Poradnik „Zasady procesu produkcyjnego i higieny w zatwierdzonej urzędowo serowarni farmerskiej i rzemieślniczej”

Główny Lekarz Weterynarii zatwierdził poradnik „Zasady procesu produkcyjnego i higieny w zatwierdzonej urzędowo serowarni farmerskiej i rzemieślniczej.” Poradnik powstał z inicjatywy Podlaskiego Urzędu Marszałkowskiego. http://podlaskie.ksow.pl/news/entry/12271-podrecznik-serowarski-zatwierdzony.html

Współautorami tego poradnika są dr inż. Andrzej Fetliński, koordynator sekcji mleczarstwa tradycyjnego w konsorcjum projektu TRADEIT oraz dr Halina Turlejska, trener w projekcie TRADEIT. http://www.tradeitnetwork.eu/

Projekt TRADEIT to multidyscyplinarne oraz multisektorowe przedsięwzięcie, wspierające współpracę sieciową Mikro i MŚP produkujących żywność tradycyjną, a także wspierający współpracę między tymi producentami a badaczami żywności w obszarach innowacji, przedsiębiorczości, transferu wiedzy i technologii w celu zwiększenia jakości oraz konkurencyjności tradycyjnej produkcji żywności. Projekt 7PR TRADEIT jest realizowany pod egidą Komisji Europejskiej w ramach 7 Programu Ramowego Badań i Rozwoju UE.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami poradnik został przekazany do zgłoszenia do Rejestru Krajowych Wytycznych Dobrej Praktyki prowadzonego przez Komisję Europejską.

Zachęcamy producentów serów farmerskich, wytwarzanych w sposób rzemieślniczy oraz tradycyjny, do zapoznania się z tym dokumentem i stosowanie go w działalności. Należy zwrócić uwagę, że poradnik ma zastosowanie we wszelkich formach działalności:

  • zakładzie zatwierdzonym urzędowo,
  • zakładzie działającym jako MLO (produkcja marginalna, lokalna i ograniczona),
  • zakładzie działającym w ramach Rolniczego Handlu Detalicznego.

Jedną z konkluzji tego dokumentu jest podkreślenie potrzeby upowszechniania krajowych wytycznych dobrych praktyk, co jest także rolą organizacji branżowych skupiających producentów żywności.

W poradniku podkreślono, że krajowe wytyczne dobrych praktyk mogą być pomocne producentom żywności o tradycyjnym charakterze i innym małym zakładom w rozumieniu podstawowych zasad prawa żywnościowego, jak i wyjaśnieniu wątpliwości dotyczących spełniania wymagań higienicznych. Wytyczne tam zawarte mogą stać się przydatnym narzędziem służącym do pomocy w podejmowaniu rozstrzygnięć o konieczności, adekwatności lub wystarczalności podejmowanych działań i określeniu środków do osiągnięcia celów zawartych w aktach prawa żywnościowego. Wytyczne te mogą być również pomocne w ujednoliceniu postępowania zarówno małych podmiotów zajmujących się produkcją żywności, jak i nadzorujących je organów inspekcji oraz stanowić platformę porozumienia pomiędzy obiema stronami.

Mamy nadzieję, że niniejszy poradnik stanie się płaszczyzną wspólnej i dostosowanej do skali i charakteru produkcji rzemieślniczej interpretacji przepisów dotyczących bezpieczeństwa żywności. Przedstawiamy w nim główne zasady funkcjonowania małych serowni w odniesieniu do zapewnienia odpowiedniego poziomu higieny w zakładzie oraz bezpieczeństwa produktu finalnego, jakim są różne gatunki serów wytwarzanych metodami tradycyjnymi.

Celem poradnika jest także pokazanie praktycznych rozwiązań dotyczących realizowania dobrej praktyki higienicznej (GHP) i dobrej praktyki produkcyjnej (GMP) oraz systemu HACCP. Poradnik powstał z myślą o małych serowarniach, które zechcą funkcjonować jako zakłady zatwierdzone i dotyczy ich wymóg wdrożenia i stosowania zasad systemu HACCP.

Przy tej okazji warto wspomnieć, iż Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni, kierowane przez Marka Dybę, oraz Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie z dyrektorem Mariuszem Cylwikiem, na bazie doświadczeń projektu TRADEIT i we współpracy z dr. Andrzejem Fetlińskim są przygotowani do prowadzenia szkoleń technologicznych dla rolników produkujących sery.

(Poradnik zamieszczamy w formacie pdf)

pdf