VII Akademia FOOD-LEX

W dniach 23-24 maja 2018, w Radziejowicach koło Warszawy, odbyła się VII Akademia FOOD-LEX. Tegoroczna Akademia poświęcona była jakości i bezpieczeństwu żywności.

Akademię otworzył Andrzej Gantner – Dyrektor Generalny Polskiej Federacji Producentów Żywności Związek Pracodawców.

Pierwszego dnia uczestnicy wysłuchali następujących wykładów:

 • Tomasza Karasia z Kancelarii Tomasik Jaworski Sp.p. pt. „Zabezpieczenia przedsiębiorcy przed roszczeniami z tytułu wad jakościowych produktów spożywczych – procedury postępowania wewnętrzne i zewnętrzne”. Prelegent omówił: definicje, podmioty uprawnione i tryb realizacji roszczeń; szkolenia, audyty, umowy ubezpieczenia i polisy, symulację sporu z osobą trzecią na tle wad jakościowych produktu spożywczego, egzaminy dla pracowników; konstruowanie procedur – typologia procedur, systematyka, terminologia, proces wdrożenia procedur.
 • Iwony Studzińskiej z firmy Etykiety.pl Etigraf Sp z o.o. pt. „Faza kreatywna i sprawdzona technologia, czyli jak powstają etykiety, które sprzedają”.
 • Małgorzaty Krzepkowskiej z firmy Hamilton Poland SA pt. „Zarządzanie alergenami w zakładzie produkcyjnym”. Prelegentka poruszyła następujące zagadnienia: alergeny w żywności – rodzaje i charakterystyka; alergeny w zakładzie produkcyjnym – zarządzanie celem uniknięcia ryzyka kontaminacji; znakowanie produktów spożywczych informacją o alergenach.
 • Marzeny Pawlickiej z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny pt. „Bezpieczeństwo opakowań przeznaczonych do kontaktu z żywnością w świetle aktualnych wymagań prawnych”. Prelegentka mówiła o: deklaracji zgodności, w tym o wymaganiach dla deklaracji zgodności dla lakierów i powłok epoksydowych; praktycznych rekomendacjach dla użytkowników opakowań odnośnie do wymaganej dokumentacji oraz badań migracji; najnowszych przepisach prawnych w tym Rozporządzeniu Komisji (UE) 2018/213 z dnia 12 lutego 2018 roku w sprawie stosowania bisfenolu A w lakierach i powłokach przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz o tworzywach sztucznych, a także omówiła ostatnie zmiany Rozporządzenia Komisji (UE) nr. 10/2011.

Na zakończenie pierwszego dnia Akademii odbyła się Debata „Fod-Lex”, w której udział wzięli:

 • Marek Posobkiewicz – Główny Inspektor Sanitarny,
 • Monika Jarzębska – dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa Żywności i Żywienia Głównego Inspektoratu Sanitarnego,
 • Jacek Postupolski – kerownik Laboratorium Zakładu Bezpieczeństwa Żywności,
 • Jacek Czarnecki – Nestle Polska i wiceprezes Polskiej Federacji Producentów Żywności.

Debata dotyczyła funkcjonowania Systemu Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności i Paszach (RASFF). Prowadził ją Andrzej Gantner – dyrektor generalny Polskiej Federacji Producentów Żywności Związek Pracodawców. Poruszono następujące tematy:

 • Struktura i zasady działania systemu RASFF w Polsce;
 • Rola przedsiębiorcy w systemie RASFF;
 • Wycofania produktów z rynku
 • Dlaczego żywność nie nadająca się do spożycia, ale nieszkodliwa dla zdrowia została uznana za niebezpieczną? Czy system RASFF dotyczy obydwu tych sytuacji, czy jest jakieś zróżnicowanie urzędowego postępowania w stosunku do tych dwóch różnych sytuacji?
 • Ocena ryzyka przypadków nie ujętych w przepisach określających maksymalne dopuszczalne limity.

Uczestnicy debaty odpowiadali na pytania prowadzącego Andrzeja Gantnera.

 1. Jaka jest struktura i zasady działania systemu RASFF w Polsce? Czy postępowanie w systemie RASFF różni się w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego i produktów pochodzenia niezwierzęcego?

 1. Na jakim etapie procesu postępowania dotyczącego produktu, w którym stwierdzono nieprawidłowość, informowany jest producent i kiedy producent powinien być włączony w proces i jaka jest rola producenta?

 1. Dlaczego żywność nie nadająca się do spożycia, ale nieszkodliwa dla zdrowia została uznana za niebezpieczną? Czy system RASFF dotyczy obydwu tych sytuacji, czy jest jakieś zróżnicowanie urzędowego postępowania w stosunku do tych dwóch różnych sytuacji?

 1. Jak przedsiębiorca powinien rozumieć sformułowanie: środek spożywczy nie jest zgodny z wymaganiami w zakresie bezpieczeństwa żywności? Jak rozumieć wymóg skutecznego poinformowania konsumentów? Jakie informacje powinny być zawarte w takim powiadomieniu konsumentów? W jaki sposób powinno być ono ogłoszone?

 1. Jak szybko i skutecznie przeprowadzić wycofanie produktu z rynku?

 1. Na czym polega ocena ryzyka w przypadków nieujętych w przepisach określających maksymalne dopuszczalne limity. W jakich sytuacjach przeprowadzana jest ocena ryzyka w odniesieniu do danego produktu i kto przeprowadza taką ocenę? Na czym polega aktywny udział przedsiębiorcy w tym procesie?

Drugiego dnia Akademii Food-Lex uczestnicy wysłuchali następujących wykładów:

 • Małgorzaty Stachowiak z Hailton Pland SA pt. „Campylobacter – lider światowych zatruć pokarmowych. Geneza kryterium 1000 jtk/g.”;
 • Rafała Grąckiego – audytora branży rolno-spożywczej z firmy Schema Manager of Global G.A.P. and VLOG i Małgorzaty Berezy – audytora branży rolno-spożywczej w firmie Bureau Verita Polska Sp. z o.o. pt. „Produkcja pierwotna – zrównoważone rolnictwo”;
 • Andrzeja Starskiego z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny pt. „Nowe wymagania dla przedsiębiorców z zakresu zanieczyszczeń żywności”. Prelegent omówił: nowe przepisy unijne obowiązujące od 2018 roku i prace na poziomie UE nad kolejnymi przepisami wprowadzającymi ograniczenia zanieczyszczeń w różnych kategoriach żywności”;
 • Joanny Gajdy-Wyrębek z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny pt. „Ponowna ocena dodatków do żywności przez EFSA – skutki legislacyjne i praktyczne dla przemysłu spożywczego”. Prelegentka mówiła o: aktualnym stanie ponownej oceny dodatków przez EFSA; wpływie ponownej oceny na przepisy dotyczące stosowania dodatków w żywności; planowanych kierunkach dyskusji dotyczących zmian w obowiązujących przepisach dotyczących substancji dodatkowych;
 • Beaty Przygody z Instytutu Żywności i Żywienia pt. „Wartość odżywcza produktów spożywczych deklarowana na opakowaniach”. Prelegentka omówiła: podstawy prawne; straty składników odżywczych w procesach technologicznych i podczas przechowywania; obliczanie wartości odżywczej w zależnie od rodzaju, konsystencji i składu produktu; zakresy tolerancji składników odżywczych do celów znakowania.

Akademię Food-Lex zakończyła dyskusja i podsumowanie.