Wykorzystany krajowy limit kwoty pomocy de minimis w rolnictwie

20.10.2023

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje, że na dzień 19 października 2023 r. wysokość wykorzystanego krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie. wynosi 100%.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013 str. 9 z późn. zm.).

(20.10.2023 za MRiRW)