Jedna z najnowocześniejszych biogazowni przemysłowych

Jedna z najnowocześniejszych biogazowni przemysłowych na świecie, oparta na przełomowej technologii AnoxyMem® polskiej firmy Symbiona, działa przy Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej Łowicz

Na XXXVI konferencji naukowo-technicznej „Problemy gospodarki energią i środowiskiem w mleczarstwie”, która odbyła się w dniach 4-6 września w Jachrance, zaprezentowano wyniki pracy innowacyjnej biogazowni, działającej przy Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Łowiczu. Unikalna na skalę europejską instalacja, będąca częścią kontraktu na przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków, oparta jest na przełomowej technologii beztlenowych bioreaktorów membranowych AnoxyMem®, opracowanej przez polską firmę Symbiona: generalnego projektanta i wykonawcy modernizacji. Wartość inwestycji to ponad 6 mln euro.

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Łowicz to jedna z wiodących, dynamicznie rozwijających się polskich firm mleczarskich. Spółdzielnia silnie obecna jest zarówno na rynku krajowym, jak i na rynkach zagranicznych – produkty z oferty OSM Łowicz eksportowane są do 30 krajów na całym świecie. Spółdzielnię tworzy ponad 6,6 tys. dostawców mleka, a jej zakłady znajdują się na terenie kilku województw.

W ostatnich latach grupa OSM Łowicz stanęła przed wyzwaniem, związanym ze zwiększeniem produkcji, a co za tym idzie – wzrostem ilości ścieków i odpadów produkcyjnych. Dodatkową trudność stanowiła charakterystyczna dla odpadów pochodzących z mleczarni zawartość zawiesiny i tłuszczów.

Dotychczasowa, pochodząca z lat 90. tlenowa oczyszczalnia ścieków, by spełnić wszystkie normy prawne i środowiskowe rozwijającego się przedsiębiorstwa, musiała zostać poddana gruntownej modernizacji i rozbudowie. Zadanie powierzone zostało firmie Symbiona S.A., specjalizującej się w technologiach oczyszczania ścieków, układów odnowy wody i produkcji biogazu z odpadów organicznych. Inżynierowie Symbiony zaprojektowali modernizację instalacji, a także super wydajną biogazownię, opartą na innowacyjnej technologii beztlenowego reaktora membranowego AnoxyMem®.

Zmodernizowana oczyszczalnia w OSM Łowicz oczyszcza 4000m³ ścieków na dobę, pochodzących z głównego zakładu produkcyjnego w Łowiczu. Rozwiązania zaproponowane i wykonane przez firmę Symbiona pozwoliły na zwiększenie przepustowości oczyszczalni o ponad 50%, pełne usunięcie ze ścieków biogenów do parametrów wymaganych prawem oraz zoptymalizowanie kosztów działania instalacji dzięki produkcji energii z biogazu w innowacyjnej biogazowni.

Biogazownia na oczyszczalni OSM Łowicz przerabia odpady (osady) wyprodukowane przez oczyszczalnię, a także te dowożone z innych zakładów Grupy. Zastosowana technologia AnoxyMem® to układ łączący fermentację metanową i separację membranową, który jest efektem wielu lat prac badawczych zespołu polskich ekspertów SYMBIONY. Instalacja pozwala na produkcję blisko 30% więcej biogazu niż w klasycznych procesach (600 kW na godzinę), a co za tym idzie większą redukcję wprowadzanych osadów. Pozwala to na znaczne zmniejszenie kosztów funkcjonowania oczyszczalni. Wyprodukowana zielona energia w całości pokrywa zapotrzebowanie instalacji oczyszczania na elektryczność.

Wyprodukowany w reaktorze AnoxyMem® biogaz przetwarzany jest na energię elektryczną w jednostce kogeneracyjnej, będącej częścią całej instalacji; wytworzona energia wykorzystywana jest do zasilania oczyszczalni. Z kolei energia cieplna z kogeneracji zasila suszarnię termiczną osadów opuszczających reaktor AnoxyMem®, przy wykorzystaniu ciepła odpadowego powstałego ze spalania biogazu. Osad ten z powodzeniem służy lokalnym rolnikom jako bezpieczny i naturalny nawóz. Jednocześnie ilość suchego nawozu to jedynie 1/100 ilości odpadów wprowadzanych do biogazowni.

Taki cykl pracy instalacji wpisuje się w zasady gospodarki o obiegu zamkniętym (ang. circular economy), w której zasoby są zużywane w sposób bardziej zrównoważony dzięki zwiększeniu recyclingu i ponownemu użyciu zasobów i produktów.

AnoxyMem® to jedna z naszych flagowych technologii, opracowana na potrzeby zakładów przemysłowych, pozwalająca oczyszczać ścieki lub redukować ilość odpadów organicznych i jednocześnie przynosząca korzyści ekonomiczne mówi Maciej Pietraszek, Prokurent Symbiona S.A. – Cieszymy się, że udało nam się zrealizować oczekiwania tak wymagającego klienta, jakim jest zakład mleczarski. Dostarczyliśmy superwydajne, innowacyjne na skalę światową rozwiązanie, a jednocześnie oszczędziliśmy powierzchnię, która może być wykorzystana na dalsze inwestycje. Dodatkową zaletą systemu membranowego AnoxyMem® jest jego modułowość. Dzięki umieszczeniu membran poza reaktorem obsługa układu może być wykonywana bez przerywania procesu fermentacji, a instalacja może rosnąć wraz ze wzrostem produkcji OSM Łowicz.

Innowacyjne rozwiązanie polskiej formy Symbiona zostało dostrzeżone i wyróżnione na arenie międzynarodowej. Technologia AnoxyMem® znalazła się na liście finalistów prestiżowej brytyjskiej nagrody AD&Biogas Industry Award 2017 w kategorii Najlepsza międzynarodowa instalacja przemysłowa. System został zaprojektowany na potrzeby zakładów przemysłowych, borykających się z problemami ścieków o wysokim poziomie zanieczyszczeń i resztek organicznych, między innymi z branży mleczarskiej, cukrowniczej czy przetwórstwa warzyw i owoców.

Rozwiązanie zostało docenione także w kraju. Firma EKOŁOWICZANKA S.A., należąca do grupy OSM Łowicz i będąca inwestorem instalacji, zdobyła nagrodę Banku Ochrony Środowiska Klon 2017, przyznawaną za realizację inwestycji efektywnych biznesowo i przyjaznych środowisku.

Modernizacja oczyszczalni ścieków i budowa biogazowni w Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Łowiczu zostały zauważone i pozytywnie ocenione przez przemysł, nie tylko w Polsce. Symbiona przygotowuje się do realizacji kolejnych inwestycji, wykorzystujących technologię AnoxyMem®, na rynku globalnym.

Technologia AnoxyMem® – jak to działa?

Biogazownia wybudowana w na oczyszczalni grupy OSM Łowicz to kluczowa część całej modernizacji. Technologia AnoxyMem® pozwala na wydajną przeróbkę powstających w oczyszczalni: osadów ściekowych, flotatu oraz dodatkowo organicznych odpadów produkcyjnych. To, co wyróżnia rozwiązanie firmy Symbiona wdrożone w Łowiczu, to super wydajność, uzyskana przy zachowaniu niewielkiej powierzchni zabudowy całej instalacji oraz ekonomiczność.

Powstałe w oczyszczalni osady tłuszczowe i osad biologiczny łączone są z osadami dowożonymi do Łowicza z innych zakładów należących do Grupy OSM Łowicz.

Następnie mieszanina ta trafia do beztlenowego reaktora membranowego AnoxyMem®, gdzie zostaje poddana efektywnemu procesowi hydrolizy i fermentacji metanowej. W czasie kilkakrotnie krótszym niż w klasycznych biogazowniach, rozkładane i przekształcane w biogaz są substancje rozpuszczone, zawiesina i tłuszcze. Dzięki zastosowaniu membran zatrzymujących bakterie metanowe w reaktorze, proces ten przebiega wiele wydajniej i bez typowych dla biogazowni problemów.

Film, prezentujący instalację w OSM Łowicz, mogą Państwo zobaczyć tutaj:

https://vimeo.com/233633258/1f3b2ff7a3

O FIRMIE:

SYMBIONA S.A. to mająca ponad 20 lat doświadczenia innowacyjne przedsiębiorstwo, specjalizujące się w tworzeniu technologiach produkcji biogazu, oczyszczania ścieków i odzyskiwania z nich wody. Firma wypracowała szereg własnych nowoczesnych technologii, z powodzeniem stosowanych w zakładach przemysłowych i miejskich oczyszczalniach. Innowacyjne rozwiązania SYMBIONA wdrażane są na całym świecie – firma, mająca oddziały w Warszawie, Londynie, Madrycie i Kuala Lumpur, realizuje kontrakty między innymi w Polsce, Hiszpanii czy Izraelu.