Spotkanie z Krzysztofem Jurgielem, ministrem rolnictwa i rozwoju wsi

17 stycznia 2018 w siedzibie Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich Związek Rewizyjny w Warszawie odbyło się spotkanie, na którym przedstawiciele branży mleczarskiej i przedstawiciele resortu rolnictwa rozmawiali o aktualnej sytuacji w sektorze i na rynku mleczarskim.

W spotkaniu udział wzięli: Krzysztof Jurgiel – minister rolnictwa i rozwoju wsi, Zofia Krzyżanowska – radca generalny w MRiRW, Waldemar Sochaczewski – zastępca dyrektora generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Piotr Adamczewski – dyrektor Delegatury UOKiK w Bydgoszczy, Jacek Marczak – zastępca dyrektora Delegatury UOKiK w Bydgoszczy oraz prezesi zarządów i przewodniczący rad nadzorczych spółdzielni mleczarskich.

Otwierając spotkanie Waldemar Broś, prezes Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich Związek Rewizyjny, podsumował ubiegły rok w branży mleczarskiej.

– Rok, który minął, dla polskiego mleczarstwa był dobry. (…) Jestem przekonany, że będzie to rekordowy rok pod względem skupu mleka, że będą to rekordowe przychody dla rolników i dla spółdzielni mleczarskich, że będzie to najlepsza cena dla rolników – powiedział Waldemar Broś.

Omówił też aktualną sytuację na rynku mleczarskim.

Minister Krzysztof Jurgiel omówił działania rządu odnośnie do sytuacji na rynku mleka.

– Ubiegły rok przyniósł poprawę w wyniku handlu zagranicznego artykułami mleczarskimi pomiędzy styczniem i wrześniem 2017 w stosunku do analogicznego okresu w 2016. Nastąpił wzrost eksportu o 39%, a dodatnie saldo wzrosło w tym samym czasie o 74% do poziomu blisko 1 miliarda zł. Nastąpił też wzrost liczby krajów będących importerami polskich przetworów mlecznych i praktycznie teraz polskie przetwory i artykuły mleczarskie są obecne na wszystkich kontynentach – powiedział minister Krzysztof Jurgiel.

Następnie głos zabrał Waldemar Sochaczewski – zastępca dyrektora generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Omówił działania powołanego we wrześniu 2017 roku Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Mówił też o sytuacji na rynku mleka w proszku w Polsce i Unii Europejskiej, o programach wsparcia dla rolnictwa, o karach za nadprodukcję mleka.

Minister wysłuchał zgłoszonych przez przedstawicieli mleczarstwa aktualnych problemów nękających sektor oraz odniósł się do nich.

Najważniejszy problem zgłoszony przez przedstawicieli branży mleczarskiej to sytuacja na rynku mleka w proszku.

Mówiono też o stosowaniu cen dumpingowych na produkty mleczarskie, w szczególności dla importowanych serów dojrzewających oraz wysokich cen masła w sieciach handlowych mimo obniżenia cen przez producentów.

Kolejnym zgłoszonym problemem był wymóg przedstawienia sieciom handlowym zaświadczenia o niestosowaniu pasz GMO oraz odpowiedniego znakowania produktów. Spółdzielnie mleczarskie mają w swojej ofercie produkty całkowicie wolne od GMO. Polskie prawo nie wymaga takich działań. Może to skutkować problemami na linii przetwórca-sieci handlowe.

Mleczarze zaproponowali ministrowi spotkania z przedstawicielami sieci handlowych w celu wspólnego określenia stałych cen przetworów mlecznych na np. trzy miesiące, żeby nie było takich sytuacji jak obecnie na rynku masła, że mleczarnie sprzedają do sieci handlowych kilogram masła za ok. 20 zł, a sieci handlowe sprzedają je za ok. 40 zł za kilogram.

Minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel i dyrektor Waldemar Sochaczewski odpowiedzieli na pytania przedstawicieli branży mleczarskiej.

Minister powiedział, że w celu poprawy sytuacji na rynku mleka, która może się pogarszać, ministerstwo podejmie szereg działań mających na celu wzmocnienie pozycji i konkurencyjności polskich produktów na rynku UE i na świecie oraz uruchomi mechanizmy wsparcia w sytuacjach kryzysowych.

Waldemar Sochaczewski – zastępca dyrektora generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, poruszył temat zawierania umów pomiędzy producentami a mleczarniami. Spółdzielnie mleczarskie będą musiały uregulować ten temat do końca czerwca 2018 roku poprzez wprowadzenie, zgodnie z obowiązującym prawem, zmian w statucie spółdzielni lub zawarciem umów z producentami mleka w formie pisemnej lub elektronicznej przed dostawą zawierającą cennik lub mechanizm cenowy, termin zapłaty i formy oraz miejsca odbioru mleka.

KZSM Zw. Rew. wystosował pismo do Marka Niechciała, Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z prośbą o podjęcie stosownych działań w związku ze wzmożonym importem serów dojrzewających, których niska cena nie jest adekwatna do średniej ceny mleka płaconej rolnikom w Unii Europejskiej.

Obecny na spotkaniu Piotr Adamczewski – dyrektor Delegatury UOKiK w Bydgoszczy potwierdził, że UOKiK przeprowadził kontrolę i stwierdził brak przewagi kontraktowej w tym zakresie (przewaga kontraktowa występuje jeżeli udział produktu w rynku przekracza 40%).

Ponadto spółdzielnie mleczarskie, które poniosły straty w wyniku sprowadzenia do Polski produktów po cenach poniżej kosztów produkcji, mogą dochodzić na drodze sądowej odszkodowań – zaznaczyli goście z UOKiK.

Przedstawiciele UOKiK zapowiedzieli kontrole niewłaściwych praktyk na rynku mleczarskim i apelowali o zgłaszanie przez sektor mleczarski wszystkich nieprawidłowości.