Biuletyn nr 4 z 09 Marca 2017

– Doceniamy znaczenie pojedynczego rynku i mamy w pełni zintegrowany łańcuch dostaw w całej Europie, co jest dodatkową specyfiką mlecznego sektora – podkreślił wiceprzewodniczący EDA Kasper Thormod Nielsen (Arla Foods). – Byliśmy zadowoleni dowiadując się, że jak dotąd mleczarstwo było zgłaszane przez wiele Krajów Członkowskich w dyskusjach z zespołem Barniera.

 

 

Konferencja EDA Polityka Mleczarska 2017

Mleczarstwo – miejsca pracy, rozwój i inwestycje na Wspólnym Rynku

60 lat od podpisania Traktatu Rzymskiego w dniu 25 marca 1957, chcemy debatować nad sytuacją jednej z kluczowych zasad naszej Unii. Dlatego ta edycja w roku 2017 naszej Konferencji EDA Polityka Mleczarska na pierwszym miejscu w centrum debaty stawia Jednolity Rynek UE i będzie naświetlać jak i w jakim wymiarze mleczarstwo bierze udział w kluczowych misjach Komisji UE: Zatrudnienie, Rozwój i Inwestycje.

Ostatnia szansa na rejestrację do dnia 22 marca 2017

Przyłączcie do nas 22 marca 2017 w Brukseli!

 

Czy istnieje potrzeba europejskiej akcji przeciwko nierzetelnym praktykom w handlu (UTPs)?

Siedem krajów członkowskich z Europy Centralnej i Wschodniej zaprezentowało nieoficjalny dokument dotyczący UTPs (Komentarz KSM:UTPs-Nierzetelne praktyki handlowe) na Radzie Rolnictwa w tym tygodniu, prosząc o ustanowienie ram prawnych UE dla uregulowania UTPs. Komisarz UE Phil Hogan wyraźnie podkreślił pozycję farmerów w łańcuchu dostaw. W tym samym czasie Komisja UE gościła grupę Sherpa (Komentarz KSM: grupa sherpa – grupa techniczna) wchodzącą w skład Forum Wysokiego Szczebla d.s. Lepszego Funkcjonowania Łańcucha Dostaw, gdzie kilka krajów członkowskich wsparło delegację Niemiec kwestionującą, że legislacyjna akcja EU w tym temacie nie przyniesie wartości dodanej. – Poniżej 5% całej sprzedaży od farmerów jest realizowane bezpośrednio do hurtu. Jeśli mówimy o lepszej pozycji w łańcuchu dostaw, UTPS są ważnym, ale nie kluczowym rozwiązaniem – podkreśliła delegacja Niemiec.

Na tym spotkaniu grupy Sherpa, EDA głosowała przeciwko ograniczaniu akcji UE dla roli koordynowania i monitorowania (podejście typu „ombudsman” – komentarz KSK: podejście typu „ombudsman” – podejście typu rzecznika praw). Sekretarz generalny EDA Aleksander Anton stwierdził: – Jeśli chodzi o mleczarstwo, 50% mleka jest skupowane i przerabiane przez spółdzielnie będące własnością rolników, a dla pozostałych 50% pakiet mleczny nie ustanawia jasnych reguł codziennego partnerstwa pomiędzy farmerami mlecznymi a ich zakładami mleczarskimi. Z drugiej strony, sektor hurtowy – nasz partner gdy połączony z konsumentem – osiągnął poziom koncentracji, który zasługuje na naszą uwagę.

Pierwsze propozycje dla nowego kierunku CAP?

W kontekście Omnibus regulation (komentarz KSM: omnibus regulation – rozprządzenie zbiorcze), Komitet Parlamentu Europejskiego ds. Rolnictwa opublikował w zeszłym tygodniu projekt opinii sporządzonej przez członków Parlamentu Paolo De Castro (S&D, IT), Albert Deß (EPP, DE) and Michel Dantin (EPP, FR), proponującą 94 poprawki do istniejącej aktualnie Organizacji Wspólnego Rynku.

Projekt opinii zawiera takie główne zagadnienia, jak negocjacje z organizacjami, derogacje od wdrażania prawa o konkurencji, mechanizm udostępniania wartości, Nierzetelne Praktyki Handlowe oraz zmiany w odniesieniu do miar zarządzania ryzykiem:

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=COMPARL&reference=PE599.808&format=PDF&language=EN&secondRef=01).

Stanowisko Komisji UE jest jasne: „inicjatywa omnibus pozwala na włączenie niekontrowersyjnych dostosowań do dorobku prawnego UE.

Istotna jest tu szybkość testowania i wymóg trzymania się, jak tylko jest to możliwe, elementów oryginalnej propozycji, unikając rozrastania się nowych elementów, co stwarza ryzyko narażenia na niepowodzenie całego eksperymentu”.

Głosowanie jest oczekiwane w COMAGRI (komentarz KSM: COMAGRI – Komitet Rolnictwa i Rozwojy Wsi) w dniu 3 maja, stanowisko Rolnictwa i Rybołówstwa jest przewidziane 3 kwietnia, a proces trialogu powinien rozpocząć się we wrześniu, natomiast wdrożenie od 1 stycznia 2018 roku. EDA aktualnie analizuje proponowane zmiany i będzie dyskutować je w następnym tygodniu w Strasburgu (FR) z Parlamentarzystami UE.

 

 

EU-NZ przygotowania do rozmów FTA (Komentarz KSM: FTA: Umowa o wolnym handlu)

W tym tygodniu oficjalnie zakończono przygotowawcze prace nad EU-NZ FTA. Komisarz UE Cecilia Malmström ogłosiła, że Komisja przygotowuje projekt pełnomocnictwa/mandatu celem przedstawienia go Radzie. Jeśli mandat ten zostanie zaaprobowany przez kraje członkowskie UE, negocjacje pomiędzy UE a Nową Zelandią zostaną rozpoczęte. Mleczarstwo będzie z pewnością wrażliwym zagadnieniem podczas tych negocjacji. W sytuacji, gdy światowy obszar handlu w mleczarstwie został perfekcyjnie uformowany przez rząd nowozelandzki dla mleczarskiego nowozelandzkiego eksportu, UE pozostaje w tyle w odniesieniu do porównywalnych negocjacji dla unijnego mleczarstwa wobec większości krajów importerów.

Do czasu, aż nie będziemy mogli konkurować z nowozelandzkimi produktami mleczarskimi na poziomie międzynarodowych rynków, wzmocnienie nowozelandzkiego sektora mlecznego, poprzez udostępnienie większego dostępu do unijnego rynku, przyniesie „fatalne konsekwencje” europejskiemu sektorowi mleczarskiemu. Znając ograniczenia w środkach Komisji Europejskiej dla wdrażania szerszej strategii dotyczącej handlu oraz aby włączyć w handlowe negocjacje więcej krajów, prace nad dostępem do rynku muszą być nakierowane na negocjacje handlowe z krajami, które posiadają realny potencjał dostępu, jak Chiny i inne rynki południowo-wschodniej Azji.

Patrz EDA Dairy Trade Focus on New Zealand:

http://eda.euromilk.org/fileadmin/user_upload/Public_Documents/Dairy_Trade_Focus/E DA_trade_focus_new_zealand_FINAL.pdf).

 

Rolnicy, handlowcy, przemysł i NGOs (komentarz KSM: NGOs: Organizacje pozarządowe) dyskutują ślady środowiskowe dla mleczarstwa (Projekt PEF).

Wczoraj grupa dialogu cywilnego DG AGRI ds. Mleka dyskutowała Pilotowy Program Mleczarskiego Śladu Środowiskowego (PEF). Hélène Simonin (EDA) zaprezentowała wspólną pracę i ostatnią dyskusję szerokiej grupy udziałowców mlecznego łańcucha. Spowodowało to wielkie zainteresowanie u wszystkich uczestników grupy dialogowej. Ponadto wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni do wspierania aktualnie wykonanej pracy na forum i do pomocy w koordynacji z DG AGRI wniosków wynikających z przyszłych planów legislacyjnych.

Michel Nalet, wiceprzewodniczący CDG (Komentarz KSM: CDG: Grupa Dialogu Spolecznego), podkreślił znaczenie projektu PEF dla całej „laktosfery”: To pokazuje także, że sektor mleczarski, producenci mleka i ich mleczarnie aktywnie uczestniczą w zagadnieniach dotyczących zrównoważonego rozwoju

Rada Europejska przyjmuje stanowisko odnośnie Schematu Handlu Emisjami (ETS)

W zeszłym tygodniu, środowiskowa konfiguracja Rady Europy podjęła wspólną decyzję odnośnie do stanowiska dotyczącego reformy ETS na nadchodzące instytucjonalne spotkania trialogowe. Decyzja, którą podjęto, rozpoznała i wyraźnie stwierdza korzyść z rozdzielenia na poziomie Prodcom 6 i 8 dla produktów, które były wcześniej określane jako stwarzające ryzyko wycieku emisji dwutlenku węgla. Przemysł mleczarski jest bardzo usatysfakcjonowany z tej definicji, pozwalającej na wykonywanie własnej ścieżki dojścia do redukcji naszego śladu węglowego, jednocześnie zapewniając konkurencyjność pewnych europejskich produktów mleczarskich na rynku światowym. Dalsze nadchodzące wyzwania będą odnosić się do wysokości danych progowych, o których ustalenie wnosi tekst Rady.

 

Skupienie się na poziomie produkcji mleka surowego dla celów zbierania informacji środowiskowych.

Dwa tygodnie temu Grupa Robocza EDA ds. Zrównoważonego Rozwoju odbyła nadzwyczajne zebranie, oferując wieloaspektową dyskusję z reprezentantami firm odpowiedzialnych za zakupy mleka surowego oraz z ekspertami od zrównoważonego rozwoju. Cel był nakierowany na projekty śladów środowiskowych wytwórni pasz i przetwórni mleka, stymulując refleksje nad tym jak najlepiej wypełnić lukę pomiędzy paszowym i mleczarskim przetwórstwem na poziomie farmy. Współpraca z przemysłem paszowym nad tym zagadnieniem będzie prowadzona, w celu uzyskania narzędzia wykorzystywanego w pewnych obszarach zainteresowania, takich jak źródła zrównoważonych białek dla celów paszowych.