Ostatnie wiadomości ze świata mleczarstwa z 26 lipca 2017 # 12

Doroczna Konwencja EDA 2017

Zarejestruj się tutaj:

https://www.delegia.com/app/attendee/new_registration.asp?PROJECTID=9926&CLEA R=yes&REGLINENO=1&REGLINEID=47374&EDIT=off&REGLINEPAGENO=1

Jest nam niezwykle miło, że EDA European Dairy Association, ASSIFONTE oraz LRF Dairy Sweden, zaprosił Was do wzięcia udziału w Dorocznej Konwencji EDA/ASSIFONTE 2017 w Sztokholmie, stolicy Szwecji.

Kierując się hasłem „Europejskie Mleczarstwo: Lokalne korzenie & Globalny Bisnes”, jesteśmy wdzięczni, że Komisarz UE ds. Handlu Ms. Cecilia Malmström, zgodziła się przyjąć nasze zaproszenie do wygłoszenia kluczowej mowy i wzięcia udziału w dyskusji z europejskimi liderami mleczarstwa odnośnie do przyszłych możliwości dla europejskiego mleczarstwa na poziomie światowym. Inna sesja będzie nakierowana na lokalne korzenie naszego biznesu.

Nasza Doroczna Konwencja EDA nie tylko dostarczy Wam wzbogacających prezentacji od mówców wysokiego szczebla, ale także udostępni Wam aktualne informacje dotyczące kluczowych mleczarskich tematów oraz zaoferuje doskonałą możliwość spotkania kolegów z Europy oraz światowego sektora mlecznego.

 

Obligatoryjne znakowanie miejsca pochodzenia:

W ostatnich tygodniach Rada AGRIFISH (Komentarz KSM: AGRIFISH – Rada Rolnictwa i Rybołówstwa gromadząca ministrów ze wszystkich krajów UE) dyskutowała negatywne skutki krajowych uregulowań obowiązkowego nazewnictwa miejsca pochodzenia żywności. Belgijski Minister Rolnictwa i SMEs (Komentarz KSM: SMEs – Małe i Średnie Przedsiębiorstwa), Willy Borsus, prezentował dane Narodowego banku Belgii, pokazujące 17% redukcję belgijskiego eksportu przetworów mlecznych do Francji w okresie czerwiec-październik 2016 roku, w odniesieniu do roku ubiegłego (link do doniesienia prasowego http://borsus.belgium.be/fr/etiquetage-d%E2%80%99origine-la-belgiques%E2%80%99inqui%C3%A8te-de-l%E2%80%99impact-pour-ses-agriculteurs).

Podkreślił, że w przypadku mleka w proszku belgijski eksport jest obecnie bliski zeru. Te spadki eksportu są oczywistą konsekwencją wprowadzenia francuskiego prawa dotyczącego obowiązkowego nazewnictwa miejsca pochodzenia dla mleka i przetworów mlecznych. Belgia wezwała Komisję Europejską do niezależnej unijnej oceny wpływu tego prawa po roku od wdrożenia francuskich środków. Belgijskie wsparcie dobrowolnych zasad dotyczących miejsca pochodzenia zostało poparte przez ministrów z Czech, Danii, Niemiec, Luksemburga i Holandii, którzy oceniają krajowe inicjatywy dotyczące obowiązkowego nazewnictwa miejsca pochodzenia jako czyste wypaczenia Unijnego jednolitego rynku i jako obstrukcję wolnego przepływu towarów.

EDA silnie wspierało dobrowolne zasady nazewnictwa miejsca pochodzenia, naciskając na Komisję, aby zakończyła obligatoryjne krajowe środki i broniła Europejskiego Jednolitego Rynku.

Patrz także nasze Stanowisko EDA sprzeciwiające się obowiązkowemu nazewnictwu miejsca pochodzenia (http://eda.euromilk.org/publications/read/article/eda-position-statementagainst-mandatory-origin-labelling.html) jak również nasz komunikat prasowy „Krajowe dekrety obowiązkowego znakowania miejsca pochodzenia dla mleka i przetworów mlecznych: Komisja UE zawiodła w obronie podstawowych zasad Unii”.

(http://eda.euromilk.org/fileadmin/user_upload/Public_Documents/Press_Room__PR_and_E DA_in_the_media_/EDA_Press_Release_MoL_5_July_2016.pdf)

Ocena naszych negocjacji UE z NZ

 

W czasie gdy Rada pracuje nad mandatem dla komisji Europejskiej do rozpoczęcia negocjacji w sprawie Umowy o Wolnym Handlu z Nową Zelandią, MEP (Komentarz KSM: MEP – członek Parlamentu Europejskiego) Jim Nicholson (ECR, UK) opracował projekt opinii Komitetu ds. Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich (http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=COMPARL&reference=PE-608.081&format=PDF&language=EN&secondRef=01),

Podkreślając absolutną potrzebę wzięcia pod uwagę wrażliwych obszarów rolniczych UE wskazane przez strategię Komisję UE „Handel dla wszystkich” (http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/newtrade-strategy/). Nasz materiał EDA Trade Focus on New Zealand

(http://eda.euromilk.org/fileadmin/user_upload/Public_Documents/Dairy_Trade_Focus/EDA_trade_ focus_new_zealand_FINAL.pdf) był wyjątkowo ważny w podnoszeniu, na wszystkich poziomach instytucji europejskich, świadomości odnośnie do specyficznej sytuacji mleczarstwa w Nowej Zelandii.

Przewodniczący EDA Michel Nalet: Tak długo, jak przemysł mleczarski UE nie będzie miał porównanego do nowozelandzkiego dostępu rynkowego do Chin lub krajów ASEAN, europejski przemysł mleczarski nie będzie działał na poziomie równych warunków konkurencji. Prosimy Komisję UE o kierowanie swoich limitowanych środków na rozszerzanie dostępu do rynków w krajach, które mają realny potencjał rynku (dostęp) dla UE.

Sprawdź nasze ostatnie doniesienia prasowe

http://eda.euromilk.org/fileadmin/user_upload/Public_Documents/Press_Room__PR_and_EDA_in_t he_media_/EDA_Press_Release_CETA_TRQ_Management_170714.pdf

Norma Kodeksowa dla mleczarskiego permeatu

Na początku 2012 roku Europejskie Stowarzyszenie Przetwórców Serwatki (EWPA) rozpoczęło prace nad opracowaniem Normy dla Spożywczego Permeatu Serwatkowego. Na przestrzeni lat i przy wsparciu EDA oraz innych światowych organizacji, powstał Standard Permeatu Mleczarskiego, obejmującego zarówno mleczny, jak i serwatkowy permeat. Ta norma została zaaprobowana przez Codex Alimentarius na początku czerwca i to działanie zostało powitane z aprobatą przez przemysł mleczarski oraz serwatkowy, gdyż otwiera ono drzwi dla nowych możliwości, zwłaszcza w Chinach.

Zaktualizowane dane Europejskiego Obserwatorium Rynku Mleka (MMO)

W tych tygodniach Obserwatorium Rynku Mleka EDA prezentowało ewolucję stanów magazynowych dla SMP, masła i sera (sytuacja na koniec maja). Niezależnie od wysokich stanów magazynowych w ramach zakupów interwencyjnych odtłuszczonego mleka w proszku, zapasy SMP w ramach prywatnego magazynowania mogłyby być uznane jako normalne, co nie dotyczy masła, gdzie występuje szacunkowy niedobór w wysokości 60 000 ton. Gérard Calbrix (ATLA) podkreślił paradoksalną sytuację, gdy brak jest popytu na SMP, a jednocześnie istnieją niewystarczające, wobec dużego popytu, dostawy masła. Zapasy sera zostały odbudowane na wiosnę i są na normalnym poziomie. Patrz raport (link https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/market-observatory/milk/reports/2017-0725-report_en.pdf).

Inicjatywa dla poprawy łańcucha dostaw żywności uruchomiona przez DG AGRI

Dla trzech obszarów objętych tym oszacowaniem pierwotnego wpływu – Nieuczciwe praktyki handlowe (UTPs), Przejrzystość rynku i Współpraca pomiędzy producentami – sektor mleczarski, producenci mleka i ich mleczarskie zakłady przetwórcze znajdują się w unikalnej i specyficznej sytuacji. Te specyfiki sektora mlecznego na poziomie dostaw mleka udowadniają, że są istotne dla sektora mlecznego i muszą być respektowane podczas rozważania ustanowienia jakichkolwiek nowych horyzontalnych zasad. EDA opracowuje projekt mleczarskiego odzewu na to oszacowanie pierwotnego wpływu i jest dobrze przygotowana do tego, aby głos mleczarstwa był słyszany podczas konsultacji online, które są przewidziane w nadchodzących tygodniach. DG AGRI zamierza opublikować swoje propozycje legislacyjne w marcu 2018 roku.

Skoncentrowanie się na Ekonomii w Gospodarstwach przez Sektor Farmy Mleczne

Przegląd Europejskich Norm Marketingowych

Komisja Europejska opublikowała wezwanie do oceny norm marketingowych (link – https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2017-3244337_en#initiativedetails)

– Rok temu Przewodniczący EDA Michel Nalet podniósł ten temat na najwyższy poziom DG AGRI. Jesteśmy zadowoleni widząc obecnie, że DG AGRI podejmuje działania podkreślając najwyższą rangę wspólnych definicji europejskich produktów oraz norm produktów, a także z powodu ochrony nazw mleczarskich w ramach polityk UE dla ochrony konsumenta i jakości produktu. To jest w pełni zgodne z nadrzędnymi zasadami Jednolitego Rynku i celami CAP. Chcielibyśmy, aby ta ocena włączyła także możliwość ustanowienia definicji sera UE i wnieśliśmy takie propozycje – stwierdził sekretarz generalny EDA Alexander Anton. EDA dostarczyło swoje komentarze (link – http://www.euromilk.org/fileadmin/user_upload/Public_Documents/EDA_Position_papers__Fact_Sheets/Position_papers/EDA_position_paper_support_of_marketing_standards_and_call_for_ cheese_standard_May_2016.pdf) w ramach tych konsultacji.