Rekompensaty dla rolników przekazujących swoją ziemię innemu rolnikowi

02.09.2019

Właściciel gospodarstwa, który zakończy działalność rolniczą i przekaże lub sprzeda swoją ziemię innemu rolnikowi, może ubiegać się od 30 września br. o rekompensatę – poinformowała Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wnioski można składać do 29 października.

„Pomoc może być przyznana rolnikowi (osobie, a nie innemu podmiotowi prowadzącemu działalność rolniczą) wpisanemu do ewidencji producentów prowadzonej przez ARiMR, który uczestniczy w systemie dla małych gospodarstw w ramach płatności bezpośrednich” – poinformowała Agencja w komunikacie.

Wnioski w ramach poddziałania „Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi” można składać do 29 października w biurach powiatowych Agencji. Specjalna rekompensata będzie pochodzić z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Jak wskazano, jednym z warunków uzyskania premii jest przekazanie przez rolnika posiadanego gospodarstwa – gruntów rolnych oraz zwierząt – na powiększenie innego gospodarstwa lub innych gospodarstw.

„Gospodarstwo powiększone na skutek przejęcia gruntów od rolnika wnioskującego o rekompensatę musi osiągnąć powierzchnię co najmniej równą średniej powierzchni gospodarstwa rolnego w kraju (lub w województwie, jeżeli średnia wielkość liczona dla danego województwa jest mniejsza niż w kraju). Przekazanie gospodarstwa musi być trwałe czyli odbyć się wyłącznie na podstawie umowy sprzedaży albo umowy darowizny” – czytamy.

Ponadto, rolnik przejmujący grunty musi zobowiązać się, że będzie na nich prowadził działalność rolniczą przez co najmniej pięć lat. Rolnik przekazujący swoje gospodarstwo może zachować na własne potrzeby nie więcej niż 0,5 ha gruntów rolnych.

Agencja przekazała, że pomoc wypłacana jest jednorazowo, a jej wielkość ustalana jest w oparciu o kwotę przyznaną rolnikowi w ramach systemu dla małych gospodarstw w 2015, czyli w roku przystąpienia do tego systemu. Wysokość wsparcia wylicza się jako iloczyn 120% tej kwoty i liczby lat kalendarzowych obejmujących okres od daty przekazania gospodarstwa do końca roku 2020. Oznacza to, że rolnik przekazujący gospodarstwo w 2019 roku otrzyma dwukrotność 120% płatności dla małych gospodarstw, czyli łącznie 240% przyznanej wówczas kwoty.

„Przez 5 lat, licząc od dnia przekazania gospodarstwa, rolnik nie może podlegać ubezpieczeniu w KRUS oraz nie może prowadzić działalności rolniczej. Może za to ubiegać się w ARiMR o premię na rozpoczęcie działalności pozarolniczej z PROW 2014-2020 i założyć własną firmę” – wskazano.

(02.09.2019 za PAP)