Znakowanie produktów spożywczych w świetle wymagań prawnych i zaleceń

W dniach 20-21 października 2021 r. odbyła się konferencja pt.: „Znakowanie produktów spożywczych w świetle wymagań prawnych i zaleceń” zorganizowana przez Polską Federację Producentów Żywności Związek Pracodawców (PFPŻ ZP) oraz kwartalnik „Food-Lex”.

Dzięki prezentacjom ekspertów dzielących się swoją wiedzą i doświadczeniem oraz sesji Q&A uczestnicy konferencji mieli możliwość uzyskania najbardziej aktualnych informacji z obszaru znakowania żywności i prawa żywnościowego, w tym uzyskania odpowiedzi prelegentów na indywidualne zapytania.

Pierwszą prezentację pt. „Rekomendacja krajowa Czech dotycząca podawania możliwej i niezamierzonej obecności alergenów pokarmowych lub substancji spożywczych powodujących reakcje nietolerancji” wygłosiła Jana Bártová z Nestle Czechy. W trakcie wystąpienia Prelegentka omówiła zakres stosowania rekomendacji i jej status prawny. Uczestnicy konferencji poznali także czeskie zasady użycia określeń typu “zero” i “śladowe ilości”.

Kolejne zagadnienie pt. „Zielony Ład UE: w jaki sposób zharmonizowane informacje o środowisku skierowane do konsumentów mogą wspierać zrównoważony rozwój. Rola sektora żywności i napojów” przedstawił Johannes Weber z Nestle Europe. W swoim wystąpieniu Prelegent wyjaśnił, w jaki sposób zharmonizowane informacje środowiskowe w kontekście opakowań (np. jasne i wykonalne instrukcje sortowania) mogą przyczyniać się do uzyskania obiegu zamkniętego. Ponadto, omówione zostały podejmowane kroki w zakresie śladu środowiskowego produktów spożywczych i napojów w celu zmniejszenia ich wpływu na środowisko.

Następnie Krzysztof Wójcik, ekspert Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Biopolimerów i Włókien Chemicznych, COBRO, wygłosił prezentację "Komunikaty marketingowe dotyczące przydatności materiałów opakowaniowych do recyklingu i biodegradacji". Prelegent zdefiniował kryteria/wymagania techniczne oraz uwarunkowania prawne przedmiotowego zagadnienia. W trakcie wystąpienia odniósł się także do kwestii „greenwashing” oraz omówił aktualne trendy w dziedzinie biotworzyw i biokompozytów.

Pierwszą prezentację drugiego dnia wygłosiła Karolina Kaszewska-Romańczuk, ekspertka Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. W swoim wystąpieniu Prelegentka omówiła wyniki kontroli IJHARS w kontekście najczęstszych błędów w oznakowaniu pochodzenia wyrobu gotowego i podstawowych składników na podstawie wyników kontroli urzędowych. Dzięki wystąpieniu uczestnicy poznali szczegółowo wytyczne nt. podawania informacji o pochodzeniu składnika podstawowego w kontekście wymagań rozporządzenia (UE) nr 2018/775.

Następną prezentację na temat znakowania produktów ekologicznych w świetle nowych przepisów unijnych przedstawiła Renata Przegalińska, ekspertka Agro Bio Test. Prelegentka omówiła etykiety finalnego produktu, opakowań zbiorczych w handlu oraz opakowań transportowych. Przedstawione zostały także informacje w dokumentach towarzyszących i podmioty w łańcuchu spożywczym, których dotyczą nowe przepisy.

Ostatnią prezentację „QUID – deklarowanie na etykiecie zawartości charakterystycznych składników” omówiła Małgorzata Krzepkowska z J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o. W trakcie wystąpienia Prelegentka odniosła się do zawartości ilościowej składników charakterystycznych (QUID). Dzięki prezentacji uczestnicy poznali podstawę prawną dla podawania informacji QUID, a także przykłady określania zawartości składników w środkach spożywczych do celów informowania QUID. Ponadto, została omówiona kwestia wyłączeń z QUID i przedstawiona odpowiedź na pytanie, czy zawsze warto z korzystać z wyłączeń.

Dziękujemy uczestnikom konferencji za uważne słuchanie i zadawanie ciekawych pytań w sesji Q&A poszerzających zagadnienie.

Wydarzenie prowadziła Dorota Kozłowska, dyrektor ds. legislacji i bezpieczeństwa żywności PFPŻ ZP.