Polubowne rozwiązywanie sporów konsumenckich dotyczących żywności

Dorota Karczewska, wiceprezes UOKiK, otworzyła konferencję pt.: „Polubowne rozwiązywanie sporów konsumenckich dotyczących żywności” zorganizowaną w dniu 17 stycznia 2019 roku przez Polską Federację Producentów Żywności Związek Pracodawców (PFPŻ ZP) pod Honorowym Patronatem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK).

Konferencja odbyła się w Centrum Konferencyjnym UOKiK. Wydarzenie miało na celu przedstawienie możliwości polubownego rozwiązywania sporów konsumenckich oraz zainaugurowanie Centrum Polubownego Rozwiązywania Sporów dotyczących Żywności przy PFPŻ ZP.

W trakcie konferencji rolę i zadania polubownego rozwiazywania sporów z perspektywy UOKiK przedstawili Izabela Szewczyk-Krzyżanowska, dyrektor Departamentu Ochrony Zbiorowych Interesów Konsumentów UOKiK oraz Dariusz Łomowski, zastępca dyrektora Departamentu Inspekcji Handlowej UOKiK. Podczas wystąpienia prelegenci podkreślili zalety polubownego rozwiązywania sporów konsumenckich, w tym krótszy czas trwania spraw i niższy koszt postępowania. W trakcie prezentacji została także wyjaśniona rola Prezesa UOKiK w systemie ADR, jak również zasady postępowania rejestrowego podmiotu uprawnionego do pozasądowego rozwiązywania sporów oraz obowiązki podmiotów ADR. Przedstawiono również pozytywne aspekty korzystania przez przedsiębiorców z systemu polubownego rozwiązywania sporów.

Andrzej Gantner, wiceprezes PFPŻ ZP, przybliżył obecnym motywy, którymi kierowała się PFPŻ ZP podejmując działania mające na celu powołanie do życia ADR-u żywnościowego. Podczas swojego wystąpienia zaznaczył, iż Centrum Polubownego Rozwiązywania Sporów dot. Żywności (CPRSŻ) nie jest dedykowane wyłącznie członkom Federacji i pozostaje otwarte dla wszystkich zainteresowanych przedsiębiorców. Podkreślił również korzyści polubownego rozwiązywania sporów, w tym dotyczące podniesienia wiarygodności firmy, jego skuteczności, dobrowolności i dostępności, bowiem całe postępowanie może być przeprowadzone elektronicznie.

Mecenas Magdalena Osińska, przewodnicząca CPRSŻ oraz dyrektor Działu Prawnego PFPŻ ZP omówiła zasady działania Centrum, w tym procedurę składania wniosku o poddanie sporu pod rozstrzygniecie Centrum, rodzaje spraw rozpatrywanych przez Centrum i zakres rozstrzygnięć. Przedstawiła także wszystkie etapy postępowania oraz rolę przewodniczącego Centrum i jego mediatorów, koncyliatorów. Wskazała przy tym podstawowe zasady korzystania przez przedsiębiorców z CPRSŻ oraz przesłanki do odmowy rozpatrzenia sporu. Po prezentacji odbyła się dyskusja, a zadawane pytania wskazywały na duże zainteresowania działalnością Centrum.

Należy podkreślić, iż Centrum Polubownego Rozwiazywania Sporów dot. Żywności zostało utworzone w celu szybkiego, niezależnego i bezstronnego pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich dotyczących żywności. Centrum zajmuje się sporami dotyczącymi jakości handlowej produktów spożywczych, wynikającymi z organizowanych konkursów i loterii promocyjnych oraz szeroko rozumianej komunikacji z konsumentem związanych z żywnością.

Zasady prowadzenia postępowania określa regulamin Centrum, przy czym sposoby rozwiązania sporów są niewiążące dla stron postępowania, które mogą się z niego wycofać na każdym jego etapie.

Procedury są zgodne z wymaganiami ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Gwarantują zarówno przedsiębiorcy, jak i konsumentowi szybszy i znacznie mniej uciążliwy sposób postępowania niż prowadzony przed sądem powszechnym. Zasadą pozostaje, iż wynik postępowania jest przedstawiany w terminie 90 dni od dnia doręczenia wniosku. W osiągnięciu porozumienia pomagają niezależni i bezstronni mediatorzy lub koncyliatorzy.

Osoby prowadzące postępowanie w CPRSŻ posiadają wysokie kwalifikacje i doświadczenie w rozwiązywaniu sporów konsumenckich oraz doskonałą znajomość prawa żywnościowego. Ponadto Centrum umożliwia skorzystanie z opinii ekspertów np. technologów żywności.

Następnie odbył się panel dyskusyjny pt. „Praktyczne aspekty pozasądowego rozpatrywania sporów”, w którym udział wzięli: prof. INP PAN dr hab. Paweł Podrecki – adwokat, mediator Centrum Polubownego, dr Aleksandra Kunkiel-Kryńska – radca prawny, mediator Centrum Polubownego, Olesia Frączek – adwokat, mediator Centrum Polubownego, Leszek Mironiuk – naczelnik Wydziału Prawno-Organizacyjnego, Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Białymstoku. Uczestnicy panelu podzielili się swoimi dotychczasowymi doświadczeniami w polubownym rozwiązywaniu sporów oraz wyjaśnili czym jest mediacja a czym koncyliacja w rozumieniu ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Podniesiono również kwestie zaufania do propozycji rozstrzygania sporów przez Centrum oraz podkreślono elastyczność i powszechność tego systemu.

Po dyskusji i serii dodatkowych pytań nastąpiło podsumowanie konferencji przez Dorotę Karczewską, wiceprezesa UOKiK, która niezwykle pozytywnie oceniła powołanie Centrum Polubownego i wskazała na potrzebę tworzenia kolejnych podmiotów ADR obejmujących inne branże.