Powstała Fundacja Polskie Forum Bezpieczeństwa Żywności

23.08.2019

W lipcu br. powstała Fundacja Polskie Forum Bezpieczeństwa Żywności www.forumbz.pl. Celem organizacji jest działalność w zakresie: bezpieczeństwa i jakości żywności pochodzenia roślinnego i zwierzęcego „od pola do stołu”, ochrony życia i zdrowia oraz interesów ekonomicznych konsumentów jak również promocji jakości żywności.

Forum tworzą wybitni przedstawiciele świata nauki, polskich firm spożywczych oraz rolników. To interdyscyplinarne ciało złożone z: technologów żywności, lekarzy weterynarii, toksykologów, prawników, ekonomistów, właścicieli firm oraz hodowców roślin i zwierząt. Fundacja realizuje swoje cele statutowe, działając w formie Think Tanku, między innymi poprzez:

 • Podejmowanie działań mających na celu zapobieganie szerzeniu się i ograniczanie zjawisk patologii w zakresie nadzoru nad bezpieczeństwem i jakością żywności;
 • Upowszechnianie wiedzy dotyczącej zagadnień prawnych oraz ekonomicznych związanych z prowadzeniem działalności w sektorze rolno-żywnościowym, a także zagadnień prawno-ustrojowych związanych z nadzorem państwowym nad sektorem żywnościowym;
 • Przegląd i analizę zmian legislacyjnych w zakresie prawa żywnościowego w kraju, w państwach UE oraz innych państwach;
 • Analizowanie rozwiązań prawnych i prawno-ustrojowych związanych z wytwarzaniem, przetwarzaniem i dystrybucją żywności w państwach trzecich;
 • Pomoc organom państwowym, w tym sądom Rzeczypospolitej Polskiej, w procedurze ustalenia treści prawa obcego lub obcej praktyki sądowej albo istnienia wzajemności;
 • Sporządzanie i publikacje analiz, ekspertyz, opinii oraz raportów w zakresie bezpieczeństwa i jakości żywności;
 • Organizację debat, konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów, wyjazdów studyjnych, warsztatów i innych form edukacyjnych;
 • Współpracę z instytucjami państwowymi i samorządowymi, organizacjami pozarządowymi, a w szczególności stowarzyszeniami i fundacjami, oraz osobami fizycznymi, działającymi w zakresie objętym celem Fundacji;
 • Organizowanie spotkań służących wymianie doświadczeń osób i jednostek prowadzących działalność w zakresie zbieżnym z celami Fundacji, a także upowszechniania tych doświadczeń oraz udzielanie porad i pomocy osobom zamierzającym tworzyć organizacje o podobnym do Fundacji profilu działania.

Think Tank „Polskie Forum Bezpieczeństwa Żywności” umożliwia politykom podjęcie właściwych decyzji w zakresie bezpieczeństwa, jakości i promocji polskiej żywności. Jest mieszanką nauki i praktycznego doświadczenia. Tworzy, z uczestnikami debaty publicznej, forum wymiany idei i informacji, pośrednicząc między nauką a polityką.

Rozwój polskiego rynku ośrodków eksperckich rozpoczął się dwie dekady temu i jest procesem, który wciąż trwa. Pierwszy etap określany mianem inicjacyjnego, mamy za sobą. „Brakujące ogniwo polskiej polityki” czyli Think Tanki, odgrywają ważną rolę w sytuacji uchylania się władzy od podejmowania decyzji. Naukowcy są zgodni co do tego, że odgrywają one istotną rolę w podejmowaniu kluczowych decyzji i kreowaniu polityk.

Think Tank pełni różnorodne funkcje:

 • tworzenie platformy do prowadzenia merytorycznej dyskusji
 • edukowanie i zapewnianie dostępu do informacji;
 • organizowanie konferencji i wydawanie publikacji;
 • odnajdywanie i identyfikacja problemów;
 • prowadzenie badań;
 • tworzenie analiz;
 • kreowanie opinii;
 • doradztwo;

Głównym zadaniem Think Tanku pozostaje prowadzenie badań tak, aby mogły docierać do jak najszerszego spektrum odbiorców, co wiąże się z funkcjami: informowania i edukacją. Zapewnienie rzetelnych informacji i opinii pozwala na edukację decydentów i zapoznanie z wiodącymi problemami, które w istotny sposób wpływają na funkcjonowanie państw i społeczeństw. Upowszechnienie wiedzy wiąże się z kolejnym aspektem funkcjonowania Think Tanku: wydawaniem publikacji i organizacją konferencji. Są to podstawowe metody dotarcia do odbiorców i przede wszystkim dobry sposób na upowszechnienie wyników badań i ich zrozumienie przez odbiorców. Doświadczenie i ogromne zasoby wiedzy, jakie kumulują się wewnątrz Think Tanku, sprzyjają tworzeniu analiz wykorzystywanych przez liczne instytucje. Think Tank poprzez swoje działania informuje oraz oddziałuje na całkiem różne audytoria.

Odnosi się to zarówno do decydentów politycznych, jak i jednostek niezwiązanych w sposób bezpośredni z areną polityczną. Działania podejmowane przez Think Tank pozytywnie wpływają na poprawę jakości debaty politycznej, wskazując bardzo często nowe rozwiązania dla zagadnień natury ogólnospołecznej. Nieoceniony pozostaje również jego wpływ na świadomość polityczną oraz kreowanie dyskursu społecznego.

(23.08.2019 za zywnosc.com.pl)