Premie dla młodych rolników - wstępne podsumowanie naboru wniosków

31.05.2022

30 maja 2022 r. był ostatnim dniem, w którym młodzi rolnicy mogli składać wnioski o przyznanie 150 tys. zł premii na rozpoczęcie samodzielnego gospodarowania. Tegoroczny nabór rozpoczął się 31 marca. Na razie w ARiMR zarejestrowano 649 wniosków na łączną kwotę 97,35 mln złotych. W związku z tym, że dokumenty do placówek Agencji mogły być wysyłane również drogą pocztową oraz ze względu na trwający proces rejestracji wniosków, na ostateczne dane trzeba jeszcze poczekać.

Złożone wnioski zostaną poddane ocenie. Po ich pozytywnej weryfikacji rolnicy otrzymają decyzje, w których będą określone warunki przyznania premii. Będzie ona wypłacana w dwóch transzach. Pierwszą w wysokości 120 tys. zł rolnik otrzyma po złożeniu wniosku o wypłatę I raty premii. Może to nastąpić po spełnieniu warunków określonych w decyzji o przyznaniu pomocy i jest na to 9 miesięcy od jej otrzymania. Drugą transzę w wysokości 30 tys. zł rolnik dostanie po zrealizowaniu biznesplanu i złożeniu wniosku o wypłatę II raty premii. Czas na wykonanie tego zadania nie może być dłuższy niż 3 lata liczone od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy, przy czym nie może to być później niż do 31 sierpnia 2025 r.

Środki powinny być przeznaczone na prowadzenie gospodarstwa lub przygotowanie do sprzedaży wytwarzanych w nim produktów rolnych. Minimum 70% otrzymanej kwoty należy zainwestować w środki trwałe. Przyznane przez ARiMR wsparcie można wykorzystać np. na zakup gruntów, maszyn, stada podstawowego zwierząt bądź prace budowlane.

O bezzwrotną premię mogły ubiegać się osoby, które m.in. w dniu złożenia wniosku miały nie więcej niż 40 lat, posiadały odpowiednie kwalifikacje zawodowe lub zadeklarowały ich uzupełnienie w ciągu 36 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy. Wnioskujący powinien być właścicielami gospodarstwa rolnego o powierzchni co najmniej 1 hektara oraz prowadzić działalność rolniczą – nie wcześniej jednak niż 24 miesiące przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy. Najpóźniej w ciągu 9 miesięcy od otrzymania decyzji o przyznaniu pomocy młody rolnik zobowiązany jest również do utworzenia gospodarstwa o wielkości ekonomicznej mieszczącej się w przedziale od 13 tys. euro do 150 tys. euro oraz powierzchni użytków rolnych równej co najmniej średniej krajowej, a w województwach o średniej niższej od krajowej – co najmniej średniej wojewódzkiej. Maksymalna powierzchnia gospodarstwa nie może przekroczyć 300 ha.

Pomoc na premie dla młodych rolników finansowana jest z budżetu PROW 2014-2020.

Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/arimr/poddzialanie-61-premie-dla-mlodych-rolnikow---nabor-wnioskow-31-marca---29-maja-2021-r

(31.05.2022 za ppr.pl)