Produkcja żywności w świetle aktualnych przepisów nowości legislacyjne

Zorganizowana w dniu 28 marca 2019 roku przez Polską Federację Producentów Żywności Związek Pracodawców oraz kwartalnik „Food-Lex” konferencja szkoleniowa miała na celu przekazanie najbardziej aktualnych informacji dotyczących wymagań prawnych i wytycznych z zakresu produkcji żywności.

Konferencję, która zgromadziła ponad 90 przedstawicieli firm żywnościowych z całej Polski, otworzył Andrzej Gantner, dyrektor generalny PFPŻ ZP i redaktor naczelny kwartalnika „Food-Lex”, natomiast Dorota Kozłowska, dyrektor ds. legislacji PFPŻ ZP i zastępca redaktora naczelnego kwartalnika „Food-Lex” prowadziła część merytoryczną.

Pierwszą prezentację pt. „Przegląd wybranych orzeczeń z zakresu produkcji żywności” wygłosił mecenas Marcin Tomasik, reprezentujący Kancelarię Tomasik Jaworski Sp.p. W swoim wystąpieniu mecenas odniósł się do orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości oraz wyroków Naczelnego Sądu Administracyjnego dotyczących kwestii związanych z produkcją żywności. Ponadto, w trakcie prezentacji zostały przywołane decyzje Prezesa Urzędu Ochrony Konsumenta i Konkurencji w kontekście problemu niewłaściwej jakości i zafałszowania.

Kolejna prezentacja pt. „Stosowanie dodatków do żywności i aromatów” została omówiona przez Joannę Gajdę-Wyrębek z Zakładu Bezpieczeństwa Żywności Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – PZH. W swoim wystąpieniu Prelegentka przedstawiła nowe rozporządzenia Komisji zmieniające załącznik II do rozporządzenia nr 1333/2008 w sprawie substancji dodatkowych, a także opracowywane zmiany w kategorii 13 – Żywność specjalnego przeznaczenia żywieniowego, w rozumieniu dyrektywy 2009/39/WE. Uczestnicy konferencji szczegółowo zapoznali się również z kwestią ponownej oceny dopuszczonych substancji dodatkowych do żywności przez EFSA.

Następną prezentację pt. „Praktyczne uwagi na temat wpływu warunków przetwarzania żywności na określenie zakresu badań laboratoryjnych w świetle aktualnych przepisów” omówił Andrzej Kuciel, ekspert ds. bezpieczeństwa i jakości produktów spożywczych J.S. Hamilton Poland S.A. W swoim wystąpieniu Prelegent przedstawił temat warunków przetwarzania żywności i ich wpływ na jakość żywności, a także wyjaśnił, jakie czynniki należy uwzględnić podczas określania zakresu badań artykułów spożywczych. Ponadto, zostały zaprezentowane przepisy regulujące stosowanie dodatków do żywności.

W dalszej części konferencji Marzena Pawlicka, kierownik Pracowni Oceny Materiałów i Wyrobów do Kontaktu z Żywnością w Zakładzie Bezpieczeństwa Żywności Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – PZH przedstawiła prezentację pt. „Wymagania dotyczące urządzeń mających kontakt z żywnością stosowanych w przemyśle spożywczym”. W trakcie wystąpienia zostały omówione obowiązujące wymagania prawne ze szczególnym uwzględnieniem zagadnienia deklaracji zgodności dla tworzyw sztucznych.

Ostatnią prezentację pt. „Zmiany legislacyjne w zakresie stosowania opakowań z tworzyw sztucznych – kwestie istotne dla producentów żywności” przedstawiła Dorota Kozłowska, reprezentująca PFPŻ ZP. W swoim wystąpieniu prelegentka skupiła się na wymaganiach prawnych wynikających z dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ograniczenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko, w tym dotyczących pojemników na żywność i na napoje.

Zamknięcie konferencji nastąpiło po dyskusji i serii dodatkowych pytań do prezentacji.