Wsparcie tradycyjnego mleczarstwa, projekt Komisji Europejskiej 7PR TRADEIT cz. 3

http://www.tradeitnetwork.eu/

Transfer technologii w projekcie TRADEIT.

MŚP uczestnicy sieci TRADEIT będą mieli możliwość uczestniczenia w programie; Small Business Technology Transferu (STTR), który zostanie uruchomiony przez Doradców TRADEIT przy każdym krajowym Hub-także polskim, Program ten opiera się na modelu amerykańskim najlepszych praktyk transferu technologii z nauki do praktyki; STTR programu (http://www.sbir.gov)

 TRADEIT Program STTR dla MŚP odbędzie się w 5 ETAPOWYM procesie:

  • Etap 1:Wizyta w firmie i audyt technologiczny,
  • Etap 2: Identyfikacja istotnych potrzeb technologicznych i ocena posiadanych technologii,
  • Etap 3: Wyszukiwanie technologii w bazie danych projektu, w bazach danych imprez maklerskich B2B i misji MSP oraz w zewnętrznych bazach danych technologii,
  • Etap 4: Wsparcie w uzyskaniu finansowania dla MŚP dla innowacji i praw własności intelektualnej,
  • Etap 5: Wsparcie w negocjacjach i umowach, np. koncesje, podwykonawstwo i umowy handlowe,

To podejście ma na celu; stymulowanie innowacji technologicznych w sektorze MŚP produkujących żywność, wsparcie transferu technologii poprzez wykorzystanie rezultatów badań naukowych.

Dr Fetliński w okresie 2013-2015 przeprowadził około 50 indywidualnych konsultacji z producentami serów tradycyjnych będących w sieci TRADEIT, które związane były z przygotowaniami do Small Business Technology Transferu (SBTTR), na Podhalu, Podkarpaciu, Podlasiu oraz Wielkopolsce, dla których ważna rzeczą jest standaryzacja procesów produkcyjnych i standard produktu gotowego, min. poprzez wzmocnienie procesu samokontroli przy użyciu odpowiednich instrumentów i wskaźników pomiarowych, oraz stosownie odpowiednich dla produkcji rzemieślniczej serów odmian podpuszczki i kultur bakteryjnych, aktywna kontynuacja programu SBTTR w 2016 roku.

Uczestnictwo naukowców w projekcie TRADEIT

Zarządzanie wiedzą i projektami jest nowoczesnym, systemem efektywnego wykorzystaniu zasobów wiedzy w rozwoju przedsiębiorstwa. W szczególności ważne jest przekształcanie wiedzy w trwałą wartość dla przedsiębiorstw i klientów.

  • TRADEIT będzie rozwijać przedsiębiorcze nastawienie naukowców żywności i wyposażenie ich w biznesowy skillset/zestaw umiejętności niezbędnych do komercjalizacji wyników swoich badań i szerszego zaangażowania ze środowiskiem gospodarczym. Zostaną wdrożone Programy szkoleniowe, które wzmocnią przedsiębiorczość działalności badawczej. Przedsiębiorczość naukowców z obszaru żywności będzie rozpatrywane z perspektywy :
  • Efektywnej współpracy z biznesem w dziedzinie transferu technologii i wiedzy,
  • Tworzenie new-business; start-up lub spin out,
  • Kultury przedsiębiorczości uczelni lub centrów badawczych zajmujących się badaniami żywności i pokrewnymi .

Podejście to będzie zwiększało zdolności i możliwości organizacji badawczych i naukowców do współpracy z gospodarką, a szczególnie z sektorem tradycyjnej żywności min. w celu ustanawiania spółek Spin-out oraz Start -UP. Wszystkie programy będą dostarczane za pośrednictwem rocznych Letnich Akademii Przedsiębiorczości Naukowców Żywności TRADEIT.

W dotychczas zrealizowanych Akademiach Letnich przeprowadzonych w Irlandii i we Włoszech dla młodych naukowców planujących współpracę z tradycyjnym sektorem żywności w UE, uczestniczyła grupa polskich doktorów z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego z Olsztyna, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego z Warszawy oraz Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, koszty ich udziału były pokryte z budżetu TRADEIT.

 Dr Andrzej Fetliński w okresie 2013-2015 odbył cykl kilkudziesięciu spotkań z naukowcami z szeregu uczelni min. Politechniki Białostockiej, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego z Olsztyna, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego z Warszawy oraz Uniwersytetów Przyrodniczych w Poznaniu , Krakowie, Wrocławiu, Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie, a także Uniwersytetu Rzeszowskiego, których celem było przedstawienia celów projektu TRADEIT oraz włączenie do sieci współpracy TRADEIT naukowców z tych uczelni w ramach tego projektu.

Food Concept-Dr Andrzej Fetliński podpisał umowy o współpracy w tematyce związanej z projektem TRADEIT z Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu, Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz Oddziałem Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie,

Te kontakty będą kontynuowane w celu podjęcia stosownych projektów badawczych na rzecz polskiego tradycyjnego mleczarstwa, zwłaszcza w dziedzinie mikrobiologii technicznej oraz standaryzacji technologii wytwarzania serów tradycyjnych.

Misja Naukowo-Techniczna

W dniu 11 grudnia br. w Warszawie odbędzie się kolejna znacząca Konferencja w ramach projektu Komisji Europejskiej 7 Program Ramowy TRADEIT; http://www.tradeitnetwork.eu/ nt. „Rozwiązań naukowych i technicznych oraz ekonomicznych dla farmerskich i rzemieślniczych producentów serów w Polsce”.

Dalsze WNIOSKI wynikające z aktywności projektu Komisji Europejskiej 7 Program Ramowy TRADEIT na terenie Polski i Unii Europejskiej, będą zawarte między innymi w Strategicznej Agendzie wsparcia tradycyjnego sektora żywności w UE na przyszłość i będą przedstawione we wrześniu 2016.

dr inż. Andrzej Fetliński
Food Concept Polska