Komisja Europejska pozywa Polskę i Słowenię

30.04.2015

Komisja Europejska pozywa Polskę i Słowenię do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w związku z niedopełnieniem obowiązku wdrożenia przepisów UE w sprawie recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Przepisy UE, które powinny zostać wprowadzone do prawa krajowego do dnia 14 lutego 2014 r., mają na celu zapobieganie negatywnemu wpływowi na środowisko lub zmniejszanie wpływu tego szybko rozrastającego się strumienia odpadów. Zasady te są „przekształceniem” poprzedniej dyrektywy WEEE i zawierają kilka nowych lub znacznie zmienionych przepisów. Żadne z wymienionych państw członkowskich nie wprowadziło ani tych nowych, ani znacznie zmienionych przepisów.

W przypadku Polski Komisja zwraca się do Trybunału o nałożenie okresowych kar pieniężnych w wysokości 71 610 euro dziennie do czasu wdrożenia przedmiotowych przepisów.

W przypadku Słowenii Komisja zwraca się do Trybunału o nałożenie okresowych kar pieniężnych w wysokości 8408,4 euro dziennie do czasu wdrożenia przedmiotowych przepisów.

Przekształcona dyrektywa zawiera unowocześnione wersje poprzednich przepisów i dostosowuje je do zakładanych celów, nadając im bardziej perspektywiczny charakter zgodnie z celami gospodarki o obiegu zamkniętym. Wprowadza ona nowy ambitny cel w zakresie zbiórki odpadów wynoszący 45% sprzedanego sprzętu elektronicznego, który trzeba będzie zrealizować do 2016 r., a na 2019 r. wyznacza cel zbiórki 65% sprzedanych urządzeń lub 85% wygenerowanych odpadów elektrycznych i elektronicznych. Nowe zasady ułatwiają państwom członkowskim spełnianie wymogów w zakresie rejestrowania i sprawozdawczości i zapewniają lepsze narzędzia do bardziej skutecznego zwalczania nielegalnego eksportu odpadów. Wprowadza się także wyraźne odniesienie do prawodawstwa UE dotyczącego projektu produktu, w tym do dyrektywy w sprawie ekoprojektu, co stanowi dla producentów zachętę do lepszego projektowania sprzętu elektrycznego i elektronicznego, a tym samym ułatwienia recyklingu.

Jeżeli państwo członkowskie w przewidzianym terminie nie wdroży do swojego prawa przepisów unijnych zgodnie z ustaleniami przyjętymi w Radzie, Komisja może zwrócić się do Trybunału o nałożenie sankcji finansowych w pierwszym postępowaniu – nie musi już wszczynać przed Trybunałem odrębnego postępowania w sprawie sankcji. Kary te nakłada się z uwzględnieniem wagi i czasu trwania uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego. Składają się one z karnych stawek dziennych, które mają być płacone począwszy od dnia wydania przez Trybunał wyroku – o ile do tego czasu państwa członkowskie nadal nie spełnią wymogów – do czasu zakończenia procesu wdrażania przepisów – informuje Komisja Europejska.

(30.04.2015 za ppr.pl)