Sieci źle oznaczają ceny. Biedronka, Kaufland, Auchan ukarani przez UOKiK

25.06.2022

UOKiK sprawdził prawie pół miliona partii produktów w sieciach handlowych. Ponad 15% z nich było źle oznaczone ceną – brakowało informacji o cenie jednostkowej lub jej w ogóle nie było. Kary przyznano m.in. Biedronce, Lidlowi, Delikatesom Cetrum, Auchan i sieci Kaufland.

Źle oznaczana cena w sieciach handlowych

Cena jest jednym z czynników, który - poza marką oraz indywidualnymi preferencjami konsumentów - ma wpływ na decyzje o zakupie towaru czy usługi. Konsument powinien mieć pełną informację o towarze, w tym również o wysokości jego ceny. Rzetelna informacja o wysokości ceny oraz ceny jednostkowej, a także możliwość porównania cen podobnych produktów to realizacja jednego z podstawowych praw konsumentów – prawa do informacji.

Kontrole przeprowadzone w 2021 r. wykazały, że nie wszyscy przedsiębiorcy przestrzegają powyższych obowiązków (u ponad połowy skontrolowanych stwierdzono nieprawidłowości w tym zakresie), a co więcej wśród nich są również tacy, dla których nie było to pierwsze naruszenie.

Przedsiębiorcy, w stosunku do których stwierdzono w 2021 r. niejednokrotne łamanie przepisów, to: Jeronimo Martins Polska, Lidl, Delikatesy Centrum, Auchan Polska, Kaufland Polska Markety, Frapo Dystrybucja, Nasza Tradycja (Intermarche Super), ZPOW Orzech.

Kontrola cen 2021

Realizując Plan kontroli na 2021 r., Inspekcja Handlowa skontrolowała 2.835 przedsiębiorców, w tym:

 • 1.683 placówki detaliczne,
 • 619 placówek należących do sieci handlowych,
 • 215 placówek, w których przedsiębiorcy prowadzili działalność usługową,
 • 63 placówki gastronomiczne,
 • 46 myjni samochodowych,
 • 31 parkingów,
 • 30 stacji benzynowych,
 • 148 placówek, w których przedsiębiorcy prowadzili działalność usługową w zakresie hotelarstwa, a w tym w 137 umożliwiających płatność bonem turystycznym.

Sprawdzono, czy w miejscu sprzedaży detalicznej lub w miejscu świadczenia usług przedsiębiorcy uwidaczniali w sposób jednoznaczny, niebudzący wątpliwości oraz umożliwiający porównanie cen, ceny towarów (usług) oraz ceny jednostkowe, a także porównywali zgodność uwidocznionych cen z cenami zakodowanymi w kasie, w czytniku oraz informacjami podanymi w materiałach reklamowych.

Nieprawidłowości stwierdzono u 1470 przedsiębiorców (51,9% skontrolowanych), w tym:

 • w 936 placówkach detalicznych,
 • w 338 placówkach należących do sieci handlowych,
 • w 75 placówkach, w których przedsiębiorcy prowadzili działalność usługową,
 • w 42 placówkach gastronomicznych,
 • na 10 stacjach benzynowych,
 • w 16 myjniach samochodowych,
 • na 8 parkingach,
 • 45 placówkach, w których przedsiębiorcy prowadzą działalność w zakresie hotelarstwa.

Sprawdzono 499.114 partii produktów, kwestionując sposób oznakowania ceną 78.131 partii produktów w miejscach sprzedaży towarów:

» brak cen przy 12.653 partiach wyrobów (2,5% zbadanych),

» nieprawidłowe oznaczenia ceną w przypadku 2.696 partii produktów (0,5% skontrolowanych),

» brak cen jednostkowych przy 59.785 partiach wyrobów (12% skontrolowanych), a przy 3.720 partiach błędnie wyliczono cenę jednostkową,

 • na stacjach benzynowych stwierdzono jedynie nieprawidłowości dot. uwidocznienia cen przy produktach, nie stwierdzono natomiast aby ceny paliw były niewidoczne dla kierowców zbliżających się do stacji benzynowej,
 • na parkingach stwierdzono brak cenników dla kierowców pojazdów zbliżających się do parkingu,
 • w pokojach hotelowych brakowało katalogów z cenami oferowanych usług,
 • w placówkach świadczących różnego rodzaju usługi odnotowano:

» brak cennika,

» niewłaściwie, budzące wątpliwości zapisy w cennikach, np. brak jednoznacznej ceny za świadczone usługi, np. ceny w przedziałach „od…do…” oraz w dolnej granicy ceny „od…”,

 • w przypadku lokali gastronomicznych – brak w cenniku informacji o ilości nominalnej oferowanych potraw i napojów.

Zgodność cen w sklepach

W 1.726 placówkach sprzedaży detalicznej inspektorzy dokonali porównania zgodności cen uwidocznionych z cenami zakodowanymi w kasie. Niezgodności na niekorzyść konsumentów stwierdzono w 84 placówkach (4,9% skontrolowanych placówek).

Dodatkowo, w 2.029 placówkach dokonując zakupu kontrolnego przed rozpoczęciem kontroli, sprawdzano rzetelność obsługi konsumentów, tj. czy w przypadku produktów sprzedawanych „na wagę” sprzedawcy odliczają wagę opakowania, czy nie - co prowadziłoby do pobierania wyższej należności.

Nieprawidłowości stwierdzono w 95 przypadkach.

Stwierdzone nieprawidłowości dały podstawę do wydania:

 • 1.256 decyzji nakładających na przedsiębiorców kary pieniężne o łącznej kwocie 712.216 zł za naruszenie obowiązków wynikających z przepisów w zakresie informowania o cenach, 24 decyzji nakładających na przedsiębiorców kary pieniężne o łącznej kwocie 172.950 zł za kolejne naruszenie obowiązków wynikających z przepisów w zakresie informowania o cenach, w tym: Jeronimo Martins Polska S.A. (14 decyzji), Lidl Sp. z o. o. Sp. k. (3 decyzje), Delikatesy Centrum Sp. z o. o. (2 decyzje), Auchan Polska Sp. z o. o. , Kaufland Polska Marekty Sp. z o. o. Sp. j., Frapo Dystrybucja Sp. z o. o. (POLOmarket), Nasza Tradycja Sp. z o. o. (Intermarche Super), ZPOW Orzech Sp. z o. o. – po 1 decyzji.

W miejscu sprzedaży detalicznej:

 • cena towaru powinna być umieszczona w miejscu ogólnodostępnym i dobrze widocznym dla konsumentów, na towarze, bezpośrednio przy towarze lub w bliskości towaru, którego dotyczy,
 • obok ceny powinna znaleźć się cena jednostkowa towaru, czyli cena za jednostkę miary (np. za 1 litr lub kilogram)6,
 • cenę i cenę jednostkową uwidacznia się m.in. na wywieszce, w cenniku, katalogu, na obwolucie,
 • w przypadku towaru sprzedawanego luzem uwidacznia się cenę jednostkową

Na stacjach benzynowych, czy płatnych parkingach ceny powinny być tak umieszczone, by były one czytelne dla kierowców pojazdów zbliżających się do stacji/parkingu, poruszających się po drogach publicznych.

Ceny w usługach

W przypadku usług:

 • cena uwidoczniona jest w cenniku (ogólnodostępnym i dobrze widocznym),
 • a w przypadku świadczenia usług wyłącznie u konsumenta, sprzedawca powinien przedstawić cennik (w formie pisemnej lub elektronicznej) przed wykonaniem usługi,
 • obok ceny powinno znaleźć się dokładne określenie rodzaju i zakresu usługi,
 • przy uwidacznianiu cen za usługi mogą być podane stawki godzinowe, stawki procentowe, ceny za kilometr i inne stawki przeliczeniowe, które powinny zawierać wszystkie elementy składowe ceny,
 • ceny za przejazd do odbiorcy usługi powinny być wycenione niezależnie od wyceny usługi,
 • w przypadku, gdy cena za wykonanie usługi nie obejmuje wartości materiałów i towarów niezbędnych do jej realizacji, sprzedawca musi o tym wyraźnie poinformować konsumenta.

Ceny w gastronomii

W przypadku działalności gastronomicznej, ceny oferowanych potraw, wyrobów i innych usług powinny być umieszczone w cenniku, który musi zawierać również pełne nazwy potraw oraz określenie ich ilości,

Konsument powinien otrzymać cennik przed złożeniem zamówienia a dodatkowo, cennik powinien być wywieszony w miejscu ogólnodostępnym wewnątrz lub na zewnątrz lokalu gastronomicznego.

W przypadku usług w zakresie hotelarstwa, cennik zawierający informacje o cenach oferowanych noclegów, ewent. potraw, wyrobów, wyżywienia i innych usług, czy dodatkowych opłatach (np. związanych z korzystaniem z hotelowej linii telefonicznej) powinien być dostępny w każdym pokoju hotelowym.

W przypadku rozbieżności lub wątpliwości co do ceny za oferowany towar lub usługę konsument ma prawo do żądania sprzedaży towaru lub usługi po cenie dla niego najkorzystniejszej.

(25.06.2022 za portalspoywczy.pl)