Zapasy odtłuszczonego mleka w proszku

2018-06-20

Aneks

Rozdysponowanie zapasów publicznych UE odtłuszczonego mleka w proszku

Ponieważ publiczne zapasy odtłuszczonego mleka w proszku stanowią przeszkodę na rynku i uniemożliwiają jego odtworzenie, Francuskie autorytety zaproponowały na Radzie ds. Rolnictwa i Rybołówstwa w dniu 29 stycznia 2018 roku strategię uwalniania zapasów. Kilka krajów członkowskich wsparło tę strategię. Jakkolwiek Komisja w swej części wspiera konwencjonalne podejście do procedury przetargowej, wskazała, że przestudiuje tę propozycję.

Te zapasy interwencyjne są trwałym zaburzeniem europejskiego rynku mleka i produktów mlecznych. W styczniu 2018 cena odtłuszczonego mleka w proszku wynosiła 1450 euro/tonę, czyli 85% ceny interwencyjnej. Dzisiaj jest około 1350-1370 euro/tonę, co jest historycznie niskim poziomem odpowiadającym 80% ceny interwencyjnej.

Do marca 2018 użycie samych procedur przetargowych skutkowało sprzedażą ograniczonych ilości, przy ciągle malejących minimalnych cenach sprzedaży (przetarg był ustanowiony na cenę 1190/tonę w styczniu, 1100/tonę w lutym i 1050/tonę w marcu) co było poniżej ceny rynkowej.

Przetargi dokonane kwietniu oznaczają, że było możliwe sprzedać ponad 24 000 ton o cenie niewiele wyższej niż cena ustalona dla procedury w marcu (1051 euro/tonę). Nawet jeśli procedury przetargowe byłyby organizowane z nieco większą częstotliwością, magazyny (nadal w wysokości 350 000 ton odtłuszczonego mleka w proszku) będą przez długi czas stanowiły przeszkodę na rynku, poprzez uniemożliwianie, aby poziomy cen były bardziej zgodne z aktualną dynamiką popytu.

Dlatego dzisiaj, właściwym jest poszukiwanie możliwości uruchomienia procedur przetargowych, zwłaszcza na pasze dla zwierząt (inne niż pasze dla mleczarstwa), jako dodatkowych wobec konwencjonalnych procedur przetargowych, na bazie następujących elementów do rozpatrzenia:

  • Istnieje legalna podstawa do prowadzenia specjalnych procedur przetargowych. Artykuł 28(5) rozporządzenia wdrażającego Komisji (UE) 2016/1240, ustanawiającej zasady stosowania rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do publicznej interwencji oraz dopłat do prywatnego magazynowania ustala, że procedury przetargowe mogą być dozwolone „do specjalnych sposobów użycia lub przeznaczeń i włączać postanowienia do weryfikacji użycia lub przeznaczenia”. Na bazie tego artykułu, ilość i wiek proszku wypuszczonego na rynek mogłyby być zdefiniowane, jak również aspekty kontroli i identyfikalności produktu. Komisja użyła tego typu procedury w przeszłości, jak wykazano w rozporządzeniu Komisji (EEC) nr 368/77 przy sprzedaży odtłuszczonego mleka w proszku na pasze dla świń i drobiu.
  • W relacji do kontroli i identyfikalności, środki żywności pochodzenia zwierzęcego używane jako pasze dla zwierząt są klasyfikowane jako „zwierzęce produkty uboczne” jak zdefiniowano przez rozporządzenie (EC) nr 1069/2009. W zgodności z art.10 tego rozporządzenia, odtłuszczone mleko w proszku może być klasyfikowane jako kategoria 3 (jedyna kategoria, która może być używana na pasze dla zwierząt). To rozporządzenie oraz wdrażające rozporządzenie nr 142/2011 ustala środki dla identyfikowania produktu, które włączają dokumenty handlowe i nazewnictwo zawierające na opakowaniach/kontenerach określenie (kat. 3 – nie przeznaczone do spożycia przez ludzi). Ten dokument zapewnia, że proszek nie wejdzie z powrotem do łańcucha żywności dla ludzi. Inna opcja identyfikowalności może być stosowana poprzez rozporządzenie 368/77: denaturacja proszku poprzez dodatek substancji, lub włączenie jej bezpośrednio w pasze dla zwierząt.
  • W odniesieniu do rynków, pasze dla starszych prosiąt, świń mięsnych i drobiu reprezentują ważny rynek jako źródło białka i są zdolne do zaabsorbowania dziesiątek tysięcy ton odtłuszczonego mleka w proszku – lub więcej, w zależności od ustaleń, które są do zdefiniowania. Ponadto, ta substytucja mogłaby być dokonana po cenach, które są konkurencyjne dla tych rynków. W tym kontekście proszek mógłby być kategoryzowany w zależności od daty jego wytworzenia i najstarszy mógłby być przeznaczony na pasze dla zwierząt (np. proszek, który został włączony do magazynów przed majem 2016).
  • W odniesieniu do ryzyka, że ten środek będzie uznany za subsydiowanie przez WTO, nie istnieje kwestia sprzedaży po cenie, która jest niższa niż cena białek roślinnych, które są aktualnie włączane do pasz dla zwierząt. To nie powinno dawać przewagi firmom operującym w sektorze pasz zwierzęcych, i pozwoliłoby uniknąć ryzyka, że ta interwencja będzie uznana jako subsydiowanie przez WTO.
  • Koszt tego typu środka jest powiązany z różnicami pomiędzy ceną sprzedaży ustanowioną w konwencjonalnej procedurze przetargowej (aktualnie znacząco niższa niż cena interwencyjna) a ceną, która jest akceptowana przez sektor pasz dla zwierząt: innymi słowy, dziesiątki milionów euro w zależności od ilości wypuszczonej na rynek poprzez specjalną procedurę przetargową.
  • Niemniej jednak, budżetowe koszty powinny być rozważane w relacji do ryzyka nowego kryzysu w mleczarstwie, rodzącego się z powodu cen mleka, kosztów, które mogą osiągać setki milionów euro, jak to miało miejsce w kryzysie 2015-2017.

Alokacja znaczących ilości zmagazynowanego odtłuszczonego mleka w proszku do specjalnych procedur przetargowych na pasze dla zwierząt, dałaby czytelny sygnał dla operatorów i dla rynku, co jest dzisiaj bardzo istotne.

Konwencjonalne procedury przetargowe mogłyby być kontynuowane z nowszym proszkiem, na przykład, proszkiem wprowadzonym do magazynów po 1 stycznia 2017. Te procedury przetargowe powinny być w tym wypadku ustanowione przy cenie sprzedaży bliższej cenie rynkowej. Kategoryzacja proszku według daty produkcji mogłaby być dokonywana, lecz przy otwieraniu kilku procedur przetargowych, a nie tylko jednej, poprzez zmianę rozporządzenia wdrażającego Komisji (EU) 2016/20180 otwierającego sprzedaż odtłuszczonego mleka w proszku w drodze procedury przetargowej

Konieczna jest dywersyfikacja środków stosowanych do powtórnego wchłonięcia tych zapasów w średnim zakresie czasowym bez zaburzania rynku, a opcja pasz dla zwierząt jest opcją atrakcyjną. Praktyczna debata nad tym zagadnieniem musi być przeprowadzona na poziomie europejskim, a Komisja Europejska musi się w nią zaangażować.

W nawiązaniu do prezentacji tych elementów na SCA w dniu 14 maja 2018, prosimy, aby to zagadnienie było dyskutowane w punkcie „sprawy różne” na Radzie ds. Rolnictwa i rybołówstwa w dniu 18 i 19 czerwca 2018.