Wsparcie tradycyjnego mleczarstwa, projekt Komisji Europejskiej 7PR TRADEIT cz. 1

Idea Projektu 7PR TRADEIT to ambitny program wszechstronnego wsparcia tradycyjnych wytwórców żywności UE w sektorach; mleczarskim, mięsnym i piekarniczym.

Projekt jest finansowany bezpośrednio przez Komisję Europejską z funduszy 7 Programu Ramowego Badań i Rozwoju UE. Czas realizacji projektu 2014-2016. W projekcie uczestniczy 9 krajów beneficjentów TRADEIT: Irlandia, Wielka Brytania, Hiszpania, Polska, Portugalia, Holandia, Włochy, Niemcy i Finlandia, w których powołano 9 Regionalnych Węzłów Transferu Wiedzy i Technologii i Innowacji.

 

Projekt TRADEIT jest multidyscyplinarnym oraz multisektorowym, wspierającym współpracę sieciową Mikro i MŚP produkujących żywność, a zwłaszcza tradycyjną, a także wspierający współpracę między tymi producentami a badaczami żywności w obszarach innowacji, przedsiębiorczości, transferu wiedzy i technologii w celu zwiększenia konkurencyjności i międzyregionalnej integracji małych producentów żywności tradycyjnej.

W Europie i na świecie wzrost gospodarczy i miejsca pracy w dominującej aktualnie gospodarce zależą głównie od zakresu wykorzystania wiedzy i innowacji w zakresie produktów, modeli usług i modeli biznesowych.

Aby sprostać rosnącym wymaganiom współczesnych konsumentów istotne jest zwiększenie innowacyjności w sektorze od MŚP wytwarzających produkty żywnościowe, by te coraz lepiej spełniały wymogi XXI wieku w zakresie bezpieczeństwa żywności, wymagań konsumentów w zakresie wartości odżywczej, wartości sensorycznej, wygody użycia, identyfikowalności, wpływu na środowisko i zrównoważonego rozwoju.

Ponadto, producenci żywności, aby skutecznie konkurować na coraz bardziej globalnym rynku europejskim, muszą spełniać wymogi współczesnego łańcucha dostaw żywności, współczesnego marketingu i modeli biznesowych.

Jest to trudne zadanie dla MŚP, a szczególnie dla mikroprzedsiębiorstw produkujących żywność tradycyjną. Niewiele MŚP ma zasoby lub możliwości dla wdrażania badań i innowacji oraz rzadko posiada zasoby finansowe i ludzkie niezbędne do udziału w projektach współpracy z uniwersytetami i ośrodkami badawczymi. Uznaje się, że kwestia ta wymaga znacznych inwestycji i wsparcia na szczeblu UE.

Projekt wspiera tradycyjne przetwórstwo żywności w UE poprzez:

 • Przekaz wiedzy i technologii z ośrodków naukowo-badawczych;
 • Ułatwienie pozyskania środków na wdrożenia i inwestycje;
 • Budowę platformy oraz sieci współpracy i promocji;
 • Zwiększenie skuteczności działania i konkurowania tradycyjnego przetwórstwa żywności na rynkach lokalnych i rynku UE.

Główną grupą docelową projektu są zagrodowi wytwórcy tradycyjnej żywności, którzy znajdują się na terenach wiejskich, co ma szczególne znaczenie dla Komisji Europejskiej dla realizacji celów określonych w Traktacie Lizbońskim, Strategii EUROPA 2020 oraz w WPR.

Projekt oferuje szkolenia i spotkania producentów tradycyjnej żywności z naukowcami m.in. w obszarach;

 • Bezpieczeństwo żywności i zarządzanie jakością;
 • Konkurencyjność, model kosztów i strategie cenowe;
 • Zarządzanie łańcuchem dostaw i sieciami dystrybucji;
 • Zarządzanie środowiskiem, wykorzystanie nowoczesnych źródeł energii;
 • Optymalizacja konstrukcji i projektowania małych obiektów produkcyjnych;
 • Innowacje techniczno-technologiczne;
 • Zagadnienia prawne związane z ułatwieniem gospodarowania.

Projekt przewiduje wdrożenie innowacji usprawniających, ekonomikę, technikę i technologie wytwarzania w zagrodzie tradycyjnych produktów żywnościowych wraz ze sposobem wsparcia finansowego. Równocześnie zadaniem projektu jest budowa stałego realnego wsparcia i lobbingu na rzecz małych producentów żywności tradycyjnej z terenów wiejskich poprzez budowę europejskiej platformy. Platforma TRADEIT dostępna dla uczestników projektu będzie stałym źródłem najnowszych technologii, porad ekonomicznych i prawnych, a także instrumentem promocji.

Korzystanie przez producentów żywności tradycyjnej z całej 3 letniej oferty projektu TRADEIT jest dobrowolne i nieodpłatne.

 

Skład konsorcjum projektu 7PR TRADEIT

1. Institute of Technology Tralee [Coordinator], Irlandia;

2. Customised Food Industry Training Ltd., Irlandia;

3. University of East London, Wielka Brytania;

4. Coventry University Enterprise, Wielka Brytania;

5. Trinity College Dublin of Queen Elizabeth, Irlandia;

6. Institut fur Lebensmittel- und Umweltforschung, Niemcy;

7. Instituto Technologico Del Embalaje, Hiszpania;

8. Instituto Politecnico de Bragança, Portugalia;

9. Food Concept dr Andrzej Fetlinski, Polska;

10. Foncasal Trading, S.L., Hiszpania;

11. Asociacion Cluster Food+1, Hiszpania;

12. European Federation of Food Science and Technology, Holandia;

13. Savonia-Ammattikorkeakoulus Kuntayhtyma, Finlandia;

14. Agenzia Per La Promozione Della Ricerca Europea, Włochy;

15. E-Search Ltd., Irlandia;

16. Beal Organic Cheese Ltd., Irlandia;

17. Stolzenberger Reiner Erich, Niemcy;

18. M. Ferreira & Filhas LDA, Portugalia;

19. Osuuskunta Maitomaa, Finlandia.

 

Rysunek 1. Lokalizacja centrów doradczych projektu TRADEIT

 

Warsztaty 7PR TRADEIT analiza barier i potrzeb

W Polsce warsztaty analizy potrzeb i barier wytwórców tradycyjnych produktów mleczarskich odbyły się w czasie od grudnia 2013 r. do lutego 2014 r., we wszystkich głównych regionach, w których są produkowane tradycyjne produkty mleczne (zgodnie z definicją projektu TRADEIT) na Podlasiu, w Dąbrowie Białostockiej, Wiżajnach oraz w Korycinie, na Podkarpaciu w Rzeszowie, zaś na Podhalu w Zakopanem i Leśnicy oraz w Wielkopolsce w Nowym Tomyślu (rys. 2).

 

Rysunek 2.

 

Łącznie w Polsce w warsztatach barier i potrzeb TRADEIT uczestniczyło 90 firm i gospodarstw produkujących sery tradycyjne, jest to największe grupa narodowa, która miała warsztaty w projekcie TRADEIT spośród 9 krajów uczestników.

W oparciu o wyniki ankiet i rozmów na warsztatach wybrano tematy do szkoleń i transferu wiedzy oraz technologii.

 •  

Dr inż. Andrzej Fetliński
Food Concept Polska
http://www.tradeitnetwork.eu/