„VIII Akademia Food-Lex jakość i bezpieczeństwo żywności” 23-24 maja 2019 roku

W dniach 23-24 maja 2019 roku odbyła się dwudniowa „Akademia Food-Lex – jakość i bezpieczeństwo żywności” zorganizowana przez PFPŻ ZP oraz kwartalnik prawa żywnościowego „Food-Lex”. Konferencja dotyczyła kluczowych kwestii z zakresu bezpieczeństwa i jakości żywności, a wzięło w niej udział ponad trzydziestu przedstawicieli przemysłu spożywczego.

Akademię otworzył Andrzej Gantner, dyrektor generalny PFPŻ ZP i redaktor naczelny „Food-Lex”, zaś część merytoryczną prowadziła Dorota Kozłowska, dyrektor ds. legislacji Polskiej Federacji Producentów Żywności Związku Pracodawców i zastępca redaktora naczelnego „Food-Lex”.

W pierwszym wykładzie Akademii Andrzej Starski, kierownik Pracowni Oceny Zanieczyszczeń Żywności w Zakładzie Bezpieczeństwa Żywności Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny przedstawił aktualny stan prawny i trwające prace legislacyjne z zakresu wybranych zanieczyszczeń żywności. W trakcie wykładu zostały szczegółowo omówione nowe przepisy unijne obowiązujące od 2018 roku, a także trwające dyskusje państw członkowskich nad kolejnymi wytycznymi wprowadzającymi ograniczenia zanieczyszczeń w różnych kategoriach żywności.

Następnie Joanna Mazurkiewicz reprezentująca BSI Group Polska omówiła dzisiejsze zagrożenia związane z bezpieczeństwem żywności w kontekście kierunku zmian standardów bezpieczeństwa żywności. W swoim wystąpieniu prelegentka przypomniała największe afery ostatnich lat związane z zanieczyszczeniami i zafałszowaniami żywności, a także ich wpływ na postrzeganie kwestii bezpieczeństwa produkcji w branży spożywczej. Uczestnicy Akademii mieli również możliwość zapoznania się z trendami zmian w standardach bezpieczeństwa żywności.

Kolejne zagadnienie pt. „Barwniki stosowane w żywności” zostało omówione przez Joannę Gajdę-Wyrębek z Zakładu Bezpieczeństwa Żywności Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny. W trakcie wystąpienia został omówiony status legislacyjny i ostatnie zmiany prawne, a także problemy zgłaszane przez Państwa członkowskie w zakresie bezpieczeństwa stosowania barwników. Ekspertka poruszyła również kwestię podawania na opakowaniach informacji o naturalności zastosowanych barwników i carry-over barwników oraz wyjaśniła, w jaki sposób należy znakować na opakowaniu ekstrakty barwiące.

Następnie Anna Wojtasik z Zakładu Żywności i Suplementów Diety Instytutu Żywności i Żywienia przedstawiła prezentację pt. „Substancje aktywne biologicznie dodawane do żywności”. W swojej prezentacji Ekspertka wyjaśniła definicje i podała przykłady substancji aktywnych biologicznie oraz produktów roślinnych jako źródeł substancji aktywnych biologicznie. Ponadto, omówione zostały składniki o działaniu fizjologicznym – kwalifikacja: żywność – lek oraz sytuacja prawna w świetle aktualnych przepisów.

Dla uczestników „Akademii Food-Lex – jakość i bezpieczeństwo żywności” został zorganizowany warsztat prowadzony przez Joannę Mazurkiewicz reprezentującą BSI Group Polska pt. „Kultura bezpieczeństwa żywności i nie tylko”. Warsztat został podzielony na trzy bloki: „Krótkie omówienie zagadnień”, „Praca w grupach”, „Omówienie wypracowanych pomysłów i podsumowanie warsztatów”, zaś główną problematyką poruszaną w trakcie zajęć były następujące zagadnienia: „kultura bezpieczeństwa żywności”, „Filary Planu Budowania i Doskonalenia Kultury Bezpieczeństwa Żywności”, „Problemy, które możemy napotkać?” oraz „Narzędzia do wdrożenia Planu”.

Drugi dzień Akademii tematem „Badanie wybranych zanieczyszczeń chemicznych w żywności – doświadczenia laboratorium J.S. Hamilton Poland” otworzyła Hanna Wachowska reprezentująca J.S. Hamilton Poland S.A. W trakcie wykładu uczestnicy spotkania uzyskali informacje dotyczące m.in. aktualnych wymagań prawnych dotyczących przedmiotowego zagadnienia, a także technik analitycznych stosowanych w oznaczaniu zanieczyszczeń żywności. Ponadto, na przykładach zostało przedstawione doświadczenie JSHP w oznaczaniu zanieczyszczeń żywności.

Kolejną prezentację pt. „Wykorzystywanie najnowszych technik analitycznych do wykrywania zafałszowań żywności” wygłosiła również Hanna Wachowska, ekspert J.S. Hamilton Poland S.A. W trakcie wystąpienia zostały omówione najnowsze metody analityczne dające możliwość fałszowania żywności. Uczestnicy zapoznali się także z listą najczęściej fałszowanych produktów.

Mecenas Marcin Tomasik reprezentujący Kancelarię Tomasik Jaworski Sp.p. omówił kolejną prezentację pt. „Projekt ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych”. Prelegent wyjaśnił uczestnikom konferencji istotę projektu ustawy dla branży spożywczej, a także przekazał praktyczne wskazówki, jak najlepiej przygotować się do nowego prawa. Ponadto, został omówiony zakres i podstawy odpowiedzialności oraz konsekwencje dla firm w momencie przyjęcia przepisów.

Ostatnim wystąpieniem była prezentacja Marzeny Pawlickiej z Zakładu Bezpieczeństwa Żywności Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny pt. „Oleje mineralne w żywności”. Prelegentka przywołała źródła zanieczyszczenia żywności olejami mineralnymi, w tym nieprawidłowe praktyki produkcyjne i przetwórstwa żywności, migrację z materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością. Ponadto, zostało omówione zlecenie Komisji Europejskiej dotyczące monitorowania olejów mineralnych w żywności i w materiałach do kontaktu z żywnością, jak również opinia EFSA w przedmiotowej sprawie.

Na zakończenie Akademii chętni uczestnicy mogli sprawdzić swoją wiedzę w teście odnoszącym się do wiadomości przekazanych w trakcie wykładów.