Kontrola bezpieczeństwa i jakości żywności w łańcuchu spożywczym

Zapewnienie bezpieczeństwa i odpowiedniej jakości produktów spożywczych było głównym tematem konferencji, zorganizowanej w dniu 29 października 2015 r. przez Polską Federację Producentów Żywności Związek Pracodawców oraz kwartalnik „Food-Lex” w Warszawie.

W konferencji wzięło udział ponad 50 przedstawicieli firm żywnościowych z całej Polski.

Konferencję otworzył Andrzej Gantner, dyrektor generalny PFPŻ ZP i redaktor naczelny kwartalnika „Food-Lex”, natomiast prowadziła ją Dorota Kozłowska – dyrektor ds. legislacji PFPŻ ZP.

Część merytoryczną konferencji rozpoczęła Małgorzata Krzepkowska reprezentująca  J.S. Hamilton Poland S.A. W prezentacji pt. „Zagrożenia żywności a zgłoszenia do systemu RASFF” prelegentka przypomniała podstawy prawne w zakresie bezpieczeństwa żywności oraz przepisy regulujące system wczesnego ostrzegania RASFF. Pani Krzepkowska opisała elementy krajowego systemu RASFF, jak również historię jego powstawania i dane statystyczne dotyczące liczby zgłoszeń. Dzięki wysłuchaniu prezentacji uczestnicy konferencji mieli możliwość zapoznania się także ze źródłami zgłoszeń do systemu RASFF, różnymi rodzajami powiadomień oraz najczęstszymi powodami zgłoszeń, w tym raportowanymi przez Polskę.

Kolejną prezentację pt. „Kontrola opakowań żywności – obowiązki przedsiębiorców w zakresie dysponowania dokumentami potwierdzającymi zgodność z przepisami UE” omówiła Marzena Pawlicka z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego Państwowego Zakładu Higieny. Prelegentka przedstawiła szczegółowo cele wystawiania oraz wymagania w przepisach szczegółowych dla deklaracji zgodności i innych dokumentów potwierdzających zgodność materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością. W trakcie prezentacji zostały również przedstawione dokumenty uzupełniające dla potrzeb urzędowej kontroli. Ponadto, omówione zostały obowiązki podmiotów działających na rynku materiałów do kontaktu z żywnością.

 

Następnie Marcin Tomasik z Kancelarii Tomasik Jaworski Sp. p. przedstawił zagadnienie „Kwestionowanie dobrowolnych treści dotyczących produktu przez organy kontroli”. W trakcie swojego wystąpienia pan Tomasik omówił granice swobody komunikacyjnej w zakresie dobrowolnych informacji oraz kompetencje organu w ramach przedmiotowej kontroli. Wyjaśnione zostały także sposoby efektywnego zarządzania ryzykiem prawnym w przypadku kwestionowania danego oznaczenia.

Prezentację „Zabezpieczenie przed szkodnikami zakładów spożywczych – nowa norma” omówił Tadeusz Wojciechowski - Prezes Polskiej Federacji Pest Control. W swojej prezentacji pan Wojciechowski przedstawił nowe narzędzie bezpieczeństwa żywności, jakim jest Norma EN 16636:2015 Pest Control. Uczestnicy konferencji zapoznali się z informacjami dotyczącymi zakresu Normy, stosowanych terminów i definicji, a także profesjonalnego podejścia do ochrony przed szkodnikami.

Ostatnim wystąpieniem, które zamknęło konferencję była prezentacja Doroty Kozłowskiej reprezentującej PFPŻ ZP pt. „Zapewnienie bezpieczeństwa i jakości żywności – nowe wymagania”. W swojej prelekcji pani Kozłowska omówiła prace nad standardem międzynarodowym Codex Alimentarius w zakresie kontroli obecności pasożytów. Ponadto, w trakcie wystąpienia zostały przedstawione nowe uregulowania w zakresie zanieczyszczeń żywności, jak również główne aspekty i harmonogram trwającej rewizji wytycznych Codex Alimentarius „Ogólne Zasady Higieny Żywności (HACCP)”. Pani Kozłowska zaprezentowała także projekt wytycznych Komisji Europejskiej dotyczących wdrażania systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności, obejmujących programy wstępne (PRPs) i procedury oparte na zasadach HACCP, w tym ułatwienia wdrożenia w niektórych przedsiębiorstwach sektora spożywczego.