Obniżenie kosztów energii

13.09.2019

W dniu 29 czerwca 2019 roku weszła w życie nowelizacja tzw. ustawy prądowej – ustawa z dnia 13 czerwca 2019 roku zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, ustawę o efektywności energetycznej oraz ustawę o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U. 2019 r. poz. 1210).

Wspomniana nowelizacja będzie miała istotne znaczenie dla kosztów zakupu przez przedsiębiorstwa energii elektrycznej w 2019 roku.

Średnim i dużym przedsiębiorcom, nowelizacja umożliwia:

  • ubieganie się o dofinansowanie w wysokości do 200 000,00 euro kosztów zakupu energii elektrycznej w II półroczu 2019 roku – w ramach pomocy de minimis. Do ubiegania się o dofinansowanie nie są jednak uprawnieni wszyscy odbiorcy końcowi wykonujący działalność gospodarczą,
  • dokonanie korekty rozliczeń ze sprzedawcą energii elektrycznej za I półrocze 2019 rou, która powinna nastąpić w oparciu o ceny znajdujące zastosowanie w rozliczeniach według stanu na dzień 30 czerwca 2018 roku.

Inna możliwość uzyskania wsparcia związanego z podwyżką cen energii wynika z ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych, którą w dniu 12 sierpnia podpisał Prezydent. Ustawa wdraża art. 10 ust. 6 dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 roku ustanawiającej system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych w Unii oraz zmieniającej dyrektywę Rady 96/61/WE.

W wyniku nowelizacji istotnie zmieniono mechanizm funkcjonowania „zamrożonych” cen energii elektrycznej w II półroczu 2019 roku (tj. w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2019 roku). W tym okresie prawo do uzyskania obniżki ceny zakupu energii elektrycznej u jej sprzedawcy (w odniesieniu do umów zawartych lub zmienionych w zakresie ceny po 30.06.2018 roku) będzie przysługiwało wyłącznie odbiorcom końcowym, którzy zaliczają się do jednej z poniższych kategorii: mikroprzedsiębiorcy albo mali przedsiębiorcy, szpitale, jednostki sektora finansów publicznych, inne państwowe jednostki organizacyjne, nieposiadające osobowości prawnej.

Co szczególnie ważne, warunkiem możliwości skorzystania z obniżonej ceny była konieczność złożenia swojemu sprzedawcy energii – do dnia 27 lipca 2019 roku – oświadczenia (na ustawowym formularzu), potwierdzającego bycie jednym z ww. podmiotów. Ostatecznie ustalono, że dokumenty można było składać do 29 lipca br.

Brak terminowego złożenia oświadczenia ma ten skutek, że sprzedawca energii nie będzie zobowiązany do obniżenia wspomnianym podmiotom ceny energii elektrycznej w II półroczu 2019 roku. Ministerstwo Energii zapowiada nowelizację ustawy o cenach energii. Dzięki niej podmioty upoważnione do rekompensat za podwyżki cen prądu będą mogły składać dokumenty do 13 sierpnia. Informację tę przekazał szef resortu Krzysztof Tchórzewski.

Zakres podmiotów uprawnionych do uzyskania obniżonej ceny energii elektrycznej w I półroczu 2019 roku zasadniczo nie uległ zmianom.

(13.08.2019 za PFPŻ ZP)