Udana misja w Wietnamie

06.06.2022

Głównym celem wizyty delegacji MRiRW z udziałem sekretarza stanu Lecha Kołakowskiego był udział w pierwszym posiedzeniu polsko-wietnamskiej grupy roboczej ds. współpracy w dziedzinie rolnictwa.

Posiedzeniu, które odbyło się 2 czerwca br., współprzewodniczyli sekretarz stanu Lech Kołakowski oraz wiceminister RiRW SRW Phung Duc Tien. Grupa została powołana 17 marca br. przez szefów resortów rolnictwa Polski i Wietnamu.

Cele współpracy

– Celem spotkań w tym formacie pod naszym wspólnym przewodnictwem ma być nie tylko intensyfikacja relacji, ale przede wszystkim konstruktywne rozmowy sprzyjające wyjaśnianiu wątpliwości, wszelkich niejasności, a także wzajemna wymiana informacji. Chcielibyśmy, aby ta płaszczyzna współpracy przynosiła bezpośrednie pozytywne efekty – powiedział wiceminister Kołakowski.

Wiceminister Kołakowski podkreślił znaczenie finalizacji procedur w zakresie dostępu do wietnamskiego rynku dla polskich produktów rolno-spożywczych (wołowiny, gęsi, kaczek, borówki), zaznaczając, że stronie polskiej zależy na finalizacji prac w tym zakresie do końca 2022 r.

– Rozwój i płynność wymiany handlowej to jeden z ważnych elementów bezpieczeństwa żywnościowego. Nie sposób dzisiaj nie wspomnieć o obawach związanych z widmem niedoborów żywności, spowodowanych pandemią COVID-19 oraz trwającymi konfliktami zbrojnymi. Problemy te pokazują, jak ważne jest otwieranie nowych rynków, wzmacnianie wymiany handlowej, utrzymywanie łańcuchów dostaw oraz podejmowanie wszelkich inicjatyw przeciwdziałającym niedoborom żywnościzauważył wiceminister Kołakowski.

Odnosząc się do słów strony polskiej, wiceszef resortu rolnictwa Wietnamu zgodził się z oceną wiceministra Kołakowskiego co do kwestii bezpieczeństwa żywnościowego i dodał, że liczy na większą obecność polskich produktów rolno-spożywczych w Wietnamie. Podkreślił także wzajemne możliwości wynikające z członkostwa Polski w UE i Wietnamu w ASEAN.

Wyniki negocjacji

Wyniki przeprowadzonych negocjacji są następujące:

  • Strony uzgodniły zakończenie w 2022 r. procedury otwarcia rynku wietnamskiego dla polskiej wołowiny po dostarczeniu przez stronę polską wszystkich informacji wymaganych przez stronę wietnamską, jeśli wyniki audytu przeprowadzonego w 2022 r. spełnią standardy i wymogi wietnamskie.
  • Strony zgodziły się na rozszerzenie bilateralnie uzgodnionego świadectwa zdrowia dla mięsa drobiowego i jego jadalnych produktów eksportowanych do Socjalistycznej Republiki Wietnamu o mięso kaczek i gęsi, jeżeli wyniki audytu przeprowadzonego w 2022 r. spełnią standardy i wymogi wietnamskie.
  • Dodatkowo strona polska podkreśliła, że zależy nam na finalizacji procedur dostępowych do rynku wietnamskiego dla polskiej borówki do końca 2022 r.
  • Szefowie obydwu delegacji potwierdzili zainteresowanie dalszym wzmacnianiem relacji dwustronnych w obszarze rolnictwa, uzgodnili także kontynuację rozmów w ramach formatu grupy roboczej w 2023 r.

Pozostałe spotkania

Tematyka intensywnych relacji dwustronnych, a także kwestie bezpieczeństwa żywnościowego i intensyfikacji wymiany handlowej były również omawiane podczas spotkania wiceministra Kołakowskiego z przedstawicielami Zgromadzenia Narodowego SRW, na czele z przewodniczącą Parlamentarnej Grupy Przyjaźni Wietnamsko-Polskiej Le Thi Nga.

Wiceminister Kołakowski zaznaczył, że Wietnam jest dla Polski w wielu obszarach kluczowym partnerem, m.in. w zakresie relacji handlowych. Odnosząc się do intensyfikacji tych relacji, wiceminister Lech Kołakowski wskazywał na szczególne znaczenie, jakiego obecnie nabierają sprawy związane z żywnością i bezpieczeństwem żywnościowym.

Przewodnicząca Nga, odnosząc się do kwestii relacji gospodarczych pomiędzy naszymi krajami, podkreśliła, że mimo COVID-19 Polska pozostała jednym z głównych partnerów gospodarczych dla Wietnamu wśród krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Zaznaczyła także, że wymiana handlowa między naszymi krajami rośnie z roku na rok.

Komponent gospodarczy był także głównym wątkiem dyskusji z Prezesem Wietnamskiej Izby Przemysłowo-Handlowej. Rozmówcy nawiązali m.in. do potencjału gospodarczego obu krajów, a także możliwości zwiększania obrotów handlowych, które stwarza umowa o wolnym handlu między Unią Europejską a Wietnamem (EVFTA), która weszła w życie w sierpniu
2020 r.

Ponadto podczas wizyty polska delegacja spotkała się z przedstawicielami Wietnamskiego Instytutu Badawczego Akwakultury w Bac Ninh. Tematem rozmowy były kwestie potencjalnej współpracy w obszarze rybactwa i rybołówstwa pomiędzy naszymi krajami.

Współpraca handlowa z Wietnamem

Wietnam jest strategicznym partnerem handlowym Polski w Azji Południowo-Wschodniej. W polskim eksporcie na rynek wietnamski dominują artykuły rolno-spożywcze. Wartość eksportu tych towarów w 2021 r. wyniosła ponad 143 mln EUR. Do Wietnamu z Polski wysyłane są głównie filety rybne i inne mięso rybie, mąka oraz mięso wieprzowe.

(06.06.2022 za MRiRW)