Rachunki Ekonomiczne Rolnictwa

19 grudnia 2022, w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyła się konferencja naukowa dotycząca rachunków ekonomicznych wykorzystywanych w statystyce rolniczej w krajach Unii Europejskiej, w celu obliczania wielkości i wartości produkcji rolniczej.

Metoda sporządzania rachunków ekonomicznych rolnictwa została opracowana i ujednolicona przez Eurostat. Identyczny system wyliczania tych rachunków we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej umożliwia porównywanie wyników produkcyjno-ekonomicznych, jak również monitorowanie dochodów rolnictwa w UE.

Uczestnicy wysłuchali następujących wystąpień:

– Artur Łączyński, Dyrektor Departamentu Rolnictwa, Główny Urząd Statystyczny – „Rozwój i wykorzystanie rachunków ekonomicznych rolnictwa w Polsce”;

– Zbigniew Floriańczyk, Zakład Ekonomii i Polityki Rolnej oraz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie – „Rachunki ekonomiczne rolnictwa – organizacja prac w IERiGŻ”;

– Renata Płonka, Zakład Rachunkowości Gospodarstw Rolnych, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – „Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie – Sytuacja dochodowa gospodarstw rolnych należących do sieci FADN 1”;

Ostatni wykład przedstawił dr. hab. Aleksander Grzelak, prof. UEP – Katedra Makroekonomii i Gospodarki Żywnościowej, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu pt. „Sytuacja ekonomiczna rolnictwa na tle uwarunkowań globalnych”.

Jakie informacje płyną z rachunków ekonomicznych?

Rachunki dostarczają informacji niezbędnych podczas ustalania głównych priorytetów przy podejmowaniu decyzji programowych w ramach Wspólnej Polityki Rolnej.

Rachunki krajowe i regionalne wzmacniają możliwości analizy instrumentów WPR ex-ante i ex-post, jak też służą przeprowadzaniu rachunków symulacyjnych w celu oceny efektów projektowanych polityk krajowych.

W Polsce rachunki ekonomiczne dla rolnictwa są sporządzane od 1998 roku przez Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy przy ścisłej współpracy z Departamentem Statystki Rolnictwa i Środowiska Głównego Urzędu Statystycznego i udziale MRiRW.

Na konferencji zostały przedstawione tematy, którymi są zainteresowani nie tylko ekonomiści i analitycy rynków rolnych, lecz także producenci rolni oraz ich związki i organizacje.

W bardzo interesujących prezentacjach wskazano na:

  • kierunki wykorzystania rachunków ekonomicznych rolnictwa;
  • organizację prac nad sporządzaniem rachunków w IERiGŻ;
  • wstępne wyniki z roku 2022, z których wynika wzrost dochodów z rolnictwa o ok. 24 %;
  • sytuację dochodową polskich gospodarstw rolnych na bazie FADN;
  • sytuację ekonomiczną rolnictwa na tle uwarunkowań globalnych.