Będą wyższe dotacje na modernizację gospodarstw. Na co będzie dofinansowanie?

02.06.2022

Pomimo że PROW 2014-2020 jest już na ostatniej prostej, szykują się zmiany w poszczególnych działaniach. Proponuje się m.in. podwyższenie wysokości przyznanej pomocy w ramach; Modernizacji gospodarstw rolnych; w obszarach a, b, c i d oraz dodanie do tego działania nowego obszaru (f), który obejmie dofinansowanie na fotowoltaikę i pompy ciepła. Zwiększy się też dopłata do oprocentowania kredytów z Funduszu Gwarancji Rolnych.

O 100 i o 50 tysięcy złotych więcej

Ze względu na to Komitet Monitorujący PROW zdecydował o podwyższeniu kwoty wsparcia o 11-25% w zależności od obszaru. Dotyczyć to będzie wsparcia produkcji zwierzęcej oraz tzw. maszynówki. Nie obejmie ono pomocy do nawadniania. I tak maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi i na jedno gospodarstwo rolne, w tym na realizację projektów zbiorowych, w przypadku obszaru a – inwestycji w rozwój produkcji prosiąt, wzrośnie do 1 mln zł (wzrost o 100 tys. zł). Natomiast obszarów b-d, tj. rozwój produkcji mleka krowiego, rozwój produkcji bydła mięsnego i racjonalizacja technologii produkcji, do 600 tys. zł (wzrost o 100 tys. zł). Przy czym na inwestycje niezwiązane bezpośrednio z budową, modernizacją budynków w gospodarstwach, w których prowadzona jest produkcja zwierzęca, wsparcie nie będzie mogło przekroczyć 250 tys. zł (wzrost o 50 tys. zł).

Szacuje się, że na aneksowanie umów z rolnikami w celu podwyższenia kwoty pomocy będzie około 40-50 mln euro. Jak wskazano w uzasadnieniu do tej zmiany, obecnie 8872 beneficjentów „Modernizacji gospodarstw rolnych” jest w trakcie realizacji operacji, tj. ma czynną umowę przyznania pomocy. Natomiast 3661 rolników (tj. 41%) zawarło umowę na maksymalną kwotę pomocy wynikającą z limitu pomocy określonego w PROW 2014-2020, a 477 rolników, tj. 5,3%, zbliża się do maksymalnej kwoty.

Podniesienie wysokości pomocy ma pozwolić rolnikom, którym przyznano maksymalną kwotę wsparcia, ale również tym, którzy zawarli umowy poniżej maksymalnego progu pomocy, na realizację zaplanowanych wcześniej inwestycji. Ma to zapobiec też masowym rezygnacjom z realizacji inwestycji.

150 tysięcy złotych na zieloną energię

Zielona energia w gospodarstwie rolnym” (obszar f) przewiduje inwestycje w instalacje wytwarzające energię ze słońca wraz z magazynami energii i inteligentnymi systemami zarządzania energią z możliwością zainstalowania pomp ciepła. Dofinansowanie wyniesie tutaj maksymalnie 150 tys. zł. Na co konkretnie można przeznaczyć te pieniądze, podajemy w ramce. Na tę pomoc przewidziano łącznie 80 mln euro, co pozwoli na wsparcie około 2600 gospodarstw rolnych.

Wyprodukowana energia z promieniowania słonecznego będzie mogła być zużywana wyłącznie do celów gospodarstwa rolnego, czyli obsługi istniejących w nim urządzeń, np. system oświetlenia, wentylacji. W tym wsparciu, podobnie jak w pomocy do nawadniania, rolnik nie będzie musiał doprowadzić do wzrostu wartości dodanej brutto (GVA) w gospodarstwie co najmniej o 10%.

Jeśli inwestycja będzie realizowana na budynkach, nie mogą być one pokryte materiałami zawierającymi azbest. W tym wsparciu będą preferowane gospodarstwa, w których prowadzona jest produkcja zwierzęca, gospodarstwa ekologiczne oraz te, które znajdują się na terenie parków narodowych i krajobrazowych, rezerwatów przyrody oraz obszarach chronionego krajobrazu i Natura 2000. Pierwszeństwo w przyznaniu tej pomocy będą miały też gospodarstwa niemające instalacji do produkcji energii ze słońca dofinansowanej z PROW 2014–2020. Preferowane będą też gospodarstwa, w których rolnik odbył szkolenie z efektywności energetycznej gospodarstwa rolnego lub zobowiązał się do jego odbycia w terminie roku od dnia ostatecznej płatności.

Kredyty objęte gwarancją Funduszu Gwarancji Rolnych

Przypomnijmy, iż Fundusz Gwarancji Rolnych to pierwszy na rynku fundusz gwarancyjny dedykowany dla całego sektora rolnego, tj. zarówno dla przedsiębiorstw przetwórstwa rolno-spożywczego, jak i rolników. Gwarancja FGR jest dostępna w bankach kredytujących, które podpisały umowę z BGK (Alior Bank, Bank Pocztowy, Bank Polskiej Spółdzielczości, Bank Spółdzielczy w Brodnicy, Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie, BNP Paribas Bank Polska, Credit Agricole Bank Polska, mBank, SGB-Bank, Warmińsko-Mazurski Bank Spółdzielczy, Wschodni Bank Spółdzielczy w Chełmie).

Gwarancją z FGR mogą być objęte kredyt inwestycyjny oraz kredyt obrotowy powiązany z inwestycją w ramach PROW 2014–2020 i kredyt obrotowy na utrzymanie płynności finansowej w związku z COVID-19.

Komitet Monitorujący PROW zatwierdził zwiększenie z 2% do 5% dopłaty do oprocentowania gwarantowanych kredytów obrotowych FGR w celu ograniczenia skutków pandemii COVID-19. Podwyżka jest spowodowana wzrostem oprocentowania kredytów, a tym samym kosztem ich obsługi przez rolników i przedsiębiorstw przetwórstwa rolno-spożywczego.

Fundusz Gwarancji Rolnych dopłaci bankom kredytującym do oprocentowania kredytów obrotowych (tym samym rolnik otrzyma kredyt niżej oprocentowany) przez 12 miesięcy. Dopłata dotyczy kredytów odnawialnych z gwarancją spłaty w okresie 39 miesięcy oraz kredytów nieodnawialnych, które należy spłacić w ciągu 51 miesięcy.

Pulę na udzielanie gwarancji spłaty kredytów Funduszu Gwarancji Rolnych oraz kredytów obrotowych, a także na dopłaty do oprocentowania kredytów obrotowych zwiększono o 39 mln euro do 119 mln euro.

Resort rolnictwa zakłada, że cały proces zmian PROW 2014–2020 zostanie zakończony w drugiej połowie br.

(02.06.2022 za tygodnik-rolniczy.pl)