Produkcja wyrobów ekologicznych w sektorze spożywczym

Zorganizowana w dniu 27 listopada 2019 r. przez Polską Federację Producentów Żywności Związek Pracodawców oraz kwartalnik „Food-Lex” konferencja szkoleniowa koncentrowała się na przetworzonych wyrobach ekologicznych.

Wykłady dotyczyły m.in. najczęstszych nieprawidłowości wyrobów stwierdzanych na polskim rynku, zwalczaniem zafałszowań produktów ekologicznych, zmian przepisów w zakresie produkcji ekologicznej, stosowania aromatów, wymagań, jakie muszą spełniać wytwórcy przetworzonych wieloskładnikowych produktów ekologicznych, pozyskiwania surowców. Wykładowcami byli przedstawiciele urzędowej inspekcji, Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego, kancelarii prawnej, firmy certyfikującej i przedstawiciele przemysłu.

Konferencję, która zgromadziła prawie 70 przedstawicieli firm żywnościowych z całej Polski, otworzyła i prowadziła Dorota Kozłowska, dyrektor ds. legislacji PFPŻ ZP i zastępca redaktora naczelnego kwartalnika „Food-Lex”.

Pierwszą prezentację pt. „Produkty ekologiczne – najczęstsze nieprawidłowości stwierdzane na polskim rynku, a także działania UE związane ze zwalczaniem zafałszowań produktów ekologicznych” wygłosiła Izabella Kamińska z Biura Rolnictwa Ekologicznego i Produktów Regionalnych w Głównym Inspektoracie Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. W swoim wystąpieniu Prelegentka odniosła się do organizacji systemu kontroli rolnictwa ekologicznego w Polsce, w tym nadzoru nad jednostkami certyfikującymi i produkcją ekologiczną. W trakcie prezentacji zostały przywołane najczęściej stwierdzane nieprawidłowości podczas kontroli przeprowadzonych przez inspektorów WIJHARS u producentów ekologicznych w 2018 r. Ponadto, Prelegentka omówiła rozwój rolnictwa ekologicznego, a także scharakteryzowała aktualne trendy w rolnictwie ekologicznym w UE.

Kolejny temat – „Zmiany przepisów w sektorze żywności ekologicznej” został omówiony przez Agnieszkę Starzyńską i Izabelę Biernat-Sadlak z Kancelarii CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang, Pośniak i Sawicki sp.k. W swojej prezentacji Prelegentki omówiły nowe wymagania wynikające z rozporządzenia nr 2018/848 oraz przypomniały okresy dostosowawcze. Uczestnikom konferencji zostały ponadto podkreślone tematy wymagające szczególnej uwagi przedsiębiorców.

Następną prezentację pt. „Stosowanie aromatów w produktach ekologicznych” omówiła Joanna Gajda-Wyrębek z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – PZH.W swoim wystąpieniu Prelegentka przywołała zapisy Rozporządzenia PE i Rady (UE) nr 2018/848 z 30 maja 2018 r. w spr. produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007, Rozporządzenia PE i Rady (WE) nr 1334/2008 z 16 grudnia 2008 r. w spr. środków aromatyzujących i niektórych składników żywności o właściwościach aromatyzujących do użycia w oraz na środkach spożywczych oraz zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 1601/91, rozporządzenia (WE) nr 2232/96 oraz (WE) nr 110/2008 oraz dyrektywę 2000/13/WE, a także Rozporządzenie PE i Rady nr 1333/2008 w spr. dodatków do żywności.

W dalszej części konferencji dr Justyna Wasilewko, prezes zarządu Centrum Jakości AgroEko Sp. z o. o. oraz Karol Andruk, dyrektor ds. certyfikacji przedstawili prezentację pt. „Wymagania jakie musi spełnić wytwórca przetworzonych wieloskładnikowych produktów ekologicznych”. W trakcie wystąpienia zostały omówione rodzaje wymaganej dokumentacji w systemie rolnictwa ekologicznego, a także zasady produkcji żywności ekologicznej. Uczestnicy Konferencji zapoznali się także z zasadami znakowania żywności ekologicznej oraz istotnymi kwestiami związanymi ze stosowaniem importowanych surowców ekologicznych.

Kolejne zagadnienie – „Pozyskiwanie surowców w Polsce na przykładzie jabłka ekologicznego dla zakładu Nestle w Rzeszowie” zostało omówione przez Sebastiana Blocha z Nestle Polska S.A. Podczas prezentacji Prelegent omówił takie kwestie jak wdrożenie sadów ekologicznych jako dostawcy pod produkcję dla dzieci oraz towarowość i identyfikowalność w Polskiej ekologicznej produkcji sadowniczej.

Ostatnią prezentację pt. „Masz dobry Produkt! Podziel się informacją o nim” przedstawił Krzysztof Justynowicz z WiseBase Sp. z o.o. W swoim wykładzie Prelegent odpowiedział na pytania kto jest zainteresowany danymi produktowymi na rynku oraz jak poprawnie definiować i udostępniać informacje o produktach BIO i ekologicznych. Ponadto, omówiona została kwestia budowania kontentu w kontekście wzrostu sprzedaży.

Zamknięcie konferencji nastąpiło po dyskusji i serii dodatkowych pytań do prezentacji.