Projekt listu EDA dotyczącego systemu interwencji 29/10/2017 wersja końcowa - Adresowana do Dr Mögele

EDA zawsze opowiadała się za odpowiednim poziomem ceny interwencyjnej, spełniającego swoją rolę jako siatka bezpieczeństwa. Dla zapewnienia, że interwencja pozostanie efektywnym instrumentem odnoszącym się do ekstremalnych wahań cenowych, powinna być ona stosowana w taki sposób, aby ceny wsparcia mogły być dostosowane do uwzględniania odpowiednich czynników i uspokojenia rynku oraz żeby interwencja nie była wykorzystywana do tworzenia sztucznie wysokich cen wsparcia.

Powiązanie jej z dopłatami do prywatnego magazynowania pozwala firmom wybrać najbardziej odpowiednie narzędzie. Powinno to dostarczyć istotnej możliwości utrzymywania sezonowej równowagi i ułatwić sytuację na rynku SMP.

Jednakże, skuteczność publicznej interwencji jest ostatnio kwestionowana i Komisja zamierza odejść od aktualnego systemu interwencji dla SMP.

Zakupy interwencyjne były podjęte jako mechanizm CAP dla stabilizacji przychodów producentów mleka. Jednakże, w ciągu 2017 roku, przychody producentów pozostały utrzymane na stałym poziomie (z uwagi na wysokie ceny masła), podczas gdy SMP nadal był kierowany na publiczną interwencję. Generalnie, siatka bezpieczeństwa powinna działać skutecznie. Zwiększenie pułapu skupu SMP w 2016 roku mogło być oceniane w tym czasie jako właściwy krok ze strony Komisji dla wsparcia sytuacji rynkowej. Dzisiaj jednak, może to być kwestionowane, czy było to korzystne dla sektora mleczarskiego, widząc, że aktualne zapasy interwencyjne dołują rynek.

Ważnym jest, aby decyzja o nowej interwencji była podjęta w porę. Rynek mleczarski ciągle się zmienia. Zarówno Komisja jak i operatorzy nie mogą spekulować odnośnie sytuacji na rynku SMP i masła w marcu 2018 roku. Dlatego, decyzja jaki system interwencji powinien być użyty jest zależna od sytuacji rynkowej w tym czasie, a nie 6 miesięcy przed otwarciem interwencji. To powinno dać Komisji czas i elastyczność, aby odczytać i zrozumieć rynek, bez tworzenia dalszych spekulacji i niepewności na rynku.

W zależności od tego jak rynek będzie się zmieniał, jeśli Komisja zamierza zmienić system interwencji w 2018 roku (i tylko w 2018 roku, żeby nie tworzyć precedensu), EDA rozważa aktualnie kilka opcji wymienionych poniżej. Dzisiaj EDA nie będzie zajmować stanowisk odnośnie tych opcji, ale będzie już dzielić się swoimi pierwszymi przemyśleniami odnośnie do ich wdrażania.

 

Opcja 1: wyłącznie system przetargowy

Komisarz Phil Hogan zaproponował, żeby następna kampania SMP mogła być dokonana w ramach systemu przetargowego. To uniemożliwi spekulacje cenowe w momencie, gdy zacznie się interwencja, Komisja będzie mogła rozważyć akceptację ofert, które będą złożone na poziomie lub blisko poziomu aktualnej ceny interwencyjnej.

 

Opcja 2: Interwencja dokonana w kilku partiach, przy wstępnie ogłoszonych cenach dla każdej partii określonej ilościowo

W celu zwiększenia jasności dla operatorów, Komisja może w góry ogłosić stopniową redukcję cen interwencyjnych stosowanych sukcesywnie dla określonych ilościowo partii dostępnych do interwencji. Ten mechanizm może ustabilizować ceny nowego SMP na tych poziomach, a poprzez to przenieść je w dół do poziomu produkcji mleka w gospodarstwie.

 

Te opcje są jedynie do rozważania, w zależności od rozwoju sytuacji na rynku.

 

Rozdysponowanie aktualnych ilości w magazynach interwencyjnych

Rozumiemy, że intencją Komisji jest niezaburzanie rynku. Należy jednak wyraźnie zaznaczyć, że aktualnie składowany produkt w magazynach interwencyjnych nie jest produktem niższej jakości niż obecnie produkowany SMP. SMP utrzymuje swoją jakość przez wyjątkowo długi okres czasu, jeśli posiada jakość kwalifikującą go do magazynowania i jeśli jest odpowiednio przechowywany w magazynach.

Ponadto, aby ułatwić użycie zapasów interwencyjnych przez potencjalnych kupców w Europie i na rynkach eksportowych, Komisja musi dostarczyć wspólnego przewodnika krajom członkowskim, wyjaśniającego co może być, a co nie może być robione z proszku z magazynów interwencyjnych na rynkach żywności i pasz. Chodzi o to, że stanowiska krajów członkowskich mają tendencje do różnego odnoszenia się do określeń dat „produkcji” lub „najlepiej spożyć przed” w oznakowaniu proszku z magazynów interwencyjnych, lub mieszanin starszego proszku z interwencji ze świeżo wyprodukowanym proszkiem. Te wątpliwości, z perspektywy klientów, prowadzą do zniechęcania do używania SMP z zapasów interwencyjnych, zwłaszcza w niektórych krajach członkowskich.

Ponadto, powinno być odnotowane, że ostatnie inicjatywy kilku krajów członkowskich w zakresie znakowania kraju pochodzenia prowadzą do obniżenia wewnątrzunijnych przepływów SMP z zapasów interwencyjnych w momencie powrotu tych zapasów na rynek.

Jesteśmy jak zawsze gotowi do dyskusji z Panem odnośnie wszystkich opcji przyszłego systemu interwencji.

 

Z poważaniem

 

Alexander Anton,

Sekretarz Generalny

 

 

 

 

Tłumaczenie materiału jest sfinansowane ze środków Funduszu Promocji Mleka