Minister rolnictwa apeluje o łagodniejsze traktowanie rolników poszkodowanych przez suszę

06.09.2019

Minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski zaapelował do przedsiębiorców, by w związku z suszą, tj. przyczyną niezależną od rolników, nie byli oni karani za niewywiązanie się z umów na dostawy produktów rolnych.

„Rolnicy dotknięci skutkami suszy, którzy z przyczyn od nich niezależnych nie mogą wywiązać się z umów na dostarczenie produktów rolnych, nie powinni być traktowani przez przedsiębiorców skupujących w sposób restrykcyjny” – czytamy komunikacie resortu rolnictwa.

Zdaniem ministra, przedsiębiorcy powinni umożliwić rolnikom rozliczenie umowy w inny sposób, np. poprzez rozliczenie innym towarem czy też przeniesienie niedostarczonej ilości na zbiory przyszłoroczne.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi przypomina, że „zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 roku o organizacji niektórych rynków rolnych umowa na dostarczenie produktów rolnych musi zawierać wymagane prawem elementy, w tym m.in. postanowienia mające zastosowanie w przypadku zaistnienia siły wyższej (np. suszy)”.

„Za wadliwą umowę, w której np. brak jest zapisów mających zastosowanie w przypadku zaistnienia siły wyższej kara wynosi 1% zapłaty za produkty nabyte wskutek wadliwej umowy. Gdy umowa nie spełnia więcej niż jednego z warunków, kary pieniężne dla nabywcy sumują się, z tym że łączna kara pieniężna nie może przekroczyć 5% zapłaty” – wyjaśnił resort rolnictwa.

Kontrole prawidłowości zawierania umów przeprowadza właściwy dyrektor oddziału terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

„Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi przypomina również, że zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2016 roku o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi, przedsiębiorcy skupujący produkty rolne, wymuszający jednostronnie na rolnikach niekorzystne dla nich rozwiązania, po przeprowadzeniu przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów postępowania wyjaśniającego, mogą zostać uznani jako podmioty stosujące praktykę nieuczciwie wykorzystującą przewagę kontraktową. Takie działanie zagrożone jest dotkliwą karą finansową w wysokości do 3% obrotu osiągniętego w roku obrotowym poprzedzającym rok nałożenia kary” – napisano w komunikacie.

(06.09.2019 za PAP, fot. MRiRW)