Składniki żywności aktualne wymagania prawne

Aktualne wymagania prawne w zakresie składników produktów spożywczych były głównym tematem konferencji zorganizowanej w dniu 3 marca 2016 r. przez Polską Federację Producentów Żywności Związek Pracodawców oraz kwartalnik „Food-Lex” w Warszawie.

W konferencji wzięło udział prawie 140 przedstawicieli firm żywnościowych z całej Polski. Konferencję otworzył Andrzej Gantner, dyrektor generalny PFPŻ ZP i redaktor naczelny kwartalnika „Food-Lex”, natomiast prowadziła ją Dorota Kozłowska – dyrektor ds. legislacji PFPŻ ZP.

Część merytoryczną konferencji rozpoczęła Dorota Krzyżanowska z Biura Kontroli Jakości Handlowej Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. W prezentacji pt. „Zasady informowania konsumentów o składnikach żywności” prelegentka omówiła przepisy dotyczące podawania informacji o składzie żywności wynikające z rozporządzenia nr 1169/2011. Dzięki wystąpieniu pani Krzyżanowskiej uczestnicy konferencji zapoznali się również z przykładami nieprawidłowości dotyczących podawania informacji o składzie żywności stwierdzanych podczas kontroli IJHARS.

Kolejną prezentację pt. „Dodatki do żywności i enzymy – status prac legislacyjnych i ostatnie zmiany przepisów” omówiła Joanna Gajda-Wyrębek z Zakładu Bezpieczeństwa Żywności w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego – Państwowym Zakładzie Higieny. Prelegentka przedstawiła szczegółowo zmiany załącznika II rozporządzenia 1333/2008 w sprawie dodatków do żywności. W trakcie prezentacji zostało wskazane, na co powinni zwracać uwagę producenci środków spożywczych stosujący dodatki w kontekście kryteriów czystości dodatków do żywności. Ponadto, uczestnicy konferencji zapoznali się ze statusem prac nad przewodnikiem Komisji Europejskiej w sprawie zasady przenoszenia „carry over”, unijnym wykazem enzymów i statusem przeglądu EFSA w zakresie bezpieczeństwa dodatków i enzymów. Pani Gajda omówiła również zasady stosowania i znakowania enzymów w środkach spożywczych.

W swojej drugiej prezentacji pt. „Aromaty do żywności – wymagania i zmiany prawne” pani Gajda przedstawiła wykaz substancji aromatycznych wraz z podkreśleniem kwestii ich bezpieczeństwa. Ponadto omówione zostały zasady stosowania aromatów i ograniczenia ich stosowania w żywności. W trakcie wystąpienia został także zaprezentowany status prac Komisji Europejskiej nad przewodnikiem w sprawie znakowania aromatów na etykietach środków spożywczych.

Następnie Beata Przygoda z Instytutu Żywności i Żywienia przedstawiła prezentację „Składniki odżywcze w produktach spożywczych – określanie zwartości do celów znakowania”. W trakcie swojego wystąpienia pani Przygoda omówiła podstawy prawne dot. określania zawartości składników odżywczych, stosowane przeliczniki, jak również źródła danych do obliczania zawartości składników odżywczych. Wyjaśnione zostały także sposoby obliczania zawartości składników odżywczych wraz z dopuszczalnymi odchyleniami oraz sposoby deklarowania ich na opakowaniach.

 

 

Prezentację „Nowa żywność jako składnik środka spożywczego” omówiła Marlena Żarnecka z kancelarii Dentons. W trakcie wystąpienia została omówiona definicja nowej żywności oraz katalog nowej żywności i zasady stosowania produktów z katalogu. Pani mecenas wyjaśniła także czy konieczne są dodatkowe rejestracje na poziomie kraju członkowskiego, jakie są ograniczenia stosowania oraz jakie są warunki decyzji Komisji Europejskiej. Ponadto uczestnicy seminarium dowiedzieli się, jak rozpoznać czy dany składnik jest nową żywnością i w związku z tym wymaga uzyskania unijnego dopuszczenia i wpisania do katalogu.

Ostatnim wystąpieniem, które zamknęło konferencję była prezentacja Małgorzaty Krzepkowskiej reprezentującej J.S. Hamilton Poland S.A. pt. „Ilościowa zawartość składników w produktach spożywczych – QUID”. Prelegentka przypomniała podstawy prawne w zakresie podawania informacji QUID. Pani Krzepkowska na przykładach przedstawiła również zasady określania zawartości składników w środkach spożywczych do celów informowania QUID oraz omówiła wyłączenia z QUID.