Aktualna sytuacja w sektorze i na rynku mleczarskim

 3 lutego 2016 w siedzibie KZSM Zw. Rew. w Warszawie, odbyło się Sympozjum pt. „Aktualna sytuacja w sektorze i na rynku mleczarskim”. W spotkaniu udział wzięło około 160 Przewodniczących Rad Nadzorczych i Prezesów Zarządów Spółdzielni Mleczarskich zrzeszonych w KZSM Zw. Rew.

Gośćmi specjalnymi byli: minister rolnictwa i rozwoju wsi – Krzysztof Jurgiel, wiceminister rolnictwa – Jacek Bogucki, przewodniczący Federacji Związków Zawodowych Pracowników Mleczarstwa w Polsce – Andrzej Szczepański oraz prezes Krajowego Stowarzyszenia Mleczarzy – dr Klemens Ciesielski.

Referat pt. „Aktualna sytuacja w sektorze i na rynku mleczarskim” wygłosił mgr inż. Waldemar Broś – prezes Zarządu KZSM Zw. Rew.

Podczas swojego wystąpienia minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel poinformował zgromadzonych producentów i przetwórców mleka, że na najbliższym posiedzeniu unijnej rady ministrów rolnictwa Polska złoży wniosek o podjęcie działań interwencyjnych na rynku mleka. Najbliższe posiedzenie rady zaplanowane jest na połowę lutego. Nie poinformował jednak o jakie działania chodzi.

   

W grudniu w wypowiedzi dla mediów Jurgiel, a także inni politycy PiS, sygnalizowali chęć rozwiązania problemu kar za nadprodukcję mleka. Chodzi o wniosek o zniesienie konieczności wpłaty drugiej i trzeciej raty. Pierwszą, na łączną kwotę ponad 250 mln zł, zapłacić musiało 63 tys. rolników. W sumie kara wynosi 660 mln zł. Dodatkowe obciążenie polskich rolników karami wpływa na kondycję finansową gospodarstw mleczarskich.

Wiceminister Jacek Bogucki przypomniał o przygotowanym wsparciu dla producentów mleka. Środki będą wypłacane zgodnie z zapisami rozporządzenia, przyjętego już przez Radę Ministrów.

Podczas sympozjum Waldemar Broś, prezes KZSM przedstawił 10 wniosków branży do ministra rolnictwa.

  1. Uruchomienia w odpowiednim wymiarze dopłat do eksportu oraz reaktywacja innych instrumentów siatki bezpieczeństwa Wspólnej Polityki Rolnej UE (w tym urealnienie poziomu cen interwencyjnych na masło i odtłuszczone mleko w proszku) w celu zagospodarowania nadwyżek produktów mleczarskich i tym samym utrzymania odpowiedniego poziomu ich cen na rynku wewnętrznym UE.
  2. Doprowadzenie w negocjacjach bilateralnych UE z krajami importerami artykułów mleczarskich w świecie do zrównania konkurencyjności unijnych eksporterów wobec eksporterów z Nowej Zelandii czy USA (cła importowe, ograniczenia pozataryfowe).
  3. Wprowadzenie unijnych rekompensat dla producentów mleka z krajów szczególnie dotkniętych rosyjskim embargiem, podobnie jak to miało miejsce w przypadku sadowników.
  4. Podjęcie konkretnych działań legislacyjnych zarówno na poziomie unijnym, jak i krajowym, uniemożliwiających windowanie marż handlowych przez handel w sytuacji nadpodaży na rynku, np. opodatkowanie marż ponad ustaloną granicę (np. 30%) w celu obniżenia cen detalicznych i zwiększenia popytu na rynku własnym.
  5. Stosowanie zasady jednakowych marż handlowych decydujących o ostatecznej cenie na półce na ten sam rodzaj produktów o identycznych parametrach ilościowo-jakościowych od różnych producentów (pozwoli to na zachowanie zasady uczciwej konkurencji w cenie).
  6. Udostępnienie miejsc na półkach sklepowych sieci handlowych producentom regionalnym w obszarze ich działalności gospodarczej.
  7. Prowadzenie monitoringu zapasów OMP, masła i serów w kraju przez Agencje Rządowe oraz importu tych produktów poniżej cen wytworzenia (łamanie zasady uczciwej konkurencji).
  8. Wystąpienie z inicjatywą ustawodawczą w zakresie zwalczania nieuczciwej konkurencji pod względem stosowania cen dumpingowych z kompetencji sądów do postępowania z urzędu przez UOKIK.
  9. Podjęcie nowych i rozszerzenie istniejących działań wspierających konsumpcję krajową (w tym powrót do obecności mleka w szkole każdego dnia, tak jak to miało miejsce w pierwszym okresie realizacji programu „Mleko w Szkole”).
  10. Zwiększenie limitu na inwestycje w przetwórstwie w ramach PROW (z 3 mln PLN do 10 mln PLN), co pozwoli znacząco poprawić zdolności przetwórcze zakładów (w tym eksporterów) i w pełni wykorzystać środki unijne.

Mleczarze mówili o problemach związanych z ochroną rynku wewnętrznego, dopłatach do eksportu, funduszu promocji mleka, wspólnej promocji mleczarstwa na rynkach zagranicznych, problemach w wypłatami dotacji unijnych, ubezpieczeniu rolników, problemie z ograniczeniami w dostawach energii elektrycznej.

Panowie Ministrowie odpowiadali też na pytania producentów i przetwórców mleka.