Przekazywanie konsumentom informacji o produktach spożywczych na opakowaniach

Zorganizowana w dniu 15 października 2019 roku przez Polską Federację Producentów Żywności Związek Pracodawców oraz kwartalnik „Food-Lex” konferencja szkoleniowa miała na celu przekazanie najbardziej aktualnych informacji dotyczących wymagań prawnych i wytycznych z zakresu etykietowania żywności.

Konferencję, która zgromadziła ponad 120 przedstawicieli firm żywnościowych z całej Polski, otworzył Andrzej Gantner, wiceprezes, dyrektor generalny PFPŻ ZP i redaktor naczelny kwartalnika „Food-Lex”, natomiast Dorota Kozłowska, dyrektor ds. legislacji PFPŻ ZP i zastępca redaktora naczelnego kwartalnika „Food-Lex” prowadziła część merytoryczną.

Pierwszą prezentację pt. „Znakowanie żywności informacją o kraju pochodzenia składnika podstawowego – nowe przepisy Unii Europejskiej” wygłosiła Bożena Pławska reprezentująca Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W swoim wystąpieniu Prelegentka odniosła się do wytycznych Komisji Europejskiej – statusu prac oraz dotychczasowych uzgodnień. Ponadto, w trakcie prezentacji zostały przywołane krajowe przepisy nakładające obowiązek przekazywania konsumentom informacji o państwie pochodzenia.

Kolejne zagadnienie – „Ustawa dotycząca oznakowania wyrobów jako wolnych od GMO” zostało omówione przez dr Antoniego Boleckiego, radcę prawnego z Kancelarii Wardyński i Wspólnicy. W swojej prezentacji prelegent przedstawił zakres przedmiotowej Ustawy, w tym podejście do wyrobów przetworzonych –kilkuskładnikowych, a także kwestię artykułów spożywczych importowanych i produkowanych na inne rynki. Uczestnikom konferencji zostały ponadto podkreślone tematy wymagające szczególnej uwagi przedsiębiorców.

Następną prezentację pt. „Podawanie dobrowolnych informacji o alergenach” omówiła Małgorzata Krzepkowska, reprezentująca J.S. Hamilton Poland S.A. W swoim wystąpieniu prelegentka przedstawiła wytyczne krajowe i unijne w zakresie znakowania żywności składnikami alergennymi, ze szczególnym zaznaczeniem zaleceń Czech. Ponadto zostały omówione problemy, z którymi muszą zmierzyć się przedsiębiorcy, w tym zgłoszenia do systemu RASFF.

W dalszej części konferencji Krzysztof Justynowicz, przedstawiciel WiseBase Sp. z o.o., przedstawił prezentację pt. „Nowa formuła jakości produktu dla konsumenta w dobie dygitalizacji”. W trakcie wystąpienia zostały udzielone odpowiedzi na pytania czym jest informacja produktowa od strony biznesowej, jakościowej i prawnej oraz jak zarządzać informacją produktową, by skutecznie informować konsumenta i kupca? Przez prelegenta został także opisany przykładowy model platformy do zarządzania informacją produktową oraz międzynarodowy model zarządzania danymi produktu.

Ostatnią prezentację pt. „Prawne i rynkowe uwarunkowania doboru nazwy oraz marki produktu spożywczego” przedstawiła Joanna Polkowska, adwokat w Kancelarii Wierzbowski Eversheds Sutherland. W swoim wykładzie prelegentka przedstawiła wymogi wobec nazwy środka spożywczego w świetle przepisów dotyczących znakowania żywności oraz informacji dodatkowych przy nazwach produktów. Ponadto zostało omówione zagadnienie ochrony oznaczeń geograficznych produktów rolnych i środków spożywczych, a także dobór i ochrona nazwy handlowej środka spożywczego w kontekście praw wyłącznych konkurentów rynkowych.

Zamknięcie konferencji nastąpiło po dyskusji i serii dodatkowych pytań do prezentacji.