Polubowne rozwiązywanie sporów konsumenckich dotyczących żywności

Centrum Polubowne Rozwiązywania Sporów dot. Żywności oraz Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców w dniu 23 marca 2021 r. zorganizowały konferencję pod patronatem UOKiK pt.: „Polubowne rozwiązywanie sporów konsumenckich dot. żywności”.

Wydarzenie otworzył Andrzej Gantner, wiceprezes, dyrektor generalny PFPŻ ZP i redaktor naczelny kwartalnika „Food-Lex”, który podziękował Dariuszowi Łomowskiemu, reprezentującemu Urząd Ochrony Konsumenta i Konkurencji, za dotychczasową współpracę i wspieranie idei Centrum Polubownego Rozwiązywania Sporów dot. Żywności.

Następnie Dariusz Łomowski omówił kwestię polubownego rozwiązywania sporów konsumenckich z perspektywy roli i zadań UOKiK. W trakcie prezentacji zostały podsumowane cztery lata funkcjonowania systemów ADR, a także został przedstawiony aktualny system ADR w Polsce, z podkreśleniem, iż Centrum Polubownego Rozwiązywania Sporów dot. Żywności stanowi jedyny tego rodzaju podmiot w Unii Europejskiej.

Kolejną prezentację pt. „Reklamacje konsumenckie w branży spożywczej – praktyczne doświadczenia” przedstawiła Blanka Mellova, kierownik Serwisu Konsumenta & Centrum ds. żywienia, zdrowia i wellness w Nestle. W swoim wystąpieniu Prelegentka skupiła się na rosnących w ostatnich lat oczekiwaniach konsumenckich, a także na zmianach rynkowych przekładających się na potrzebę obsługi konsumentów w systemie omnichannel. Przywołane zostały studia przypadków w celu podkreślenia, iż każdy sygnał i kontakt z trudnym klientem może doprowadzić do udoskonalenia działań producenta.

Magdalena Osińska, radca prawny, dyrektor Działu Prawnego w PFPŻ ZP i przewodnicząca zespołu Centrum Polubownego Rozwiązywania Sporów dot. Żywności przedstawiła dotychczasowe doświadczenia i prowadzone sprawy Centrum, w tym przedstawiła skład nowo powołanego zespołu Centrum. Prelegentka przypomniała, iż Centrum jest podmiotem uprawnionym do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich dot. żywności, które w sierpniu 2018 r. zostało zarejestrowane przez UOKiK oraz zgłoszone do KE i uwierzytelnione na europejskiej platformie ODR. Dzięki prezentacji uczestnicy konferencji mieli możliwość zapoznania się z informacją o powtarzających się lub istotnych problemach prowadzących do sporów konsumenckich.

Ostatnią prezentację pt. „Zarządzanie roszczeniami konsumenckimi i komunikacja z klientem w sytuacjach kryzysowych” wygłosiła Ewa Rutkowska, adwokat, wspólnik w Kancelarii Prawnej KRK Kieszkowska Rutkowska Kolasiński. Podczas wystąpienia zostały zinterpretowane m.in. przesłanki odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez produkt na gruncie Kodeksu Cywilnego oraz zostały omówione zadania zespołu kryzysowego. Uczestnicy webinarium zapoznali się również ze studiami przypadków różnych producentów.