożywczy przetwarzający produkty o krótkim terminie przydatności,
 2. powołanie trójstronnej komisji składającej się z przedstawicieli rolników, przetwórców i handlu w celu obiektywnego podziału wartości dodanej wytworzonej dla uczestników rynku w łańcuchu dostaw – prowadzenie mediacji,
 3. kontynuowanie całorocznego interwencyjnego zakupu mleka odtłuszczonego w proszku i masła nawet w formie przetargu,
 4. należy poszerzyć definicje klastrów o spółdzielnie, jako podmiotu powołanego przez niezależne podmioty w celu współdziałania i osiągnięcia określonego celu,
 5. powinna się pojawić możliwość udzielania pożyczek preferencyjnych przez spółdzielnie z dopłatami państwa – wykorzystać strukturę spółdzielni do celowych pożyczek,
 6. rezygnacja z opodatkowania dywidend płaconych przez spółdzielnie dla dostawców mleka, uniknięcie podwójnego opodatkowania, traktowanie na równi ze spółkami osobowymi, a nie kapitałowymi,
 7. powołanie funduszu stabilizującego dla spółdzielni chcących się połączyć z innymi podmiotami z branży na zasadach prawa spółdzielczego,
 8. zwolnienie z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) Spółdzielni w części, w jakim zysk zostanie przeznaczony na nakłady inwestycyjne,
 9. agitacja (popularyzacja, rozwój),
 10. zabezpieczenie właściwych środków finansowych w ramach programu PROW dla rolników i przetwórców,
 11. objęcie programem ,,Mleko dla szkół” wszystkich uczniów szkół podstawowych przez 5 dni w tygodniu,
 12. zapewnienie dodatkowych środków finansowych w celu zmiany sposobów promocji mleka i jego przetworów, pokazujących ich właściwości prozdrowotne oraz służących budowaniu ich dobrego wizerunku i popularyzacji wśród konsumentów (w TV, Internecie, radiu i prasie).

Kooperacja z rolnikami

 1. wsparcie rolników (w tym dostawców mleka) w systemie ubezpieczeń w celu częściowego uniezależnienia ich przychodów od klęsk żywiołowych i klimatycznych oraz wahań cen na rynkach światowych,
 2. zlikwidowanie konieczności podpisywania się rolników ryczałtowych na fakturach VAT RR zgodnie z art. 116 ustawy o podatku od towarów i usług,
 3. możliwość wysyłania faktur w formie elektronicznej również dla rolników ryczałtowych,
 4. poszerzenie katalogu potrąceń, jakich można dokonywać z wynagrodzenia za dostarczony surowiec przez rolnika ryczałtowego tak, aby nie było to podstawą do braku możliwości odliczenia podatku VAT naliczonego przez podmiot skupujący (możliwość dokonywania kompensaty z różnych tytułów, w tym cesji na osoby trzecie),
 5. doprecyzowania przepisów odnośnie statusu rolnika ryczałtowego i rolnika rozliczającego się na zasadach ogólnych z podatku VAT, pojawiające się ostatnio wątpliwości odnośnie możliwości posiadania przez dostawcę statusu podatnika VAT oraz rolnika ryczałtowego – VAT,
 6. dofinansowanie gospodarstw rolnych w celu umożliwienia im dostosowania się do zmieniających się wymagań/standardów środowiskowych oraz przekształcenie w gospodarstwa ekologiczne.

 

Z poważaniem,

Prezes Waldemar Broś

Krajowy Związek Spółdzielni Mleczarskich Związek Rewizyjny,

Prezes Edmund Borawski

Polska Izba Mleka

Prezes Klemens Ciesielski

Krajowe Stowarzyszenie Mleczarzy

(09.08.2019 za tygodnik-rolniczy.pl, fot. tygodnik-rolniczy.pl)