Kontrola żywności w łańcuchu spożywczym

Zorganizowana w dniu 15 listopada 2018 r. przez Polską Federację Producentów Żywności Związek Pracodawców oraz kwartalnik „Food-Lex” konferencja szkoleniowa miała na celu przekazanie najbardziej aktualnych informacji dotyczących wymagań prawnych i wytycznych z zakresu kontroli jakości w łańcuchu spożywczym.

Zorganizowana w dniu 15 listopada 2018 r. przez Polską Federację Producentów Żywności Związek Pracodawców oraz kwartalnik „Food-Lex” konferencja szkoleniowa miała na celu przekazanie najbardziej aktualnych informacji dotyczących wymagań prawnych i wytycznych z zakresu kontroli jakości w łańcuchu spożywczym.

Konferencję, która zgromadziła ponad 60 przedstawicieli firm żywnościowych z całej Polski, otworzyła Dorota Kozłowska, dyrektor ds. legislacji PFPŻ ZP i zastępca redaktora naczelnego kwartalnika „Food-Lex” prowadziła część merytoryczną.

Pierwszą prezentację pt. „Jakość produktów spożywczych w świetle wyników kontroli przeprowadzonych przez Inspekcję Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych” wygłosiła Dorota Balińska-Hajduk, dyrektor Biura Kontroli Jakości Handlowej w Głównym Inspektoracie Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. W swoim wystąpieniu Prelegentka odniosła się do najczęściej stwierdzanych przez Urząd nieprawidłowości oraz stosowanych sankcji, w tym kar i zaleceń pokontrolnych. Ponadto, w trakcie prezentacji został dokonany przegląd aktualnego orzecznictwa sądów administracyjnych.

Kolejna prezentacja pt. „Niezależne zapewnienie kontroli jakości w łańcuchu żywnościowym” została omówiona przez Mieczysława Obiedzińskiego reprezentującego TUV SUD Polska Sp. z.o.o. W swoim wystąpieniu prelegent przedstawił zakres usług TÜV SÜD Polska Sp. z o.o. w obszarze łańcucha żywnościowego. Uczestnicy konferencji zapoznali się również z aspektami wpływającymi na bezpieczeństwo żywności oraz zaletami niezależnej kontroli jakości w łańcuchu żywnościowym, w ramach której wyszczególnione zostały audyty, badania laboratoryjne, usługi eksperckie, szkolenia.

W dalszej części konferencji dr hab. Paweł Struciński, prof. NIZP-PZH w Zakładzie Toksykologii i Oceny Ryzyka Zdrowotnego przedstawił prezentację pt. „Pozostałości pestycydów w środkach spożywczych”. W trakcie wystąpienia zostały szczegółowo omówione obowiązujące wymagania prawne, a także monitoring pozostałości pestycydów w żywności oraz ocena ryzyka na przykładzie przekroczeń NDP.

Następną prezentację pt. „Informacje o warunkach przechowywania i warunkach użycia produktów spożywczych w świetle artykułu 25 rozporządzenia UE nr 1169/2011” omówił Andrzej Kuciel, ekspert ds. bezpieczeństwa i jakości produktów spożywczych J.S. Hamilton Poland S.A. W swoim wystąpieniu prelegent przedstawił zasady dotyczące obowiązkowych informacji na temat przechowywania żywności wynikające z rozporządzenia 1169/2011, a także zakres odpowiedzialności wynikający z wymagań w/w rozporządzenia. Ponadto, zostały zaprezentowane konsekwencje nieprzestrzegania wymagań wynikających z artykułu 25 rozporządzenia UE nr 1169/2011.

Ostatnią prezentację pt. „Urzędowa kontrola stosowania dodatków do żywności” przedstawiła Joanna Gajda-Wyrębek, z Zakładu Bezpieczeństwa Żywności Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – PZH. W swoim wystąpieniu prelegentka skupiła się na wymaganiach prawnych dotyczących zagadnienia oraz najczęściej popełnianych przez producentów błędach. Uczestnicy konferencji mieli także możliwość zapoznania się z kwestią naturalnej obecności substancji dodatkowych w żywności.

Zamknięcie konferencji nastąpiło po dyskusji i serii dodatkowych pytań do prezentacji.