Czy Dino zostanie wypożyczalnią sprzętu?

28.06.2022

Spółka Dino Polska rozszerza swoją działalność - chce mieć możliwość wypożyczania sprzętu rekreacyjnego i sportowego. Co to faktycznie może oznaczać?

Dino rozszerza działalność

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "Dino Polska" zwołane na dzień 24 czerwca 2022 roku podjęło kilka uchwał. W jednej z nich - nr 17/6/2022 - czytamy:

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

  • 1 Dokonuje się następujących zmian w Statucie Spółki: W treści § 4 ust. 1 wprowadza się następujące zmiany: a. po punkcie 42 dodaje się punkt 43 w następującym brzmieniu „47.78.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach”;
  1. dotychczasowe punkty 43-61 otrzymują numerację: 44-62;
  2. po punkcie 62, o którym mowa w lit. b, dodaje się punkty 63 i 64 w

następującym brzmieniu:

„63) 77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego,

64) 77.29.Z Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego”.

Co to może oznaczać? Przypomnijmy, że na podobne rozszerzenie działalności zdecydowały się w tym roku też inne sklepy. A miało to związek z chęcią otwierania placówek w niehandlowe niedziele.

Walka o handel w niedziele

Walka o możliwość handlu w niedziele trwa już od dłuższego czasu. Sklepy podpisywały umowy z firmami kurierskimi i pocztowymi, aby zgodnie z prawem móc otwierać swoje placówki w niedziele. Rząd postanowił interweniować - 1 lutego 2022 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta, ograniczająca możliwość omijania zakazu przez sieci, które podpisywały umowy z firmami kurierskimi i pocztowymi, umożliwiając w swojej placówce odbiór przesyłek.

Zgodnie z nowelą, w niehandlowe niedziele duże sklepy zatrudniające pracowników nie mogą działać pod pretekstem świadczenia usług pocztowych, jeśli przychody z tej działalności będą stanowić mniej niż 40% przychodów ze sprzedaży danej placówki.

Nowelizacja wprowadziła określenie "przeważająca działalność", które oznacza rodzaj przeważającej działalności wskazany we wniosku o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, jeżeli działalność ta jest wykonywana w danej placówce handlowej i stanowi co najmniej 40% miesięcznego przychodu ze sprzedaży detalicznej.

Mimo, że od 1 lutego weszły w życie zmiany w zakazie handlu w niedziele, to nie każda placówka handlowa się dostosowała. Cieszyński Intermarche postanowił "przekształcić się" w dworzec autobusowy. Dzięki temu otworzył się 6 lutego, w niehandlową niedzielę. To nie był jedyny przypadek gdy sklepy "rozszerzały" swoją działalność - placówki handlowe zmieniały się również w "kluby czytelnika". Czas pokaże, jaki użytek z wpisania do działalności wypożyczania różnego rodzaju sprzętu rekreacyjnego i sportowego zrobi spółka Dino.

(28.06.2022 za portalspozywczy.pl)