Własność intelektualna w sektorze żywnościowym. Aktualne wyzwania i szanse

W dniu 13 października 2021 r. odbyła się konferencja pt.: „Wycofanie żywności z obrotu. Ramy prawne i wyzwania w praktyce"” zorganizowana przez Polską Federację Producentów Żywności Związek Pracodawców (PFPŻ ZP) oraz kwartalnik „Food-Lex”. Partnerem merytorycznym wydarzenia była kancelarii KRK Kieszkowska Rutkowska Kolasiński.

W trakcie wydarzenia eksperci kancelarii KRK Kieszkowska Rutkowska Kolasiński oraz J.S. Hamilton Poland podzielili się swoją wiedzą i doświadczeniem w zakresie wycofania żywności. Omówione zostały najbardziej newralgiczne elementy z perspektywy prawnej dotyczące wycofania żywności z obrotu oraz odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przez żywność, w tym przekazane zostały praktyczne rekomendacje i porady, jak najlepiej przygotować się do tego trudnego dla wszystkich producentów żywności procesu. Ponadto, uczestnicy konferencji zapoznali się ze studiami przypadków kryzysu związanego z takim wycofaniem.

Pierwszą prezentację pt. „Wycofanie żywności z obrotu – najbardziej newralgiczne elementy z perspektywy prawnej” wygłosił Michał Tracz, Radca prawny, Senior Associate w kancelarii KRK Kieszkowska Rutkowska Kolasiński. W trakcie wystąpienia Prelegent zauważył, iż wycofania żywności mają miejsce pomimo podjęcia wszelkich możliwych kroków ograniczających ryzyko ich wystąpienia. Doświadczenie pokazuje, że wyzwanie to prędzej czy później może dotyczyć każdego producenta, a spektrum powodów wycofania jest szerokie. Prelegent odpowiedział na pytanie, jak się przygotować na sytuacje kryzysowe oraz wyjaśnił, jak dokonać oceny, czy dany środek jest niebezpieczny bądź szkodliwy dla zdrowia.

Kolejne zagadnienie pt. „Testowanie procedury wycofania wyrobów w świetle wymagań BRC-GSFS ver.8 i IFS Food ver.7” przedstawił dr Zbigniew Oczadły, audytor J.S. Hamilton Poland. W swoim wystąpieniu Prelegent przywołał wymagania i definicje standardów oraz szczegółowo opisał proces wycofania/zwrotu wyrobu z rynku. Dzięki prezentacji uczestnicy konferencji dowiedzieli się, jak najlepiej przygotować się do tego wyzwania oraz jak prawidłowo dokonać analizy skuteczności procedury.

Następnie Ewa Rutkowska, adwokat, wspólnik w kancelarii KRK Kieszkowska Rutkowska Kolasiński wygłosiła prezentację "Odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone przez żywność – jak się przygotować, jak reagować". Prelegentka zdefiniowała odpowiedzialność za produkt na podstawie różnych przepisów oraz omówiła ciekawe studia przypadków dotyczące odpowiedzialności cywilnej za szkodę wyrządzoną przez żywność. Uczestnicy konferencji dowiedzieli się przy tym, jak się bronić przed roszczeniami o zadośćuczynienie przy odpowiedzialności na zasadzie ryzyka oraz poznali etapy życia produktu spożywczego ważne z perspektywy ewentualnej sprawy sądowej.

Ostatnią prezentację pt. „Case study kryzysu zw. z wycofaniem oraz reklamacje” omówili Mateusz Winczura, aplikant adwokacki, Junior Associate oraz Michał Tracz, Radca prawny, Senior Associate w kancelarii KRK Kieszkowska Rutkowska Kolasiński. W trakcie wystąpienia Prelegenci omówili typowe etapy kryzysu oraz opracowali hipotetyczne studium przypadku wycofania. Ponadto, w trakcie prezentacji przekazane zostały praktyczne rekomendacje i porady bazujące na wieloletnim doświadczeniu Prelegentów.

Wydarzenie prowadziła mecenas Magdalena Osińska, dyrektor Działu Prawnego PFPŻ ZP.