Agroenergia 2020 nowe zasady dotacji dla rolników na fotowoltaikę i pompy ciepła

14.10.2020

W połowie października Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchamia drugi nabór wniosków na „Agroenergię”. Jest to program wspierający zakup nowych źródeł ciepła i energii elektrycznej. W porównaniu z pierwszym naborem w tym rozszerzono listę beneficjentów. Zmieniono też parametry dotyczące dofinansowania.

Gdzie składać wnioski?

Wnioski będzie można składać w wersji elektronicznej (przez Generator Wniosków o Dofinansowanie zamieszczony na stronie internetowej Funduszu).

Kto będzie mógł ubiegać się o fundusze?

O dofinansowanie w formie dotacji lub pożyczki będą mogli wnioskować nie tylko rolnicy indywidualni ale także osoba prawne, jeśli są właścicielami lub dzierżawcami nieruchomości rolnych o łącznej powierzchnia użytków rolnych od 1 do 300 ha. Od rolników będących osobami fizycznymi wymaga się, aby co najmniej rok przed złożeniem wniosku prowadzili osobiście gospodarstwo. Natomiast osób prawnych, by co najmniej rok przed złożeniem wniosku – prowadzili działalność rolniczą lub gospodarczą w zakresie usług rolniczych (PKD: 01.61.Z, 01.62.Z lub 01.63.Z).

Jakie są kryteria wsparcia?

Ze wsparcia można realizować przedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu:

  • instalacji fotowoltaicznych o zainstalowanej mocy elektrycznej większej niż 10 kW oraz nie większej niż 50 kW,
  • instalacji wiatrowych o zainstalowanej mocy elektrycznej większej niż 10 kW oraz nie większej niż 50 kW,
  • pomp ciepła o mocy większej niż 10 kW oraz nie większej niż 50 kW, przy czym złożenie wniosku jest uwarunkowane wcześniejszym przeprowadzeniem audytu energetycznego, który rekomenduje wnioskowany zakres przedsięwzięcia,
  • instalacji hybrydowej, tj.: fotowoltaika wraz z pompą ciepła lub elektrownia wiatrowa wraz z pompą ciepła, sprzężone w jeden układ (dofinansowaniu podlegają również instalacje hybrydowe o sumarycznej mocy urządzeń wytwórczych powyżej 50 kW, przy czym moce poszczególnych jednostek wytwarzania energii nie mogą przekraczać 50 kW). Realizacja takiej hybrydy musi wynikać z audytu energetycznego, który rekomenduje zastosowanie pompy ciepła.

W przypadku realizacji instalacji fotowoltaicznych i wiatrowych oraz instalacji hybrydowej można uzyskać wsparcie także na zakup i montaż towarzyszących magazynów energii.

Na co nie będzie można przeznaczyć środków?

Z „Agroenergiinie można dofinansować inwestycji polegającej na zwiększeniu mocy już istniejącej instalacji, jak również rozpoczętych przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie. Oznacza to, że rolnik nie może wcześniej ani zamówić lub zakupić urządzeń (na które chce złożyć wniosek), ani też zawrzeć umowy na ich montaż lub zlecić go w innej formie.

Co po zakończeniu inwestycji?

Dofinansowanie wypłacane jest w formie refundacji po zakończonej inwestycji. W przypadku mikroinstalacji odbywa się to po przyłączeniu jej do sieci elektroenergetycznej oraz zawarciu umowy kompleksowej z przedsiębiorstwem energetycznym. Natomiast takich przedsięwzięć, jak pompy ciepła, magazyny energii oraz systemy off-grid (bez przyłączy do sieci elektroenergetycznej), poprzez uzyskanie protokołu odbioru.

Wszystkie urządzenia muszą być instalowane jako nowe, tj. wyprodukowane w ciągu 24 miesięcy przed montażem.

Kiedy rolnik nie otrzyma dofinansowania?

Dofinansowanie nie może być udzielone na instalacje sfinansowane lub realizowane z innych środków publicznych, w tym programu „Czyste powietrze”. Jeśli rolnik przedstawi rachunki za inwestycje realizowane w ramach „Agroenergia” do rozliczenia w ramach ulgi termomodernizacyjnej, kwota przedstawiona do odliczenia od podatku będzie pomniejszona o kwotę otrzymanego dofinansowania.

Inwestycje dofinansowane z „Agroenergii” muszą być eksploatowane przez co najmniej 3 lata od dnia zakończenia przedsięwzięcia.

Pożyczka czy dotacja?

Maksymalna wysokość dofinansowania w formie dotacji w przypadku instalacji o mocy powyżej 10 do 30 kW włącznie może pokryć do 20% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 15 tys. zł, a instalacji większych o maksymalnej mocy do 50 kW – do 13% i nie więcej niż 13%. Przy instalacjach hybrydowych, czyli łączących instalację fotowoltaiczną wraz z pompą ciepła lub elektrownię wiatrową wraz z pompą ciepła, sprzężonej w jeden układ, dofinansowanie wylicza się na podstawie mocy zainstalowanej obydwu urządzeń. Przewiduje się też dodatek w wysokości 10 tys. zł.

Nowy program przewiduje też dofinansowanie w formie dotacji do 20% kosztów kwalifikowanych dla towarzyszących magazynów energii, przy czym koszt kwalifikowany nie może być większy niż 50% kosztów źródła wytwarzania energii.

Pożyczką można natomiast pokryć nawet całość kosztów kwalifikowanych, przy czym przyjęto, że musi być ona na poziomie minimum 100 tys. zł i maksymalnie 2 mln zł. jest ona udzielana na warunkach preferencyjnych (jako pomoc publiczna) lub komercyjnych. Preferencyjne oprocentowanie wynosi WIBOR 3M + 50 punktów bazowych, nie mniej niż 2% w skali roku. W przypadku pożyczki okres finansowania wynosi nie więcej niż 15 lat.

Obie formy dofinansowania można łączyć na określonych w programie zasadach. Ubiegając się o dofinansowanie w formie dotacji oraz pożyczki należy złożyć dwa osobne wnioski.

„Agroenergia” wymaga sporo pracy od rolnika

Rolnicy chcący skorzystać z „Agroenergii” muszą przygotować sporo dokumentów, m.in.: uproszczony schemat technologiczny projektu, zaświadczenia: o liczbie hektarów przeliczeniowych, o miejscu zameldowania, nakaz płatniczy podatku rolnego, faktury i rachunki (zestawienie zbiorcze w podziale na część przychodową i kosztową), historię podstawowego rachunku bankowego (zestawienie obrotów) potwierdzająca osiągnięte wpływy i wydatki. Będzie trzeba także przedstawić dokumenty potwierdzające uzyskane dopłaty w ramach prowadzonego gospodarstwa, studium wykonalności, model finansowy projektu oraz dokumentację związaną szczegółowo z wybraną już inwestycją.

Inwestycja ma przyczynić się do minimum 5-procentowej oszczędności energii.

Płacący podatek VAT mogą odliczyć całość tego podatku od wykonywanej instalacji. Skorzystanie z „Agroenergii” blokuje jednak możliwość skorzystania z ulgi w podatku rolnym.

Warto zauważyć, iż rolnicy, którzy będą posiadali źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 10 kW rozliczają z energetyką ilości energii wprowadzonej do sieci wobec z niej pobranej w stosunku ilościowym 1 do 0,8. Chodzi o energię użytkowaną na potrzeby własne. Rozliczeniu podlega energia elektryczna wprowadzona do sieci dystrybucyjnej nie wcześniej niż na 12 miesięcy przed wykonaniem tej czynności.

(14.10.2020 za tygodnik-rolniczy.pl)