Kontrola żywności w łańcuchu spożywczym

Kwestie związane z bezpieczeństwem i jakością produktów spożywczych były głównym tematem konferencji szkoleniowej, zorganizowanej w dniu 16 listopada 2017 roku w Warszawie przez Polską Federację Producentów Żywności Związek Pracodawców oraz kwartalnik prawa żywnościowego „Food-Lex”.

W konferencji wzięło udział ponad 35 przedstawicieli firm żywnościowych z całej Polski. Konferencję otworzył Andrzej Gantner, dyrektor generalny PFPŻ ZP i redaktor naczelny kwartalnika „Food-Lex”, natomiast Dorota Kozłowska, dyrektor ds. legislacji PFPŻ ZP i zastępca redaktora naczelnego kwartalnika „Food-Lex” prowadziła część merytoryczną.

Dorota Kozłowska przedstawiła także pierwszą prezentację pt. „Aktualne prace legislacyjne dotyczące zanieczyszczeń żywności”, w trakcie której została ze szczególną uwagą poruszona problematyka akryloamidu, estrów glicydolu oraz zanieczyszczeń rolniczych. Uczestnicy konferencji zapoznali się z charakterystyką poszczególnych zanieczyszczeń oraz mechanizmami ich powstawania. Ponadto zostało omówione Zalecenie Komisji Europejskiej w sprawie dochodzeń dotyczących poziomów akryloamidu w żywności, a także oczekujące na publikację rozporządzenie unijne nt. akrylowamidu i zakres jego stosowania.

Kolejną prezentację pt. „Pozostałości środków ochrony roślin w żywności w świetle obowiązujących przepisów i związane z tym badania” wygłosiła dr inż. Monika Czarnecka-Partyka reprezentująca J.S. Hamilton Poland S.A. Prelegentka przedstawiła przegląd aktualnych wymagań prawnych w odniesieniu do obecności pozostałości środków ochrony roślin w żywności. W trakcie prezentacji zostały również omówione możliwości analityczne wykrywania pozostałości pestycydów w odniesieniu do obowiązujących wymagań prawnych, a także wpływ tzw. „afer medialnych” na rozwój metodyk analitycznych.

Następnie dr hab. Paweł Wojciechowski z Pracowni Prawa Żywnościowego Katedry Prawa Rolnego i Systemu Ochrony Żywności na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego przedstawił prezentację pt. „Rozporządzenie 2017/625 w sprawie kontroli urzędowych”. W trakcie wystąpienia został omówiony zakres stosowania, jak i główne wymagania nowej unijnej regulacji w sprawie urzędowych kontroli żywności. Ponadto został oceniony wpływ przedmiotowego rozporządzenia na przyszłą działalność urzędowych inspekcji w Polsce.

Prezentację pt. „Zmiana przepisów dotyczących bisfenolu A w opakowaniach przeznaczonych do kontaktu z żywnością” omówiła Marzena Pawlicka z Zakładu Bezpieczeństwa Żywności Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny. W trakcie swojego wystąpienia szczegółowo omówiła charakterystykę bisfenolu A, w tym jego możliwy wpływ na zdrowie ludzi. Uczestnicy konferencji poznali także projekt nowego rozporządzenia Komisji Europejskiej dotyczący stosowania bisfenolu A w lakierach i powłokach przeznaczonych do kontaktu z żywnością, jak również wymagania w zakresie deklaracji zgodności dla lakierowanych wyrobów do kontaktu z żywnością oraz prowadzenia badań migracji bisfenolu A.

Ostatnie zagadnienie „Kontrola zawartości witamin i składników mineralnych w środkach spożywczych” przedstawiła dr Anna Wojtasik z Instytutu Żywności i Żywienia. Uczestnicy konferencji zapoznali się z najważniejszymi obowiązującymi przepisami prawnymi z obszaru witamin i składników mineralnych w żywności. W swoim wystąpieniu dr Anna Wojtasik odniosła się do kwestii deklaracji zawartości witamin i składników mineralnych, jak również do zasad stosowania przez producentów żywności oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych dotyczących witamin i składników mineralnych. Ponadto omówiła problematykę badań w ramach urzędowej kontroli żywności i monitoringu, a także dopuszczalne granice tolerancji w przypadku wystąpienia różnic między faktyczną a deklarowaną na opakowaniach zawartością witamin i składników mineralnych.

Konferencja szkoleniowa została zakończona serią pytań i odpowiedzi dotyczących zagadnień przedstawionych przez ekspertów.