Zmiany w pracy tymczasowej

Mleczarstwo jest gałęzią rolnictwa i przemysłu w znacznym stopniu uzależnioną od sezonowości. Wraz ze wzrostem dostaw surowca, wzrasta zapotrzebowanie na ręce do pracy.

Produkcja i przetwórstwo mleka jest uzależnione od pory roku. Sezonowość wymaga większych mocy produkcyjnych, aby móc przerobić cały surowiec w szczytowym okresie skupu. Za tym idzie zapotrzebowanie na pracę. Rozwiązaniem może być praca tymczasowa.

Większość pracowników najemnych przedkłada stały etat, jednak część osób, szczególnie młodszych, docenia zalety, jakie daje praca tymczasowa lub sezonowa. Takimi zaletami jest możliwość zdobywania rozmaitych doświadczeń na różnych stanowiskach i w wielu branżach, elastyczne godziny pracy, a przy tym dostęp do świadczeń – płatnego urlopu czy ubezpieczenia zdrowotnego. Takie możliwości daje praca tymczasowa. Umowa o pracę tymczasową, ze względu na elastyczność, jaką daje zarówno pracownikom, jak i pracodawcom, jest coraz popularniejszą formą zatrudnienia w Polsce. Obecnie odsetek pracowników zatrudnionych w ramach pracy tymczasowej w naszym kraju wynosi 1,30%. Zgodnie z ustawą z 9 lipca 2003 roku o zatrudnianiu pracowników tymczasowych, podmiotami, które jako jedyne mogą zatrudniać w oparciu o ten rodzaj umowy, są agencje zatrudnienia. Według Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia, w Polsce jest ich 7744. Co miesiąc, w całym kraju, poszukują tysięcy kandydatów do wykonywania pracy, w tym również tymczasowej. Ekspert LeasingTeam wyjaśnia na czym polega praca tymczasowa, jakie warunki zatrudnienia oferuje kandydatom i jak zostać pracownikiem tymczasowym.

Praca tymczasowa to rodzaj zatrudnienia, w którą zaangażowane są trzy strony: pracownik tymczasowy, agencja zatrudnienia i pracodawca użytkownik. Agencje zatrudnienia działają w oparciu o ustawę o pracy tymczasowej, która reguluje zasady zatrudniania pracowników tymczasowych oraz zasady ich kierowania do wykonywania pracy tymczasowej na rzecz pracodawcy użytkownika. Agencja zatrudnienia zatrudnia pracownika, a następnie deleguje go do wykonywania pracy u swojego klienta, czyli pracodawcy użytkownika. Pod jego kierownictwem pracownik wykonuje swoje obowiązki. Z kolei agencja zatrudnienia, formalnie będąca pracodawcą, zajmuje się całą obsługą kadrowo-płacową związaną z zatrudnieniem, czyli naliczaniem i wypłatą wynagrodzenia, rozliczaniem urlopów, odprowadzaniem zaliczki na podatek dochodowy, składki na ZUS, itd. – Pracodawcy często korzystają z usługi pracy tymczasowej, gdy okresowo potrzebują zwiększyć zatrudnienie np. ze względu na zbliżające się święta lub prace sezonowe, kiedy potrzebują osób na zastępstwo lub do wykonywania prac dodatkowych, których nie byliby w stanie wykonać pracownicy etatowi – komentuje Marta Zbądzka, Kierownik Projektu w LeasingTeam.

Agencje zatrudnienia, w przypadku pracy tymczasowej, podpisują z pracownikami umowę o pracę tymczasową, która gwarantuje im takie same świadczenia jak umowa o pracę. Już po przepracowaniu 30 dni pracownik ma prawo do dwóch dni urlopu, jego składki są odprowadzane na takich samych zasadach jak w przypadku umowy o pracę. Jeżeli zachoruje, otrzyma wynagrodzenie chorobowe za okres, w którym przebywał na L4, czyli zwolnieniu lekarskim. Warto również wiedzieć, że czas przepracowany w oparciu o ten rodzaj umowy, wlicza się do emerytury.

– Dokładny okres trwania umowy o pracę tymczasową zawsze jest uzależniony od potrzeb pracodawcy użytkownika i może wynosić zarówno tydzień, jak i kilkanaście miesięcy. Nie może jednak trwać dłużej niż 18 miesięcy w ciągu następnych 3 lat. Zabezpiecza to pracowników przed wydłużaniem w nieskończoność okresu, w którym zatrudnieni są na umowie o pracę tymczasową – twierdzi Marta Zbądzka z LeasingTeam.

Stawki na poszczególnych stanowiskach są różne i uzależnione od posiadanego doświadczenia. Na stanowiskach produkcyjnych wahają się pomiędzy 13 a 16 zł brutto za godzinę. Hostessa podczas weekendowych akcji promocyjnych w dużym mieście może zarobić od 14 do 18 zł netto za godzinę. Zdarzają się również oferty jednodniowej promocji lub obsługi gości w czasie specjalnych wydarzeń np. konferencji, podczas których wynagrodzenie wynosi 20 zł netto za godzinę, przy dziewięciogodzinnym dniu pracy. W przypadku innych stanowisk, wysokość płacy uzależniona jest od posiadanego doświadczenia oraz umiejętności. Na przykład spawacz z bardzo małym doświadczeniem zarobi od 15 zł/h brutto za godzinę, a wysoko wykwalifikowany może otrzymać nawet od 5 do 8 tysięcy złotych netto miesięcznie. – Kandydaci powinni zwracać uwagę czy oferowane przez pracodawców stawki są zgodne z obowiązującym prawem. Warto wiedzieć, że od 1 stycznia 2017 roku stawka godzinowa na umowie zleceniu nie może być niższa niż 13 zł brutto, a minimalna wysokość wynagrodzenia zarówno w oparciu o umowę o pracę czy umowę o pracę tymczasową, jak i umowę zlecenie, wynosi 2000 zł brutto miesięcznie – mówi Marta Zbądzka

„Od 1 czerwca 2017 roku wchodzą w życie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 2017 roku o zmianie ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych oraz niektórych innych ustaw. Zmiany dotyczą zarówno praw pracowników tymczasowych, jak i funkcjonowania agencji zatrudnienia – informuje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Nowe regulacje zapewniają poprawę warunków zatrudnienia pracowników tymczasowych, zwiększając zarówno ochronę klientów agencji zatrudnienia, jak i bezpieczeństwo prawne samej agencji pracy tymczasowej i pracodawców użytkowników. Rozwiązania prawne zawarte w ustawie powinny także poprawić skuteczność kontroli prowadzonych przez Państwową Inspekcję Pracy. Wszystkie zmiany mają przyczynić się do podniesienia standardów pracy tymczasowej” – informuje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Nowe przepisy wprowadzają 18 miesięczny limit pracy tymczasowej, wykonywanej w okresie 36 kolejnych miesięcy kalendarzowych, zarówno w odniesieniu do agencji pracy tymczasowej, jak pracodawcy użytkownika. Limit ten obowiązuje niezależnie od tego, czy skierowanie do danego pracodawcy następuje z jednej, czy też z kilku agencji pracy tymczasowej. Zapobiegnie to zjawisku tworzenia kolejnych agencji pracy tymczasowej jedynie w tym celu, aby tego samego pracownika tymczasowego można było wielokrotnie kierować do wykonywania pracy tymczasowej na rzecz tego samego pracodawcy – tzw. „pączkowanie” agencji pracy tymczasowej. Powyższy limit dotyczyć będzie także wykonywania pracy tymczasowej na podstawie umów prawa cywilnego, jak również w przypadku, gdy dana osoba wykonuje taką pracę naprzemiennie na podstawie umowy o pracę i umowy prawa cywilnego.

Ustawa wprowadza większą ochronę pracownic w ciąży wykonujących pracę tymczasową. Jeżeli ich umowa miałaby się rozwiązać po upływie 3 miesiąca ciąży, zastosowana zostanie w takim przypadku konstrukcja przedłużenia umowy do dnia porodu (zgodnie z art. 177 § 3 Kodeksu pracy), pod warunkiem, że taka pracownica będzie miała co najmniej dwumiesięczny okres zatrudnienia w danej agencji jako pracownik tymczasowy. Dzięki temu taka pracownica otrzyma po porodzie zasiłek macierzyński na zasadach zasiłku macierzyńskiego.

Pracodawca użytkownika jest zobowiązany przedstawiać do wglądu agencji pracy tymczasowej treści regulacji wewnętrznych, dotyczących wynagradzania pracowników, a także informacji o zmianach takich zasad. Umożliwi to agencji pracy tymczasowej ustalenie wynagrodzenia niedyskryminującego pracownika tymczasowego. Poszerzony został także katalog wykroczeń dotyczący nieprzestrzegania przepisów ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych przez agencje pracy tymczasowej i pracodawców użytkowników. Chodzi tu zwłaszcza o nieprzestrzeganie przepisów dotyczących limitów pracy tymczasowej oraz powierzanie pracownikowi tymczasowemu pracy, która nie może być przez niego wykonywana. W takich sprawach inspektor pracy będzie oskarżycielem publicznym, a także będzie mógł nakładać grzywnę (do 2 tys., a w przypadku recydywy do 5 tys. złotych).

Lepsze zabezpieczenie pracowników przez nowe przepisy, a także wyjaśnienie i określenie pewnych kwestii, które do tej pory były pozostawione same sobie, może przynieść większe zainteresowanie pracą tymczasową. Jest to korzystne dla pracodawców, gdyż w wielu firmach i miejscowościach brakuje rąk do pracy, a przedsiębiorcy ratują się sprowadzając pracowników z Ukrainy. Jasne zasady pracy tymczasowej są korzystne dla wszystkich trzech stron – pracownika, agencji i firmy.